• Halmstads webbplatser

Bostäder längs Österängsgatan

Köpmannen 8 och 14 samt del av Köpmannen 1 , H20

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Syftet med detaljplanen är att omvandla området från verksamheter till bostäder med möjlighet till lokaler i markplan. Målsättningen är en förtätning med cirka 100 bostäder. 30 procent av dem ska bli studentbostäder. Fastigheterna ligger på Östergård, nära Halmstad Arena. Planen har vunnit laga kraft.

Planförslaget i korthet

Planområdet ligger i stadsdelen Östergård, ca 1,7 km från Halmstad centrum.

Detaljplanens syfte är att omvandla området från verksamheter till bostadsområde med möjlighet till lokaler i markplan. Målsättningen är att skapa möjligheter för cirka 100 nya bostäder (varav 30 procent studentbostäder) i området.

När det gäller bebyggelsen vill kommunen säkerställa en kvartersstruktur som tydligt definierar gaturummet och samtidigt skiljer de offentliga gaturummen från de mer privata lugna gröna gårdarna.

Illustration över en lång fastighet med flera utskjutande entréer. Huset har tre våningar mot gatan och två mot sidogatan.

Gatukaraktär längs Österängsgatan med frontespissar (utskjutande partier) och entréer mot allmän plats.

Cykelväg, busshållplats och mer grönska

Syftet är även att komplettera cykelnätet för att säkerställa cykelvägen utmed Österängsgatan som ansluter till cykelvägen längs med Wrangelsgatan och Snöstorpsvägen.

Målet med detaljplanen är även att ge plats för en säker och tillgänglig busshållplats, centralt placerad på Österängsgatan, och att skapa utrymme för grönska och träd utmed gatan.

För att möjliggöra för bostäder på del av fastigheten Köpmannen 1 säkerställer detaljplanen också ett nytt område för flytt av befintlig transformatorstation.

Karta över området

Exempel på hur området kan utformas.

Tidsplan

Förslaget till ny detaljplan för området har varit ute på samråd och granskning. Kommunstyrelsen antog planen 19 september.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

Kvartal fyra 2020

Samråd

14 juni–2 september 2022

Granskning

10 mars–18 april 2023

Antagen

19 september 2023

Laga kraft

13 oktober 2023

Österängsgatan med högre bostadshus till vänster och lägre hus med verksamheter till höger.

Fastigheten ligger längs Österängsgatan, till höger i bilden.

Karta över planområdet

Området heter H20 i kartan.