• Halmstads webbplatser

Bostäder och utökad hotellverksamhet i Tylöbäck

Onsjö 32:108, Hf14

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

I Tylöbäck vill sökanden uttöka sin hotellverksamhet och bygga bostäder på fastigheten, vilket kräver ändring i detaljplanen. Sökanden vill bygga cirka 100 nya bostäder i form av fyra flerbostadshus på fyra våningar och ett mindre antal radhus.

Planförslaget i korthet

På fastigheten Onsjö 32:108 i Tylösand vill sökanden utöka sin hotellverksamhet samt bygga ett antal flerbostadshus och radhus. Sökanden bedriver i dag kursgård med konferensytor samt camping och hotellverksamhet på platsen.

Enligt ansökan om planbesked vill sökanden utöka sin hotellverksamhet samt bygga cirka 100 nya bostäder på fastigheten, vilket kräver ändring i detaljplanen både vad det gäller användningsområde och byggnadshöjd. I ansökan skriver sökanden om sin idé att bygga fyra flerbostadshus på fyra våningar samt ett mindre antal radhus.

Går i linje med Framtidsplan 2050

Stadsdelen Tylösand är i den nya översiktsplanen, Framtidsplan 2050, utpekat för turismutveckling och det finns en målbild att "utveckla sommarstaden till gagn för såväl turister som invånare". Sökandens planer anses i det avseendet ligga i linje med intentionerna för översiktsplanen.

Att bygga flerbostadshus skulle också bidra till att stadsdelen förtätas med blandade bostadsformer, vilket även det går i linje med intentionerna i översiktsplanen. I dag bor 95 procent av Tylösands invånare i småhus.

Exakt hur många bostäder som är lämpligt för fastigheten kommer att utredas under planprocessen.

Komplicerade omständigheter

Under planprocessen ska särskild hänsyn tas till ett antal komplicerade omständigheter, så som påverkan på vattentäkt och strandskydd, samt att Onsjö 32:108 ligger inom ett populärt rekreationsområde med riksintresse för friluftsliv.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 22 oktober 2022. Det innebär att kommunen nu börjar jobba med detaljplanen.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

22 oktober 2022

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen beräknas kunna bli antagen under fjärde kvartalet 2025.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området