• Halmstads webbplatser

Förskola i Mickedala, Halmstad

Experten 8, OSf10

Detaljplan, Mycket högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Fastigheten i Mickedala har haft ett tillfälligt bygglov för förskoleverksamhet. Nu har den maximala tiden för tillfälligt bygglov, 15 år, löpt ut. Sökanden vill därför utöka detaljplanen med skol- och bostadsändamål för att kunna fortsätta med sin verksamhet.

En gul tegelvilla med två våningar.

Planförslaget i korthet

Fastigheten Experten 8 har haft ett tillfälligt bygglov för förskoleverksamhet. Nu har den maximala tiden för tillfälligt bygglov, 15 år, löpt ut.

Sökanden vill nu fortsatt kunna använda fastigheten för förskoleverksamhet, vilket kräver en ändring av detaljplanen som idag bara gäller bostadsändamål. I den nya detaljplanen breddas ändamålet med skola och detaljplanen blir mer flexibel.

Dagens bestämmelser om byggrätt med högsta nockhöjd på 47 meter över angivet nollplan och en byggnadsarea på max 20 procent av fastigheten bibehålls i den nya detaljplanen.

Förskolan är centralt belägen där efterfrågan på förskoleplatser är hög. Förskolan är ett viktigt komplement till de barn och föräldrar som av olika skäl önskar små enheter.

Den totala friytan för förskoleverksamhet är på cirka 1170 kvadratmeter. Fastighetens friyta för lek och utevistelse bedöms ha goda lekkvaliteter trots dess ringa storlek.

En vit villa med rött tak skymtar bakom träd. En trappa leder upp till tomten.

Musans förskola Ekehöjden ligger på Danströmsgatan 5.

Tidsplan

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

Tredje kvartaelt 2021

Samråd

26 oktober–25 november 2022

Granskning

17 april–8 maj 2023.

Antagande

Planen blev antagen den 20 juni 2023.

Laga kraft

Planen vann laga kraft den 14 juli 2023.

Karta över planområdet