• Halmstads webbplatser

Södra infarten, etapp 2

Del av Halmstad 2:16 med flera, I1

Detaljplan, Högprioriterat

Byggnation

 • Planering för byggnation
 • Byggnation pågår
 • Färdigt projekt

Södra infarten är ett infrastrukturprojekt som ska förbättra trafiksäkerheten på Laholmsvägen och boendemiljön på Öster, gynna näringslivet i Halmstad och skapa förutsättningar för positiv stadsutveckling. Huvudsyftet är att förbättra transportinfrastrukturen genom att koppla ihop E6 och väg 15 med hamnen.

Visionsbild som visar hur Södra infarten kan komma att se ut när projektet är klart.

Visionsbild som visar hur Södra infarten kan komma att se ut när projektet är klart.

Det övergripande målet med Södra infarten är att skapa bättre logistik med anslutning mellan E6 och hamnen, mellan E6 och verksamhetsområdena på Öster samt mellan verksamhetsområdena och hamnen.

Etapp 1 är färdig

Projektet sker tillsammans med Trafikverket och är uppdelat i två etapper. Etapp 1 är nu färdigbyggt och trafiken rullar fint på bland annat Laholmsvägen.

Detta har byggts, etapp 1 i korthet

 • Trafikplats 43, korsningen E6–Laholmsvägen, har byggts om.
 • Nya trafikplatsen 42, vid korsningen E6–Västkustbanan, har byggts.
 • Från rondellen på väg 15 vid Villmanstrand har en ny väg kopplats ihop med ny av- och påfart till E6 via ny bro över Fylleån.
 • En ny väg från den nya av- och påfarten vid E6 har byggts fram till Montörgatan respektive Sliparegatan vid industriområdet Villhemsfält.
 • Ändrad anslutning vid korsningen Laholmsvägen–Ryttarevägen.
 • Ny gång- och cykelväg under Laholmsvägen.
 • Ny gång- och cykelförbindelse under Västkustbanan mot Östra stranden vid Fylleån.

Etapp 2 i korthet

Planområdet är drygt 15 hektar och ligger i Halmstads sydöstra delar, ungefär två kilometer från centrala Halmstad. Området omfattar Södra infartens huvudsträckning utmed Västkustbanan, från Montörgatan till Stålverksgatan.

Det streckade området omfattar detaljplanen för Södra infarten etapp 2.

Syftet med detaljplanen är att:

 • koppla ihop E6 och väg 15 med hamnen
 • koppla ihop befintliga och planerade verksamhetsområden i sydöstra Halmstad
 • avlasta Laholmsvägen från trafik och farligt gods
 • motverka Västkustbanans barriäreffekt mellan östra Halmstad och Östra stranden.

Samtidigt ska detaljplanen inte hindra utbyggnad av godsbangård och järnväg och öka möjligheterna till att skapa en stadsomvandling i området runt högskolan och industriområdena Larsfrid och Villhelmsfält.

Sträckning etapp 2

Etapp 2 omfattar Södra infartens huvudsträckning utmed Västkustbanan, från Montörgatan i söder till Stålverksgatan i norr, via bro över Västkustbanan. Längs denna sträckning ingår dessutom anslutning till Sliparegatan, bro över Västervallvägen och två cirkulationsplatser. En vid Larsfrid med anslutning till Larsfridsvägen, och en vid hamnen med anslutning dels till Stålverksgatan, dels till hamnområdet och Östra stranden.

I detaljplanen ingår även ny separerad gång- och cykelväg mellan östra Halmstad och Östra stranden och Stålverksgatan över Västkustbanan.

Bilder

Här kan du se visualiseringar av hur det kan komma att se ut. Illustration: Ramböll Sverige AB.

Frågor och svar

Vad är det som ska byggas?

Främst en ny väg längs Västkustbanan, men även gång- och cykeltunnlar och en passage över Västkustbanan.

Varför byggs en ny väg?

Syftet med Södra infarten är att lyfta tung trafik från Laholmsvägen och förbättra förbindelsen mellan hamnen och E6, samt till verksamhetsområdena Vilhelmsfält/Larsfrid och Kistinge/Villmanstrand. Detta kommer att öka trafiksäkerheten på Laholmsvägen och förbättra boendemiljön på Öster, samt gynna näringslivet i Halmstad. Projektet kommer även att ha en positiv inverkan på stadsutvecklingen på Öster i och med att kopplingarna mellan stadsdelar och Östra stranden förbättras.

Vad kostar projektet?

2020 är budgeten beräknad till 470 miljoner kronor.

När är vägbygget klart?

Etapp 1 startade 2018 och kommer vara klart våren 2021. Etapp 2 började byggas 2023. Infarten kommer att öppnas i sin helhet vid årsskiftet 2026–27 när Trafikverkets bro över västkustbanan är klar.

En ny väg borde logiskt sett leda till mer trafik i staden, hur ser ni på det?

I och med att befolkningen stadigt ökar i Halmstad (drygt 1000 personer per år) och att näringslivet därmed utvecklas, leder det till en ökning av bil- och lastbilstrafik. För att hantera den ökningen på bästa sätt, väljer vi att lyfta tung trafik från främst Laholmsvägen, som redan är hårt belastad, och även från andra småvägar i staden.

Hur kommer vägbygget påverka framkomligheten för trafiken?

Bygget kommer störa punktvis när vi bygger broar och gång- och cykelpassager, vilket kommer leda till hastighetssänkningar. Mer och uppdaterad information kommer senare allt eftersom projektet fortskrider.

Hur påverkas cyklister, gångtrafikanter samt bil- och busstrafiken?

I och med att vi bygger en ny väg så blir störningarna inte så stora. Det kommer uppstå störningar i och med byggnation av anslutningar och gång- och cykelpassager och då innebär det främst hastighetssänkningar.

Vad kommer vägbygget innebära för de närboende i området?

Vi har redan gjort vissa förberedelser för att underlätta för närboende under och efter byggtiden. Vi har bland annat flyttat ett antal stugor och byggt bullerskydd längs med Västervallvägen.

Hur påverkar en ny väg bullernivån i området?

Bullret kommer minska på Laholmsvägen och Västervallvägen. Vi kommer att anlägga fler bullerskydd längs Södra infarten utmed Västkustbanan vid Östra stranden, vilket kommer minska bullernivån även där.

Kommer Östra stranden avskärmas ytterligare från staden i och med ny väg?

För att förebygga denna känsla kommer vi även att bygga två nya gång- och cykelpassager, förbättra vägar ner till Östra stranden, samt även fler passager under Laholmsvägen.

Fanns det ingen annan, bättre lösning än att bygga en ny väg?

2004 studerades flera alternativ, bland annat att bredda Laholmsvägen och att anlägga en väg norr om Halmstad, men Södra infarten visade sig vara det förslag som sammantaget hade flest fördelar och minst nackdelar.

Kommer projektet innebära påverkan på miljön?

I byggskedet kommer påverkan vara liten. Vi kommer bland annat ta hänsyn till djurlivet genom att anpassa byggtiderna. När det gäller dagvattenbelastningen, kommer den bli betydligt bättre efter byggnationen, eftersom vattenflödet kommer att begränsas genom olika fördröjningsåtgärder. Tung trafik och farligt gods kommer flyttas från Laholmsvägen, vilket innebär bättre luftkvalitet och mindre risk att exponeras för farliga ämnen.

Kommer kommunen även bygga en ny bro över Nissan?

Byggnation av ytterligare en bro över Nissan ingår inte i detta projekt.

I plan för transportsystemet finns en ny förbindelse över Nissan med i den framtida planering.

Tidsplan

Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen som har fastställt antagandebeslutet. Planen har nu vunnit laga kraft.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

Fjärde kvartalet 2017

Samråd

Första kvartalet 2022

Granskning

19 september–21 oktober 2022

Antagande

30 mars 2023 (blev överklagat)

Laga kraft

6 juli 2023

Byggstart etapp 2

Tredje kvartalet 2023.

Öppnas för trafik

Norra delen planeras öppnas för trafik i mars 2025.

Södra delen och infarten som helhet kommer att vara klar i februari 2027 när Trafikverkets bro över västkustbanan är klar.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Dokument

Handlingar – laga kraft

Utredningar

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen.