• Halmstads webbplatser

Bostäder i före detta äldreboende i Oskarström

Åsen 15, O6

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

En sökande vill kunna använda fastigheten för bostadsändamål.

Planförslaget i korthet

En sökande vill kunna använda fastigheten Åsen 15 för bostadsändamål.

Åtgärden strider mot gällande detaljplan som enbart tillåter vård, närmare preciserad som ålderdomshem. Fastigheten är det avvecklade äldreboendet Vidablick. Det användes under en period även som hem för ensamkommande flyktingbarn, men står nu tomt.

Projektet ligger i linje med kommunens ambitioner om förtätning och utveckling i serviceorterna och objektet finns medtaget i bostadsförsörjningsprogrammet för planläggning 2021–2025.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 9 februari 2021. Det innebär att kommunen nu börjar jobba med detaljplanen.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

9 februari 2021

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen beräknas kunna antas senast andra kvartalet 2025.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området är markerat "O6" i kartan.