• Halmstads webbplatser

Bostäder i Söndrum, Heléns trädgårdar

Eketånga 6:510, Hf6

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

 • Förstudie
 • Planförslag tas fram
 • Samråd
 • Granskning
 • Planförslag antas
 • Laga kraft

Nu kan du tycka till!

Granskning pågår 28 maj–30 juni

På Heléns rörs fastighet på Västergårdsvägen planeras för cirka 70 bostäder i flerbostadshus med tre våningar och inredd vind.

Bläddra i bildspelet ovan för att se tidigare förslag. Illustration: Fredblads Arkiteketer.

Sektion från Nya Tylösandsvägen.

Förslaget har arbetats om

De yttranden som kom in under samrådet, främst från sakägare, synliggör att det finns en stor oro för hur det planerade området kommer att påverka deras boendemiljöer. Det handlar främst om att detaljplanen tillåter höga byggnader som enligt många inte passar in i sin omgivning, ökad insyn och att parkeringar som planeras för tillkommen bebyggelse inte räcker till.

Kommunen har efter genomfört samråd arbetat om planförslaget och minskat byggnadernas höjd från 5 våningar till 3 våningar plus inredd vind för en bättre anpassning med omkringliggande bebyggelse.

Övriga ändringar efter samråd

 • Planområdet har utökats för att kunna införa utfartsförbud mot allmän plats.
 • Underjordiskt garage har utgått.
 • En planbestämmelse som säkerställer fördröjning och rening av dagvatten inom kvartersmark har tillkommit.
 • Utredningarna har uppdaterats efter nya omarbetade förslaget.
 • Vidare arbete med omarbetning av samrådsförslaget har resulterat i några nya planbestämmelser samtidigt som några planbestämmelser från samrådsförslaget blivit inaktuella och utgått.
 • Punkthus i tre och fem våningar ersatts med lamellhus i tre våningar och inredd vind för bättre anpassning till omkringliggande bebyggelse.
 • Plankarta har uppdaterats.
 • Illustrationkarta har uppdaterats och finns nu som en separat bilaga.
 • Parkeringsfrågan har utretts ytterligare. Antal parkeringar kan klaras utan reducering.
 • Anläggning och finansiering av en ny vattenledning säkerställs i genomförandebeskrivningen.

Granskning

Detaljplaneförslaget har justerats efter samrådet och är nu ute för granskning. Då kan du tycka till igen. Synpunkter som kom in under samrådet har sammanställts och bemöts i en samrådsredogörelse. Du hittar den och andra handlingar under rubriken Dokument längre ner på sidan.

Tyck till under granskningen

Vi vill ha dina synpunkter skriftligt hos oss senast den 30 juni.

När du lämnar synpunkt
Ange ditt namn, adress, detaljplanens fastighetsbeteckning "Eketånga 6:510". och diarienummer "KS KS 2022/00560".

Skicka in din synpunkt

Cirka 70 nya bostäder

Heléns rör vill bygga flerbostadshus på fastigheten där de tidigare hade sitt huvudkontor. Området är i gällande detaljplan planlagt för handel med en högsta byggnadshöjd på 7,5 meter. Förslaget kräver att gällande detaljplan ändras för att tillåta bostäder samt en högre exploateringsgrad.

Målet är att möjliggöra för flerbostadshus med cirka 70 nya lägenheter kring en gemensam innergård.

Bebyggelsen föreslås utformas med tre byggnadskroppar i tre våningar plus inredd vind. För att skydda grannarna från insyn så får det inte finnas balkong eller uteplats på gavlarna.

Detaljplanen reglerar att bebyggelsen ska ha sadeltak och att fasadmaterial ska vara trä eller tegel.

Förslaget innebär en förtätning med bostäder utmed ett av stadens kollektivtrafikstråk, vilket stämmer överens med intentionerna i kommunens översiktsplan.

Sektion från Västergårdsvägen.

Ger Söndrum ett bredare bostadsutbud

Detaljplanen syftar också till att komplettera och bredda bostadsutbudet i Söndrum med tillgängliga lägenheter i flerbostadshus, vilket det idag råder brist på. Inom området "Söndrum, Tylösand och Frösakull" är idag 74 % av bostäderna småhus.

Olika bostadstyper och upplåtelseformer i ett område är en viktig faktor för att minska stadens segregation, skapa möjligheter till boendekarriär samt möjlighet att bo kvar i sitt område vid förändrade livssituationer. Kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram anger att befintligt bostadsutbud ska kompletteras med de bostadsformer som fattas i stadsdelen vid förtätning.

Skiss över framtida möjlig bebyggelse. Hus i tre plan med en gång och grönska emellan.

Vy från öster. Illustration av Fredblad Arkitekter.

Illustrationskarta. Sex huskroppar. Parkeringar mot norr.

Illustrationsplan över föreslagen bebyggelse.

Trafik och parkering

Den nya bebyggelsen (beräknat 70 lägenheter) beräknas ge 133 boende i området. För boende beräknas 2,8 resor per dag vilket genererar 372,4 resor per dag. Enligt resevaneundersökning sker 62 % resor med bil vilket motsvarar cirka 223 resor med bil till och från Heléns trädgård. Det är något mindre än de resor som uppskattas genererats av anställda som arbetade i kontoret som tidigare var på fastigheten (uppskattat 250 resor).

Planområdet är strax intill Nya Tylösandsvägen med regelbundna busslinjer. Närheten till supercykelstråk ger också goda förutsättningar för ett klimatsmart levnadssätt där man inte väljer bilen i första hand.

Bilarna föreslås parkeras i en parkeringszon mot Nya Tylösandsvägen, där bullernivåerna är för höga för att placera bostadshus. Några parkeringsplatser föreslås i anslutning till entréer för att uppfylla tillgänglighetskrav.

En låg kontorsbyggnad med stor gräsmatta framför.

Befintlig byggnad på fastigheten.

Tidsplan

Planen har varit ute på samråd och ett samrådsmöte hölls 7 juni 2023. Då fick allmänhet möjlighet att tycka till om förslaget. Många åsikter kom in. Inom kort beslutas om granskning för ett omarbetat förslag.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

12 januari 2021

Samråd

24 maj–25 juni 2023

Granskning

28 maj–30 juni 2024

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen under fjärde kvartalet 2024.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området heter Hf6 i kartan och ligger i Söndrum 4 kilometer från Halmstads centrum.