• Halmstads webbplatser

Byggnation

  • Planering för byggnation
  • Byggnation pågår
  • Färdigt projekt

Stora torg

Stora torg är hjärtat av Halmstads centrum och nu påbörjas planeringen av ombyggnationen av torget. Målet är att skapa en attraktiv mötesplats för både invånare och besökare.
Torget beräknas vara klart hösten 2027.

Vision och målbild

En vision och målbild har tagits fram för den kommande ombyggnationen av Stora torg. Dessa beskriver den gemensamma riktningen av torgets framtida gestaltning och användning.

Vision

Stora torg är invånarnas vardagsrum i hjärtat av Halmstad. Ett stadsrum som sjuder av liv och samvaro med serveringar, handel och gemenskap. Grönska och skulpturen ”Europa och tjuren” är självklara inslag som ger torget dess unika karaktär. En inbjudande och trygg plats där människor i alla åldrar kan mötas och trivas året om.

Målbild

Stora torg är en levande och upplevelserik mötesplats som är trygg, tillgänglig och välkomnande. Ett torg med grönska, torghandel och trivsamma miljöer med en atmosfär där människor känner sig inspirerade att delta och bidra till gemenskap. Besökaren kan slå sig ner på en bänk i solen eller i skuggan av en trädkrona. Här finns serveringar som erbjuder mat och dryck året om.

Torget är utformat för att möta ett förändrat klimat och lyfta platsens historia och unika identitet. Hållbarhet och material av hög kvalitet genomsyrar gestaltningen där torgets befintliga värden tas tillvara. Tydliga och lättillgängliga stråk förbinder torget med omgivande miljöer så som restaurang- och handelsstråk, Nissan, kyrkan och Halmstads slott.

Arkitekttävling och fyra tävlingsbidrag

I november 2023 utlystes en arkitekttävling om hur Stora torg kan gestaltas vid en ombyggnation. Nu är de fyra tävlingsbidragen klara och en vinnare kommer att utses i oktober.

Fyll i vår enkät för att berätta vad du tycker om de fyra tävlingsbidragen. Svaren till enkäten kommer vara ett, av flera, underlag till juryn som utser en vinnare.

Presentation av de fyra tävlingbidragen

Söderläge

I detta förslag skapas en tydlig uppdelning av torget. En öppen del i söder som möjliggör evenemang och låter karaktärsfulla byggnader så som Rådhuset, Tre hjärtan och kyrkan ta plats, samt en mer rumslig del med vegetation och möblering i torgets norra del.

Ett antal evighetsträd placeras så de får markkontakt och kan stå kvar och inte påverkas av framtida byte av tätskikt, vilket skapar möjlighet för dem att växa sig stora. Bland träden finns även planteringsytor med lägre vegetation.

Markbeläggningen består av återanvänd smågatstenen där den mörka stenen bildar ett Binge-mönster som ger en koppling till det lokala stickmönstret.
En svag försänkning i markbeläggningen bildar en rännil över den öppna torgytan och på ett lekfullt sätt leder vattnet ner mot Nissan.

Nya konstnärligt inslag finns på torget i form av ett sandslott i brons som påminner om Halmstad slott och gömmer sig i en av planteringsytorna. Även tre stora snäckor i terasso som bjuder in till lek och kan användas som sittplatser, samt bronshandtag på de nya byggnaderna som har formen av drivved.

Torgkiosken och det två nya trapphusen utformas med rundade former och inspireras av kyrkans kor och äldre byggnation i Halmstad. Det norra trapphuset kombineras med väderskydd för busshållplatsen samt verksamhetsutrymme för exempelvis en kiosk. Den befintlig torgkiosken föreslås användas för café eller restaurang.

Torget ramas in av ljuskronor längs gångstråken. Den norra gröna delen av torget får en jämn och varm allmänbelysning på låga stolpar. Trapphusen och torgkiosken får en välkomnande inre och yttre belysning. Även Europa och tjuren och de nya konstnärliga inslagen i form av snäckor och slott belyses.

Läs och se hela förslaget "Söderläge". Pdf, 9.1 MB.

Glasgrön bölja

I blickfånget för förslaget ”Glasgrön bölja” hamnar Europa och tjuren som här omges av vilt landskap med böljande kullar och träd i form av konstverket ”On the Wild side”. Torget får ett blå-grönt koncept med runda gröna öar med träd och undervegetation samt vattenspel bestående av strålar som kommer upp direkt ur marken.
Grönskan utgår från parkmiljön runt kyrkan och rör sig flödande över torgets sydöstra sida medan den öppna ytan behålls i torgets västra och norra del.

Runda former återkommer i förslaget i runda planteringsytor, rundade stödmurar och sittbänkar runt planteringsytorna, men även i de cylinderformade trapphusen i glas och sedumtak.

Markbeläggningen består av återanvänd smågatsten i rak sättning och med svarta smågatstenar som markerar skärningspunkterna i ett rutnät.

Torget får en jämn och mjuk belysning i en bård runt torget samt kontrastrikt ljus som lyfter de gröna formerna. Små glittrande ljuspunkter i markbeläggningen för tankarna till vatten som sipprar ut från fontänen och de runda planteringsytorna och leder ner mot Nissan.
I torgets östra del placeras en lång och luftig pergola med gungor, en uppvärmd bänk och långa bänkbord. Delar av pergolan får ett tätt tak med en undersida av spegelglas.

Torgkiosken behåller sin form men öppnas upp med glaspartier och föreslås utvecklas till ett torgcafé med uteservering samt väntsal.

Läs och se hela förslaget "Glasgrön bölja". Pdf, 21.7 MB.

Årsringar

I detta förslag kompletteras smågatstensbeläggningen med en ram av rött marktegel. Tegelramen definierar torgets mitt som är torgets öppna rum och kan användas för torghandel och evenemang.

Torgets kanter planteras med nya och befintliga träd som återplanterats. Mellan träden finns plats för cykelparkering, spel och serveringar. Träden ska bidra med grönska, svalka och platser att stanna upp på. En del funktioner kan förändras över tid medan andra är tänkt att vara permanenta. Under träden anläggs en grusyta som kan infiltrera vatten.

Planteringskärl, sittbänkar och en scen i formen av Flodpärlmusslor utgör ett nytt konstnärligt inslag på torget. Planteringskärlen placeras runt Europa och tjuren och fylls med låg vegetation för att skapa rumslighet utan att skymma sikten. I planteringarna finns även jättepärlor som ligger dolda bland
vegetationen.

Två nya trapphus är placerade i tegelramen och muras upp av tegel. Det södra trapphuset är utformas som en utsiktsplats och läktare med utsikt mot Nissan.

I detta förslag föreslås torgkiosken restaureras till sitt ursprungliga uttryck och flyttas längre till mitten av torgets västra långsida, alternativt bevaras på sin nuvarande plats. Den föreslås vara en byggnad som erbjuder offentliga funktioner så som café/servering, festlokal, utställningsrum etc.

Belysningen av torget ska förstärka upplevelsen av de olika rummen. Torgets mitt belyses med höga stolpar och riktade strålkastare, även ramen får allmänbelysning med stolpar. De nya byggnadsdelarna får inre och yttre belysning som lyfter fram dem.

Läs och se hela förslaget "Årsringar". Pdf, 12.1 MB.

Kronor och hjärtan

Med Halmstads landskap som utgångspunkt delar förslaget in torget i tre delar, lunden, slätten och stranden. ”Stranden” utformas med vågformade stödmurar och skapar många olika vistelseytor, plats för lek och planteringar. I mittendelen finns ”Slätten” med stora öppna ytor för event och torghandel. Europa och tjuren får en ny cirkelformad inramning som lyfter fram och förstärker dess placering i mitten av torget. Den öppna ytan i torgets mitt förblir öppen för att framhäva, kyrkan, Tre hjärtan och Rådhuset. Lunden omsluter torgkiosken med ett glest krontak och erbjuder aktivitetsytor och sittplatser i skugga under soliga dagar.


Ett av de nya trapphusen till torggaraget utformas som en lekfull konstinstallation (”Spanaren”) och fungerar även som utsiktstorn som man kan klättra upp på och blicka ut mot Nissan. Det andra trapphuset får en mer diskret utformning och blir en del av busshållplatsens väderskydd och ska upplevas som lätt och genomsiktligt.

Torget belyses med olika typer av belysning på höga och låga stolpar samt inbyggd belysning i möbler och byggnadsdetaljer. Mellan träden i ”Lunden” föreslås även ett vajersystem med ljusslingor.


I detta förslag föreslås torgkiosken delvis återfå sitt ursprungliga utseende från 60-talet för att lyfta 60-tals arkitekturens kvaliteter, men lättas upp med glaspartier.

Läs och se hela förslaget "Kronor och hjärtan". Pdf, 15.3 MB.

Vad tycker du om tävlingsbidragen - fyll i enkäten

I enkäten kommer du få svara på tre frågor till varje tävlingsbidrag.
För att kunna skicka in svaren behöver du svara på alla frågor till varje tävlingsbidrag. Enkäten är öppen till och med den 23 augusti 2024.

Hur gammal är du? * (obligatorisk)
Hur gammal är du?
Kön? * (obligatorisk)
Kön?Tycker du att förslaget "Söderläge" passar in i Halmstads stadskärna? * (obligatorisk)
Tycker du att förslaget "Söderläge" passar in i Halmstads stadskärna?
Tycker du att förslaget "Söderläge" upplevs välkomnande och inbjudande? * (obligatorisk)
Tycker du att förslaget "Söderläge" upplevs välkomnande och inbjudande?
Har förslaget "Söderläge" en utformning som gör att du kommer vistas på Stora torg oftare? * (obligatorisk)
Har förslaget "Söderläge" en utformning som gör att du kommer vistas på Stora torg oftare?
Tycker du att förslaget "Glasgrön bölja" passar in i Halmstads stadskärna? * (obligatorisk)
Tycker du att förslaget "Glasgrön bölja" passar in i Halmstads stadskärna?
Tycker du att förslaget "Glasgrön bölja" upplevs välkomnande och inbjudande? * (obligatorisk)
Tycker du att förslaget "Glasgrön bölja" upplevs välkomnande och inbjudande?
Har förslaget "Glasgrön bölja" en utformning som gör att du kommer vistas på Stora torg oftare? * (obligatorisk)
Har förslaget "Glasgrön bölja" en utformning som gör att du kommer vistas på Stora torg oftare?
Tycker du att förslaget "Årsringar" passar in i Halmstads stadskärna? * (obligatorisk)
Tycker du att förslaget "Årsringar" passar in i Halmstads stadskärna?
Tycker du att förslaget "Årsringar" upplevs välkomnande och inbjudande? * (obligatorisk)
Tycker du att förslaget "Årsringar" upplevs välkomnande och inbjudande?
Har förslaget "Årsringar" en utformning som gör att du kommer vistas på Stora torg oftare? * (obligatorisk)
Har förslaget "Årsringar" en utformning som gör att du kommer vistas på Stora torg oftare?
Tycker du att förslaget "Kronor och hjärtan" passar in i Halmstads stadskärna? * (obligatorisk)
Tycker du att förslaget "Kronor och hjärtan" passar in i Halmstads stadskärna?
Tycker du att förslaget "Kronor och hjärtan" upplevs välkomnande och inbjudande? * (obligatorisk)
Tycker du att förslaget "Kronor och hjärtan" upplevs välkomnande och inbjudande?
Har förslaget "Kronor och hjärtan" en utformning som gör att du kommer vistas på Stora torg oftare? * (obligatorisk)
Har förslaget "Kronor och hjärtan" en utformning som gör att du kommer vistas på Stora torg oftare?
Frågor och svar om arkitekttävlingen

Därför görs en arkitekttävling

Att arrangera en arkitekttävling gör att fler arkitekter eller team kan delta vilket ger oss som kommun flera kvalificerade lösningar att välja mellan. I ett stort ombyggnadsprojekt som Stora torg är det viktig att få in högkvalitativa förslag som är nydanande och tidsenligt samtidigt som det beaktar platsens identitet och befintliga värden.

En tävling gör att vi tydligare formulerar mål och vision för projektet vilket säkerställer att både tekniska, funktionella och estetiska värden beaktas. Detta leder till ett projekt av hög kvalitet.

Så har tävlingsbidragen valts ut

Efter att ansökningstiden gick ut i januari har en urvalsgrupp bestående av tjänstepersoner från Halmstads kommun med kompetens inom projektledning, landskapsarkitektur samt konst och kultur valt ut fyra tävlingsteam som ska tävla om bästa förslag för ett nytt Stora torg.

I urvalet utgick man från kriterier som funktion, genomförbarhet, inlevelse och förståelse för uppdraget samt organisation.

Så bestäms vinnaren

Vinnaren utses av en jury som består av politiker och tjänstepersoner från Halmstads kommun samt två oberoende arkitekter utsedda av representanter från fackförbundet och intresseorganisationen Sveriges Arkitekter.

Till hjälp i sin bedömning kommer juryn att få ta del av information från flera olika referensgrupper med kunskap inom bland annat trygghet, tillgänglighet, klimat, konstruktion och drift. Vad barn och unga tycker om de olika tävlingsbidragen kommer att samlas in via olika dialogforum. Halmstadbor kommer även få tycka till om förslagen genom en webbenkät.

Återkopplingen från referensgrupperna, dialogerna och enkäten kommer att värderas likvärdigt och är ett underlag till juryn i deras bedömning.

Då bestäms vinnaren

Vinnaren kommer att utses i slutet av oktober

Därför görs en webbenkät

För att få en mer nyanserad bild av Halmstadbornas åsikter om de fyra tävlingsbidragen kommer det att genomföras en enkät med frågor. För att delta i enkäten måsta man svara på alla frågor i enkäten. Genom att få återkoppling på alla förslag kan vi skapa en helhetsbild av hur varje förslag står sig i jämförelse med de andra. Det gör också att alla fyra förslagen bedöms på lika villkor.

En omröstning ger oftast bara en översiktlig bild av vilket förslag som är mest populärt. Genom att använda en enkät med specifika frågor, kopplade till den vision och målbild vi tagit fram, kan vi få en mer detaljerad förståelse av vad invånarna tycker om olika aspekter av varje förslag. Detta hjälper oss att se vilka delar av förslagen som verkligen tilltalar invånarna.

Resultatet från invånarenkäten

Under perioden maj-juni 2023 genomfördes en invånarenkät om Stora torg som 2512 personer svarade på. Enkäten har varit underlag till framtagandet av torgets vision och målbil men även till arkitekttävlingen.

1. Hur gammal är du och kön?

Majoriteten av deltagarna var vuxna personer i åldrarna mellan 26-45 år. Andra åldersgrupper som var väl representerade var 16-25 år samt 45-60 år. Störst andel som svarade var kvinnor.

2. Hur ofta besöker du Stora torg idag?

Störst andel har angett att man besöker Stora torg varje vecka och därefter någon gång varje månad.

3. Varför brukar du besöka torget?

Frågan hade nio svarsalternativ och det fanns möjlighet att välja flera alternativ. Störst andel har svarat att man man besöker torget för att handla i butikerna kring torget eller att man bara passerar förbi.

4. Vad skulle kunna få dig att besöka Stora torg oftare efter en ombyggnation??

För denna fråga fanns 11 svarsalternativ och det fanns möjlighet att välja max fyra av dessa. Störst andel har svarat att förekomsten av café, restaurang eller uteservering skulle få dem att besöka torget oftare. Tätt efter kommer mer grönska och mötesplats (plats att umgås på). Även evenemang, fler sittplatser och väderskydd har fått många röster.

5. Beskriv kortfattat vad du tycker är bra med torget idag.

Denna fråga var en fritextfråga som besvarades 1600 gånger.
För att kunna sammanställa svaren räknades nyckelord som sedan grupperades i olika kategorier. Staplarna visar de olika kategorierna samt hur många gånger de olika orden inom respektive kategori förekommer i svaren. Europa och tjuren, torghandeln och storleken var det som omnämndes flest gånger på frågan vad som är bra med torget idag.

6. Beskriv kortfattat vad du tycker är mindre bra med torget idag.

Denna fråga var en fritextfråga som besvarades 1698 gånger.
Många känner att det inte händer tillräckligt mycket aktivitet på torget och att det är tomt och tråkigt. Det framkommer också att det upplevs som smutsigt, stökigt och otryggt, särskilt under kvällstid. Vanliga klagomål handlar också om bristen på grönska, träd och sittplatser på torget. Det nämns även att det saknas restauranger, caféer och butiker, vilket gör det mindre attraktivt.

7. Vad vill du kunna göra på torget efter en ombyggnation?

Denna fråga var en fritextfråga och besvarades 1711 gånger.
För att kunna sammanställa svaren räknades nyckelord som sedan grupperades i olika kategorier. Antalet till höger om staplarna visar hur många gånger de olika orden inom respektive kategori förekommer i svaren. Inom kategorin mat och dryck har exempelvis ord som fika, äta, uteservering, restaurang, dricka grupperats, medan kategorin sociala ytor inkluderar ord som sitta, umgås, träffas, njuta, mötesplats. Vanligast förekommande är ord inom kategorierna mat och dryck, sociala ytor, handel och vegetation.

Tidsplan

Arbetet med ombyggnaden av Stora torg kommer att delas in flera steg.

Steg i processen

Tidpunkt

Förstudier med fokus på förutsättningar, platsanalys, klimatstudie, SWOT-analys, dialoger med verksamheter, fastighetsägare, politiker och tjänstepersoner.

Våren – november 2023

Invånarenkät

Våren 2023

Arkitekttävling

November 2023 – oktober 2024

Projektering

Oktober 2024 – oktober 2025

Upphandling och genomförande

Oktober 2025 – hösten 2027

Torget vara klart

Hösten 2027

Karta