Bostäder i Halmstad – Katten 4, 5 och 18

Centralt öster om Nissan vill en sökande bygga 150–200 nya bostäder.

Här befinner sig planen i planprocessen

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 8 september 2020.

Antagande beräknas kunna ske senast tredje kvartalet 2023.

Planförslaget i korthet

En sökande vill komplettera bebyggelsen med 150–200 nya bostäder i den östra delen av kvarteret Katten samt behålla och utveckla större delen av den befintliga verksamheten i den västra delen av kvarteret. I utvecklingsförslaget finns punkthus, lamellhus och gatuhus.

Åtgärden strider mot industriändamålet i gällande detaljplan samt antal våningar och byggnadshöjd. Projektet finns inte särskilt utpekat i översiktsplanen, men ligger i linje med planens strategier om förtätning i stadens centrala delar.

Karta över planområdet