• Halmstads webbplatser

Flytt av transformator­station längs Österängs­gatan

Hetären 1, H20

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

För att kunna genomföra byggandet av bostäder längs Österängsgatan behöver en transformatorstation flyttas till grannfastigheten Hetären 1. För att det ska kunna ske behöver fastighetsbestämmelserna för Hetären 1 upphävas.

En mindre tegelbyggnad.

Planförslaget i korthet

Planområdet ligger längs Österängsgatan i östra Halmstad och är granne med kvarteret Köpmannen 1,14 där det planeras för nya bostäder. För att den detaljplanen med bostäderna ska kunna genomföras behöver en transformatorstation flyttas till fastigheten Hetären 1.

Fastigheten Hetären 1 är idag planlagd för värmecentral. Värmepannan som fanns tidigare på fastigheten är närlagd och nu finns bara en pumpstationen kvar. Den drivs av HEM. Även transformatorstationen kommer ägas och drivas av HEM.

De båda anläggningarna transformatorstationen och pumpstationen kommer inte äventyra varandra enligt HEM och platsen är mycket lämplig för transformatorstationen.

I detta fall bedöms ett förenklat ändringsförfarande vara lämpligt eftersom planändringen avser ett upphävande av tomtindelning där gällande detaljplan inte har någon genomförandetid kvar.

Flygbild över området.

Röd linje markerar fastighetsgräns för Hetären 1 och röd markering platsen för transformatorstationen.

Tidsplan

Detaljplanen har varit ute på samråd och efter det är förslaget oförändrat. Ärendet handläggs med förenklat ändringsförfarande och kom inte ut på granskning. Kommunen antog planen 19 september 2023.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Samråd

10 mars–18 april 2023

Antagen

19 september 2023

Laga kraft

13 oktober 2023

Så fungerar planprocessen

Karta över planområdet

Området ligger strax öster om markerat område H20.