Bostäder längs Österängsgatan

Köpmannen 8 och 14 samt del av Köpmannen 1 , H20

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Nu kan du tycka till!

Granskning pågår 10 mars–18 april 2023.

Syftet med detaljplanen är att omvandla området från verksamheter till bostäder med möjlighet till lokaler i markplan. Målsättningen är en förtätning med cirka 100 bostäder. 40 % av dem ska bli studentbostäder. Fastigheterna ligger på Östergård, nära Halmstad Arena.

Granskning

Detaljplaneförslaget har justerats och är nu ute på granskning. Synpunkter som kom in under samrådet har sammanställts och bemöts i en samrådsredogörelse. Du hittar den under rubriken dokument längre ner på sidan.

Tyck till under granskningen

Under granskningen kan du tycka till om detaljplaneförslaget. Granskningen pågår mellan 10 mars–18 april 2023. Handlingarna finns här på webben under rubriken dokument och i rådhusets entré . Vi vill ha dina synpunkter skriftligt senast den 18 april.

När du lämnar synpunkt
Ange ditt namn, adress, detaljplanens fastighetsbeteckning Köpmannen 8 ,14 och diarienummer KS 2021/00439

Här skickar du in din synpunkt

Planförslaget i korthet

Planområdet ligger i stadsdelen Östergård, ca 1,7 km från Halmstad centrum.

Detaljplanens syfte är att omvandla området från verksamheter till bostadsområde med möjlighet till lokaler i markplan. Målsättningen är att skapa möjligheter för cirka 100 nya bostäder (varav 40 % studentbostäder) i området.

När det gäller bebyggelsen vill kommunen säkerställa en kvartersstruktur som tydligt definierar gaturummet och samtidigt skiljer de offentliga gaturummen från de mer privata lugna gröna gårdarna.

Illustration över en lång fastighet med flera utskjutande entréer. Huset har tre våningar mot gatan och två mot sidogatan.

Gatukaraktär längs Österängsgatan med frontespissar (utskjutande partier) och entréer mot allmän plats.

Cykelväg, busshållplats och mer grönska

Syftet är även att komplettera cykelnätet för att säkerställa cykelvägen utmed Österängsgatan som ansluter till cykelvägen längs med Wrangelsgatan och Snöstorpsvägen.

Målet med detaljplanen är även att ge plats för en säker och tillgänglig busshållplats, centralt placerad på Österängsgatan, och att skapa utrymme för grönska och träd utmed gatan.

För att möjliggöra för bostäder på del av fastigheten Köpmannen 1 säkerställer detaljplanen också ett nytt område för flytt av befintlig transformatorstation.

Karta över området

Exempel på hur området kan utformas.

Tidsplan

Detaljplanen har varit ute på samråd. Nu sammanställer och bemöter kommunen inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och gör eventuella justeringar i planförslaget, som sedan ställs ut på granskning.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

Kvartal fyra 2020

Samråd

14 juni–2 september 2022

Granskning

10 mars–18 april 2023

Antagande

Planen beräknas kunna bli antagen under första kvartalet 2023.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Österängsgatan med högre bostadshus till vänster och lägre hus med verksamheter till höger.

Fastigheten ligger längs Österängsgatan, till höger i bilden.

Karta över planområdet

Området heter H20 i kartan.