Upphävande av del av detaljplan och ny lokalgata – Gullbrandstorp s:2 med flera

I Gullbrandstorp prövas om detaljplanen för fastigheterna Gullbrandstorp s:2 med flera kan upphävas för att istället pröva lokalgata i området. Det skulle innebära att delägarna i samfälligheten kan fortsätta använda vägen i området.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 20 oktober 2020.

För närvarande finns det inte någon preliminär tidplan eftersom det krävs dispens från biotopskyddet för att kunna fortsätta arbetet. Kommunen kan inte arbeta vidare med detaljplanen förrän mark- och miljödomstolen beslutat i frågan.

Planuppdraget i korthet

Fastighetsägarna i samfälligheten Gullbrandstorp s:2 har behov att använda en samfälld väg i Gullbrandstorp för att bland annat nå skogsfastigheter med maskiner för avverkning.

I den nuvarande detaljplanen omfattas området av naturmark. Därför prövas nu om detaljplanen kan upphävas i denna del för att istället pröva lokalgata i detaljplanen. Det skulle innebära att fastighetsägarna kan fortsätta att använda vägen.