• Halmstads webbplatser

Bostäder vid Bäckagårds sjukhem i Halmstad

Termometern 1, Hf3

Detaljplan

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

En sökande vill i framtiden kunna komplettera med bostäder kopplat till befintliga verksamheter.

Planförslaget i korthet

En sökande vill i framtiden kunna komplettera med bostäder kopplat till befintliga verksamheter på fastigheten Termometern 1.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 22 mars 2016.

Det innebär att kommunen ska börja jobba med att ta fram ett förslag på ny detaljplan. Planarbetet har dock inte kunnat påbörjats på grund av förhandlingar med exploatören och tidplanen är därmed förskjuten.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

22 mars 2016

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Kan ej bedömas just nu

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet