• Halmstads webbplatser

Renovering av Andersbergsskolan och ny förskola

Byggnation

  • Planering för byggnation
  • Byggnation pågår
  • Färdigt projekt

Andersbergsskolan kommer att få en ny åldersindelning, F-3, och kommer därför att byggas om och byggas till. Renoveringen beräknas vara klar sommaren 2027.

Skolan kommer att rymma 400 elever och en förskola med fyra avdelningar kommer också att byggas ihop med skolan. Den befintliga huvudbyggnaden kommer att behållas medans de två olika paviljongetableringarna på fastigheten kommer att tas bort och ersättas med en ny byggnad. Skolan kommer också att få ett nytt tilllagningskök.

Den befintliga idrottshallen kommer att vara kvar.

Skolan kommer att få en ny utemiljö och en del av skolgården kommer att skärmas av för att bara användas av förskolan.

Totalt blir skolan ungefär 5 150 kvadratmeter, inklusive förskolan.

Ny parkering

För att skapa ett bättre flöde och säkrare trafik till och från skolan kommer infartsvägen, parkeringen och platsen för att hämta och lämna barn att byggas om.

Tidsplan

Projektet kommer att utföras i etapper.
I etapp ett kommer befintlig byggnad att renoveras och byggas om.
I etapp två tas paviljongerna bort och nybyggnationen påbörjas.
Renoveringen kommer att starta i början av 2025 och beräknas vara klart sommaren 2027.