• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Ytterligare ett steg framåt för nytt bostadsområde vid Äventyrslandet

Detaljplanen för området kring Äventyrslandet i Söndrum är fortfarande i ett startskede. Men när kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott sammanträdde i dag fattades beslut om ytterligare ett steg på vägen mot omvandlingen till ett nytt bostadsområde: en avsiktsförklaring om markanvisning för området.

Avsiktsförklaringen tecknas som ett första steg av tre för att låta det nybildande bolaget med HFAB och tomträttsinnehavaren Länk till annan webbplats. få köpa en del av markområdet av kommunen och exploatera denna med bostäder.

I avsiktsförklaringen redogörs för en preliminär tidsplan över hur vägen framåt ser ut och vilka pusselbitar som behöver vara på plats för att slutligen teckna ett markanvisningsavtal.

Exempelvis beskrivs det i avsiktsförklaringen hur det bolag som tillsammans med HFAB är de som ska bebygga området senast under våren 2024 ska anlita två av varandra oberoende arkitekter för att göra skisser över hur området kan se ut vad gäller struktur, bebyggelse och skala. Framtagande och utvärdering av skisserna ska ske i samverkan med kommunen.

Tanken är sedan att detaljplanen ska skickas ut på samråd under hösten 2024 med förhoppningen att kunna antas under 2025.

Området kring Äventyrslandet pekas i Halmstad kommuns översiktsplan ut som en strategiskt viktig plats för att kunna möta den stora efterfrågan på bostäder som finns i kommunen. Genom nya detaljplaner kan det byggas upp emot 280 nya bostäder på platsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen.