• Halmstads webbplatser

Bostäder vid Gunillaparken

Biet 3 och 5, Hf8

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

En sökande vill utöka antalet bostäder med 70 lägenheter på sin fastighet i centrala Halmstad, dels genom ny- och påbyggnad och dels genom att inreda vindsvåningar. Området gränsar till Gunillaparken, Hvitfeldtsgatan och Stenvinkelgatan.

Planuppdraget i korthet

Planuppdraget innebär att i detaljplan pröva bostads- och centrumändamål på fastigheten Biet 5 med flera i centrala Halmstad.

Sökande vill förtäta med 70 hyreslägenheter på fastigheten genom dels ny- och påbyggnad dels genom att inreda vindsvåningar.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 23 mars 2021. Det innebär att kommunen nu börjar jobba med detaljplanen.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

Planbesked gavs för Biet 5 23 mars 2021

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 17 augusti 2021 att utöka planområdet med fastigheten Biet 3.

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen under första kvartalet 2025.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området heter Hf8 i kartan.