Förskola i Mickedala, Halmstad

Experten 8, OSf10

Detaljplan, Mycket högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Fastigheten i Mickedala har haft ett tillfälligt bygglov för förskoleverksamhet. Nu har den maximala tiden för tillfälligt bygglov, 15 år, löpt ut. Sökanden vill därför utöka detaljplanen med skol- och bostadsändamål för att kunna fortsätta med sin verksamhet.

En vit villa med rött tak skymtar bakom träd. En trappa leder upp till tomten.

Musans förskola Ekehöjden ligger på Danströmsgatan 5.

Planförslaget i korthet

Fastigheten Experten 8 har haft ett tillfälligt bygglov för förskoleverksamhet. Nu har den maximala tiden för tillfälligt bygglov, 15 år, löpt ut.

Sökanden vill nu fortsatt kunna använda fastigheten för förskoleverksamhet, vilket kräver en ändring av detaljplanen som idag bara gäller bostadsändamål. I förslaget till ny detaljplan breddas ändamålet med skola och detaljplanen blir mer flexibel.

Dagens bestämmelser om byggrätt med högsta nockhöjd på 47 meter och en byggnadsarea på max 20 procent av fastigheten bibehålls i den nya detaljplanen.

Förskolan är centralt belägen där efterfrågan på förskoleplatser är hög. Förskolan är ett
viktigt komplement till de barn och föräldrar som av olika skäl önskar små enheter.

Den totala friytan för förskoleverksamhet är på cirka 1170 kvadratmeter. Fastighetens friyta för lek och utevistelse bedöms ha goda lekkvaliteter trots dess ringa storlek.

Handlingar

Tidsplan

Detaljplanen har varit ute på samråd. Nu sammanställer och bemöter kommunen inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och gör eventuella justeringar i planförslaget, som sedan ställs ut på granskning.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

Tredje kvartaelt 2021

Samråd

26 oktober–25 november 2022

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen beräknas kunna bli antagen under andra kvartalet 2023.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet