• Halmstads webbplatser

Så går markanvisning till

En markanvisning innebär att du som byggherre, under en viss tid och under vissa angivna villkor, får ensamrätt om att förhandla med kommunen om att bygga bostäder eller genomföra annan exploatering inom ett visst markområde som kommunen äger.

Anmäl intresse för markanvisningar

Du kan som byggherre anmäla intresse för att bygga på kommunal mark. Du får då information om projekt som är aktuella för markanvisning och sätts upp på kommunens intresselista.

Anmäl ditt intresse

Pågående, planerade och avslutade markanvisningar

Metoder för markanvisning

Halmstads kommun tillämpar i huvudsak tre metoder för markanvisning:

Direktanvisning

Direktanvisning innebär att kommunen tilldelar en markanvisning direkt till en byggherre utan en föregående process där byggherrar och deras idéer jämförs. Detta kan ske när det finns speciella skäl för att välja en viss byggherre, exempelvis när tidsaspekten för processen är avgörnade, om det bara finns en intressent, eller vid speciella idéer och förutsättningar som anses vara unika för byggherren.

Markanvisningstävling

Vid en markanvisningstävling sker valet av byggherre genom en tävling. Markanvisningstävlingar anordnas ofta i områden med specifika förutsättningar eller där intresset för marken är extra stort. Tävlingar kan utformas på olika sätt. Tillvägagångsättet liknar anbudsförfarandet men kraven på inlämnat material är vanligtvis större och det finns ofta ökade krav på specifika kriterier som till exempel gestaltning och eller social hållbarhet.

Anbudsförfarande

Anbudsförfarande är ett enklare tillvägagångsätt än en markanvisningstävling. Kommunen upprättar förfrågningsunderlag som beskriver förutsättningarna och vilka urvalskriterier som kommer att användas för anbudet. Kriterierna varierar och kan till exempel enbart gälla markpris eller i andra fall grunda sig på illustrationer med tillhörande beskrivningar. Vilka kriterier som ska gälla beslutas i varje enskilt fall.

Beslut om markanvisningar

Alla beslut om markanvisningar grundar sig på kommunens riktlinjer. Dessa beskriver hur kommunen jobbar med markanvisningar, och tar också upp vilka krav och villkor som ställs i samband med att ett markanvisningsavtal tecknas.