Utökning av byggrätt för biltvätt på Sannarp

Planuppdraget innebär bland annat att i detaljplan pröva utökning av byggrätt på OKQ8:s verksamhet på Sannarp i Halmstad. Företaget vill utveckla anläggningen med en ny biltvätt. Fastighetsbeteckning är Halmstad 10:34 med flera.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Planuppdraget i korthet

Uppdrag innebär att i detaljplan pröva drivmedelsförsäljning på del av fastigheten Halmstad 10:1 samt utökad byggrätt på fastigheten Halmstad 10:34.

Tidsplan

Detaljplanen är försenad på grund av att kommunen har behövt prioritera andra planer.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

8 september 2020

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen under tredje kvartalet 2023. Troligen skjuts detta datum framåt.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området heter Hf10 i kartan.