Flytt av transformator­station längs Österängsgatan

Hetären 1, H20

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Nu kan du tycka till!

Samråd pågår 10 mars–18 april 2023.

För att kunna genomföra byggandet av bostäder längs Österängsgatan behöver en transformatorstation flyttas till grannfastigheten Hetären 1. För att det ska kunna ske behöver fastighetsbestämmelserna för Hetären 1 upphävas.

Samråd

Detaljplaneförslaget är ute på samråd.

Tyck till under samrådet

Samrådet pågår 10 mars–18 april 2023. Handlingarna finns här på webben under rubriken dokument. Vi vill ha dina synpunkter skriftligt senast den 18 april.

När du lämnar synpunkt
Ange ditt namn, adress, detaljplanens fastighetsbeteckning Hetären 1 och diarienummer KS 2022/00731.

Här skickar du in din synpunkt
En mindre tegelbyggnad.

Planförslaget i korthet

Planområdet ligger längs Österängsgatan i östra Halmstad och är granne med kvarteret Köpmannen 1,14 där det planeras för nya bostäder. För att den detaljplanen med bostäderna ska kunna genomföras behöver en transformatorstation flyttas till fastigheten Hetären 1.

Fastigheten Hetären 1 är idag planlagd för värmecentral. Värmepannan som fanns tidigare på fastigheten är närlagd och nu finns bara en pumpstationen kvar. Den drivs av HEM. Även transformatorstationen kommer ägas och drivas av HEM.

De båda anläggningarna transformatorstationen och pumpstationen kommer inte äventyra varandra enligt HEM och platsen är mycket lämplig för transformatorstationen.

I detta fall bedöms ett förenklat ändringsförfarande vara lämpligt eftersom planändringen avser ett upphävande av tomtindelning där gällande detaljplan inte har någon genomförandetid kvar.

Flygbild över området.

Röd linje markerar fastighetsgräns för Hetären 1 och röd markering platsen för transformatorstationen.

Tidsplan

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Samråd

10 mars–18 april 2023

Antagande

Beräknas kunna bli antagen i maj 2023.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området ligger strax öster om markerat område H20.