Bostäder i Frösakull – Kronolund

Del av Fammarp 8:2, H2b

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Snart kan du tycka till!

Planförslaget är ute på samråd 8 mars–2 april.

En privat exploatör vill bygga ytterligare två flerbostadshus på området, med fler våningar än befintlig detaljplan tillåter. Därför behöver detaljplanen ändras.

Ytterligare två bostadshus

Området Kronolund, som ligger mitt emot Frösakulls centrum, stod klart 2019 och består idag av fyra flervåningshus med totalt 88 lägenheter. Här vill en privat aktör bygga två nya flerbostadshus med fler våningar än befintlig detaljplan tillåter.

Bolaget är sedan tidigare etablerad i området och har byggrätt för ytterligare två flerbostadshus. Bolaget planerar att bygga innanför sina fyra befintliga byggnader.

Samråd

Kommunen har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan. Under samrådet samlar vi in ytterligare information, förslag och synpunkter som vi kan väga in i vårt vidare arbete.

Tyck till under samrådet

Under samrådet 8 mars–2 april kan du tycka till om detaljplaneförslaget. Handlingarna finns här på webben under rubriken dokument och i rådhusets entré. Vi vill ha dina synpunkter skriftligt hos oss senast den 2 april 2024.

När du lämnar synpunkt
Ange ditt namn, adress, detaljplanens fastighetsbeteckning "Del av Fammarp 8:2" och diarienummer "KS 2023/00455".

Skicka in din synpunkt

Bläddra i bildspelet för att se hur området ser ut idag.

Ändrat våningsantal

Flerbostadshuset närmast befintligt flerbostadshus får vara max fem våningar plus en indragen våning ( 20 meter) och nytt flerbostadshus närmast befintlig trädridå får vara max fyra våningar plus en indragen våning (17 meter).

Närmast Fridas gränd är bebyggelsen något lägre för bättre anpassning till omkringliggande bebyggelse. Syftet med den indragna våningen är att bebyggelsen ska uppfattas som lägre men ändå utnyttja markan effektivt. Höjden på fasaden uppfattas som lägre då den översta våningen är indragen, när man betraktar byggnaderna från gatuplan.

Bostadsområdet Kronolund

Flygbild med området markerat.

Tidsplan

Samråd sker preliminärt under mars 2024.

Tidsplan
Steg i processenTidpunkt
Planuppdrag16 augusti 2022
Samråd8 mars–2 april 2024.
GranskningEj beslutat
AntagandePlanen beräknas kunna bli antagen av kommunstyrelsen senast andra kvartalet 2024.
Laga kraftCirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området är markerat med "H2b" i kartan. Området har fler pågående detaljplaner i närheten.