• Halmstads webbplatser

Stations­staden och Resecentrum

H36

Strategiskt planeringsdokument

Pågående detaljplanering

 • Förstudie
 • Planförslag tas fram
 • Samråd
 • Granskning
 • Planförslag antas
 • Laga kraft

Halmstads kommun vill skapa en ny hållbar stadsdel runt centralstationen och använda underutnyttjad mark längst spåren till nya arbetsplatser, service, mötesplatser och bostäder. Vi ser framför oss ett attraktivt och aktivt område som i framtiden är en naturlig del av centrum. Järnvägen som barriär försvinner när vi skapar nya trygga passager och en ny stationsbyggnad välkomnar besökarna hit. Här knyts lokalbuss, regionbuss och tågtrafik ihop – det blir smidigt att byta färdsätt och lätt att resa hållbart.

För 150 år sedan byggdes stationsområdet i Halmstads utkanter och vi var bara några tusen invånare i staden. Idag är Halmstad en större stad där både kartan och våra resvanor har förändrats. Allt fler vill bo här och antalet pendlare växer. Därför behöver vi förenkla morgondagens resande och skapa en hållbar stad med ökad livskvalitet.

För att förbereda området för framtiden arbetar kommunen med en ny vision, som knyter ihop stationsområdet med innerstaden och skapar ett mer levande Halmstad. Välkommen till Stationsstaden!

Vår vision

Vår vision är att skapa en ny stadsdel runt Halmstads centralstation och använda underutnyttjad mark längst spåren till nya arbetsplatser, mötesplatser, service och bostäder. Järnvägen som barriär i staden försvinner när vi bygger trygga passager. Den nya stadsdelen skapar ett attraktivt och aktivt område – två stadsdelar blir en.

Bild från filmen om Stationsstaden, som visar stationen och tågspåren.

Klicka på bilden för att se en film om Stationsstaden.

Ett nytt resecentrum

Halmstad växer och järnvägen får en ökad betydelse. Vi behöver utveckla vårt stationsområde så att fler kan åka kollektivt. Perrongerna behöver breddas med nya vägar, broar eller tunnlar för att nå dessa.

Ett nytt resecentrum innebär en samlad punkt för stadens järnvägs- och busstrafik och är en del i utvecklingen av det framtida Halmstad. Planeringen av nytt resecentrum bygger på tanken att området runt stationen ska utvecklas till att bli en naturlig del av stadskärnan.

Tunnel under järnvägen för fotgängare och cyklister. Till vänster om tunneln finns en trappa. Till höger om tunneln är en backe indelad i nivåer där en person sitter.

Exempel på hur en tunnel under järnvägen kan se ut.

Den plats där Halmstads framtida centralstation planeras har ett strategiskt läge i staden. Här korsar järnvägen Laholmsvägen som också är det centrala kollektivtrafiksstråket genom staden. Platsen är synlig från många håll med flera korsande vägar och stråk. Det ger platsen goda förutsättningar både som bytespunkt och som mötesplats.

Detta har gjorts i etapp 1 och 2

Halmstads resecentrum byggs ut i etapper varav de två första etapperna redan är klara. Etapp 1 färdigställdes 2012 och omfattar regionbussterminalen samt en gångbro över järnvägen.

Etapp 2 av resecentrum stod klar 2017 och innebar att nya stationsnära hållplatser för stadsbuss utmed Laholmsvägen byggdes med tillhörande gång- och cykelbro över Laholmsvägen.

Detta kommer hända framöver

 • Ny bred gångpassage under järnvägsspåren med perronganslutningar, som ersättning till den befintliga passagen i markplan. Detta för att skapa säkrare gångvägar till plattformarna.
 • Ombyggd bangård med bredare perronger med plats för trappa och hiss.
 • En ny centralstationsbyggnad i norra änden av stationsområdet med service och väntytor. Den ersätter den nuvarande järnvägsstationen. Den nya byggnaden ska ge platsen en identitet och genom en välgjord och spännande arkitektur forma ett nytt landmärke i staden. Byggnaden blir en entré till staden från öst via Laholmsvägen och Enslövsvägen och för de resande som ankommer med tåg eller buss.
 • Fler cykelparkeringar.
 • Parkeringshus för pendelparkering.

Halmstads kommun planerar Resecentrum i samarbete med Hallandstrafiken, Trafikverket, Region Halland och Jernhusen. För etapp tre krävs nationell finansiering. Halmstads kommun finns med i den nationella planen som beslutades av regeringen den 4 juni 2018.

Mötesplatser – både i öst och väst

Stationsstaden ska ha naturliga mötesplatser och publika platser på vardera sidan om spåret, framförallt vid den nya centralstationenen i öst vid Laholmsvägen och vid den gamla stationen i väst. Mötesplatser och aktivitetsytor placeras i anslutning till passagerna som går över och under järnvägen. Det skapar trygga miljöer med liv och rörelse.

Verksamheter på markplan

Lokaler, service och kommersiell verksamhet placeras i bottenvåningarna och i första hand i anslutning till de publika platserna i området. Lokaler i bottenvåningarna och bostäder i området aktiverar det offentliga rummet större delar av dygnet och skapar ett levande stadsrum.

En visionsbild av stationen från Stationsparken. Dagens parkering framför stationshuset är ersatt med ett torg med fontän. Längre ner längs gatan finns nya hus med stora glasfönster.

Exempel på hur ett torg kan se ut framför dagens stationshus.

Området

Området sträcker sig från Fredsgatan i norr till de gamla lokstallarna i söder, i öst avgränsas området av Bolmensgatan och i väst av Stationsgatan. Fredsgatan är en egen detalplan.

Kartbild som visar nya byggnader, en ny resecentrumbyggnad vid Laholmsvägen, en tunnel vid Fredsgatan och två nya broar över spåren.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Var med och bygg!

Kommunen kommer att utlysa en markanvisningstävling för två kontorsbyggnader på Fredsgatan. Senare blir det även aktuellt med resten av Stationsstaden. Här ser du aktuella och kommande markanvisningar.

Frågor och svar

Varför grävs inte järnvägen ner?

Anledningen till att det inte varit aktuellt att gräva ner järnvägen i Halmstad är kopplat till ett beslut som togs på 70-talet. Då beslutade man att bygga dubbelspår genom Halmstad samtidigt som man gjorde om delar av sträckningen genom kommunen.

I till exempel Varberg har man haft enkelspår vilket gör att när man nu bygger om och gräver ner järnvägen går Trafikverket in och tar en stor del av finansieringen. Skulle vi inleda arbeten med att gräva ner tågspåren i Halmstad innebär det att kommunen skulle behöva stå för hela finansieringen och vi har därför valt att behålla spåren som de är idag.

Det är också svårt att genomföra rent ytmässigt. I Varberg grävs spåren ner vid sidan om befintliga spår, vilket innebär att tågtrafiken kan fortsätta gå parallellt med bygget.

Vad händer med stationsbyggnaden?

Den befintliga stationsbyggnaden, ytan framför och parken ingår i riksintresse för kulturmiljövård. Det innebär att stationsbyggnaden kommer finnas kvar men hur den ska användas är inte bestämt.

Vad händer med parken?

Den lummiga järnvägsparken och våra alléer ska finnas kvar tillsammans med andra värdefulla miljöer i området.

Vad är en strukturplan?

Strukturplanens syfte är att ta fram en övergripande målbild för området, ett utvecklingsförslag, som all vidare planering i projektet kan ta stöd av. Strukturplanen ska ge förslag på hur området ska utvecklas och hur gator, parkeringar, stråk, grönska, stads­rum och bebyggelse samt koppling till övriga delar av staden kan se ut.

Strukturplanen har tagits fram i samarbete med arkitektlaget Kanozi som utsågs som vinnare i den internationella arkitekttävlingen Europan Länk till annan webbplats. där Halmstad deltog.

Tidsplan

Kommunen tog 2021 fram en strukturplan för området. Den är målbilden, ett utvecklingsförslag, som all vidare planering i projektet kan ta stöd av.

Nu arbetar kommunen med att detaljplanelägga området. Det innebär att planarkitekterna med projektgrupp utreder exempelvis buller, lösningar för olika trafikslag, olycksrisk vid järnvägen, vad och hur mycket som är lämpligt att bebygga med hänsyn till omgivningen, trygghet och säkerhet och vad som händer med alla ledningar som finns i marken.

Bilderna är bara exempel på hur det skulle kunna se ut. Inget är ännu beslutat om byggnaders utformning.

Det första som kommer att hända i området är att en gång- och cykeltunnel byggs under järnvägen vid Fredsgatan.

Tidsplan

Steg i processen

Tid

Strukturplan för området

Klar 2021

Detaljplaner tas fram

2021–2026

Samråd

Hösten 2024

Granskning

-

Antagning

Fjärde kvartalet 2026

Utbyggnad av området

2026–2030

Spårombyggnad och breddade perronger
(arbetet kan fortsätta längre)

2028–2030

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Vill du veta mer och påverka?

Om du vill läsa strukturplanen för Stationsstaden i sin helhet kan du kontakta kommunen.

Vill du få information och inbjudan till kommande dialoger om Stationsstaden? Anmäl dig här!

Karta över området

Området heter H36 i kartan.

Närliggande detaljplaner