• Halmstads webbplatser

Patrikshills annex

Bagaren 11, Patrikshills annex, H34a

Detaljplan, Lågprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

På sikt beräknas Patrikshills annex kunna rymma 25 hyreslägenheter. Detaljplanen för fastigheten på Söder innebär att den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden förses med rivningsförbud samt skydds- och varsamhetsbestämmelser.

Stiftelse vill göra hyreslägenheter för äldre

Syftet med detaljplanen är att bevara den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden Patrikshills annex genom rivningsförbud samt skydds- och varsamhetsbestämmelser. Syftet med planläggningen är även att ändra tillåten användning från allmänt ändamål till bostäder och kontor.

Kommunens intention är att sälja fastigheten till en stiftelse som vill förvalta och hyra ut lägenheter till äldre som har det sämre ställt ekonomiskt. Hyrorna ska vara lägre än andra liknande lägenheter i Halmstad. Efter renovering och ombyggnation beräknas byggnaden kunna inrymma cirka 25 lägenheter.

Under utredningsarbetet har föroreningar påträffats och kommunen har därför åtagit sig att sanera fastigheten innan köpet slutligen kan genomföras.

En vit byggnad med två våningar syns i mitten. På varje sida finns två likadana röda tegelbyggnader.

Patrikshills annex med sin karaktärsskapande form; central huvudbyggnad med sammanbyggda flyglar.

Översvämningsrisk utreds för hela kvarteret Bagaren

Planområdet har tidigare ingått i en större detaljplan för hela kvarteret Bagaren som var på samråd 2016. Efter samrådet har kommunen avvaktat med fortsatt planarbete, bland annat för att invänta en utredning och ställningstaganden kring översvämningsrisker till följd av klimatförändringar.

Ju längre tiden går utan att byggnaden är i bruk desto större är emellertid risken för att byggnadens skick försämras och därmed att dess kulturhistoriska värden påverkas negativt. Kommunen har därför valt att gå vidare med en planläggning för fastigheten Bagaren 11 – Patrikshills annex, men i övrigt fortsätta avvakta planarbetet beträffande resterande delar av kvarteret.

Karta över kvarteret Bagaren.

Röd markering visar detaljplan för Patrikshills annex. Gul markering visar pågående detaljplan för hela kvarteret Bagaren.

Tidsplan

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked (planuppdrag om det är kommunalt)

Andra kvartalet 2020.

Samråd

12 maj–9 juni 2021

Granskning

14 december 2021 – 17 januari 2022

Antagen

6 december 2022

Laga kraft

3 januari 2023

Karta med dokument

Du hittar plankarta och planbeskrivning genom att klicka på området H34a i kartan. Välj "Användningsbestämmelser" och sedan "Plankarta, bestämmelser och handlingar (pdf)".