Bostäder i Frösakull, Kungsvägen–Möllegårds­vägen

Fammarp 2:4, H2

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Kommunen vill bygga upp till 200 nya bostäder på kommunal mark i Frösakull. Projektet kan vara en möjlighet att se till att området får fler bostäder och blandade bostadsformer.

Planförslaget i korthet

Den kommunala mark som berörs är idag obebyggd. Ett nytt bostadsprojekt på tomten ska ha fokus på social hållbarhet och ha som målsättning att Frösakull ska kompletteras med bostadsformer som inte finns där idag. Blandad bebyggelse i området ses som en möjlighet att minska segregationen i kommunen, vilket ligger i linje med målen för Framtidsplan 2050.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 16 augusti 2022. Det innebär att kommunen nu i detaljplan ska pröva bostäder för området. I samband med planarbetet kommer frågan om marktilldelning behandlas.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

16 augusti 2022

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen beräknas kunna bli antagen senast 31 mars 2025.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området är markerat med "H2" i kartan.

Detaljplanen omfattar det område i Frösakull som i Framtidsplan 2050 betecknas H2 och utgörs av del av fastigheten Fammarp 2:4.