Kallbadhus i Tylösand

Kommunen vill utveckla Tylösand som turistmål. Därför tas en ny fysisk strukturplan fram för området, för att bland annat skapa möjlighet för ett kallbadhus.

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 7 juni 2022. Innan detaljplanearbetet kan startas ska en vägledande och övergripande strukturplan för området tas fram.

Strukturplanen beräknas kunna antas 2023, tredje kvartalet.

Detaljplanen beräknas därefter kunna antas 2025, fjärde kvartalet.

Planförslaget i korthet

En sökande som vill etablera ett kallbadhus med tillhörande service (såsom restaurangverksamhet) har fått positivt planbesked. Ett kallbadhus passar in i kommunens Framtidsplan 2050 där utveckling av Tylösand som turistmål ingår, men strider mot nuvarande detaljplan.

Innan arbetet med detaljplanen kan påbörjas, ska kommunen ta fram en strukturplan som fokuserar på turismutveckling av Tylösand. Strukturplanen avser bland annat visa vilken placering som är mest lämplig för ett kallbadhus, både på land och i havet.

Karta över planområdet