Bostäder i Frösakulls centrum

I Frösakull planeras för två nya flerbostadshus i området Kronolund och en omvandling av Frösakulls centrum

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 7 juni 2022 att lämna positivt planbesked och ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att pröva om bolagets planer är förenliga med kommunens översikts- och trafikinfrastruktursplan.

En ny detaljplan väntas kunna antas i slutet av 2025. 

Planförslaget i korthet

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ställer sig positiva till planerna om två nya flerbostadshus i området Kronolund och en omvandling av Frösakulls centrum. En privat aktör planerar att bygga två nya flerbostadshus intill sina befintliga byggnader i området Kronolund.

Den privata aktören, som sedan tidigare är etablerad i området, har byggrätt för ytterligare två flerbostadshus. Bolaget planerar att bygga innanför sina fyra befintliga byggnader.

Området Kronolund, som ligger mitt emot Frösakulls centrum, stod klart 2019 och består idag av fyra flervåningshus med totalt 88 lägenheter.

I bolagets ansökan ingår också en utveckling och utbyggnad av Frösakull centrum. Bolaget planerar att bygga till bostäder ovanför områdets befintliga livsmedelsbutik, och bygga ut samma fastighet för att möjliggöra lokaler för uthyrning.

Bolagets egna planer omfattar uppemot 100 nya lägenheter.

Antalet våningar och volymerna för byggnaderna utvisas i detaljplaneprocessen.

Handlingar

Karta över planområdet