• Halmstads webbplatser

Ny förskola och utökad grundskola i Trönninge

Trönninge 11:116 med flera, OS19

Detaljplan, Mycket högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

I Trönninge planeras för en ny förskola och utbyggnad av den befintliga grundskolan på fastigheten Trönninge 11:116.

Planförslaget i korthet

I takt med att Trönninge växer har behovet av fler skolverksamheter och offentlig service ökat.

Detaljplanen möjliggör en ny förskola och en utbyggnad av den befintliga grundskolan. Dessutom ska kommunen pröva planläggning av en befintlig bostad i området som inte är detaljplanelagd sedan tidigare.

Den nya detaljplanen ska också möjliggöra för andra kommunala verksamheter, som till exempel bibliotek.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 16 augusti 2022. Det innebär att kommunen då började jobba med detaljplanen.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

16 augusti 2022

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen beräknas kunna bli antagen under tredje kvartalet 2024.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området heter OS19 i kartan.