• Halmstads webbplatser

Högskole­området i Halmstad

Fanborgen 3 med flera, H16

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Högskolan i Halmstad i Halmstad vill tillsammans med fastighetsägare utveckla högskoleområdet med bland annat en ny campuspark och fler bostäder.

Planuppdraget i korthet

Högskolan i Halmstad har tillsammans med fastighetsägare i området tagit fram ett gemensamt förslag för hur de vill utveckla högskoleområdet. Förslaget innebär bland annat att de återanvänder de gamla industrilokalerna i området, skapar en ny campuspark, och förtätar med bostäder i området. Förslaget innebär även att kvartersstrukturen förändras, vilket påverkar gators sträckning i området.

Förslagen ska nu i detaljplan prövas för fastigheten Fanborgen 3 med flera.

Tidsplan

Tidsplanen har förskjutits fram på grund av diskussioner med fastighetsägaren om förslagets utformning samt behov av nytt plankostnadsavtal.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

8 november 2016

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen under andra kvartalet 2025.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Byggstart

I utbyggnadsplanen är planerad byggstart 2026–2030.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området heter H16 i kartan.