• Halmstads webbplatser

Lyckedals­skolan på Stenalyckan, Snöstorp

Del av Snöstorp 19:199 och del av Skäran 1, OS9

Detaljplan, Mycket högprioriterat

Byggnation

  • Planering för byggnation
  • Byggnation pågår
  • Färdigt projekt

I västra Snöstorp, mot Stenalyckan, kommer det att byggas en grundskola för årskurserna 4–9 med plats för minst 600 elever samt en ny idrottshall med gymnastikdel. Skolan planeras vara färdig till hösten 2026 och fylla behovet av skolplatser för närliggande stadsdelarna Snöstorp och Andersberg.

En skola i två våningsplan

Skolan uppförs i huvudsak i två våningsplan med möjlighet för ett tredje våningsplan i skolbyggnadens mittendel. Detta för att samla de gröna ytorna och spara så mycket av befintlig park som möjligt.

Befintliga ledningar och närheten till bostadsområde, park, motorväg samt handelsområde ställer krav på skolans placering och utformning samt hur skolans tillfarter och parkering anordnas.

På grund av korsande VA-ledningar, mellan Fru Billes väg och herr Olaus väg, behöver skolans byggrätt delas upp på i två områden. Byggrätten fördelas mellan de två områdena där skolan och tillika huvuddelen av byggrätten placeras på fotbollsplanerna i den sydvästra delen området.

Illustrationskarta

Illustrationskarta med övergripande struktur, plangränser och möjlig utformning av park och skolgård.

En separat idrottshall med gymnastikdel

Skolan kommer att få en ny idrottshall med placering bakom huvudbyggnaden.

För att tillgängliggöra idrottshallen för personer med funktionsvariation, har en ny angöring (väg) från skolans infart lagts till norr om byggnaden.

Illustration över hur idrottshallen på Lyckedalsskolan kan se ut.

Illustration över hur idrottshallen på Lyckedalsskolan kan se ut.

Park och utemiljö

Skolbyggnaden placeras i planområdets sydvästra del för att skydda skolgården från buller och spara så mycket av parken som möjligt. Placeringen i sydväst möjliggör också för en enkel och nära tillfart till skolan från Stormgatan i sydväst.

I samband med samrådet genomfördes en webbenkät för att få en bättre bild av hur parkytan används idag, samt hur invånarna vill att den ska utvecklas. Resultatet av enkäten kommer att tas med i det framtida arbetet med park och utemiljö.

Skolans placering innebär att cirka 23 000 kvadratmeter mark används för skoländamål vilket motsvarar drygt hälften av befintlig parkytan inom planområdet. Utöver skolans byggnader tillkommer även ytor för skolgård, parkering och angöring (vägar).

Träd bevaras och nya aktivitetsytor tillkommer

En viktig målsättning i är att skolan passas in och utformas som en naturlig del av området. För att kompensera ianspråktagen parkmark föreslås också att kvarvarande delarna av parken utvecklas med höjd kvalitet på grönytor och nya aktivitetsytor.

I parkens södra delar ska ytor för dagvattenhantering finnas och kvarvarande parkdelar rustas upp och utformas med en tydlig parkkaraktär. Parkens befintliga grönstrukturer, grova träd och viktiga stråk bevaras.

Både skola och allmänhet kan nyttja området

Ett koncept för skolans utformning samt ett funktionsprogram för skolans utemiljö och parken har tagits fram. Du hittar det under rubriken Dokument längre ner på sidan. Idéer till detta har hämtats från den invånarenkät som genomfördes under samrådet.

Genom zonindelningen utformas skolområdet så att ytor och aktiviteter som kräver uppsikt och trygghet placeras närmast byggnaderna, tydlig avgränsad och definierad ifrån offentliga ytor.

Idrottsytorna däremot ska bjuda in till samnyttjande och “flöda ihop” med parken och placeras därför i den yttre zonen mot parken. Genom noggrann och holistisk gestaltning och utformning uppnås synergier som gynnar både allmänheten och skolverksamheten.

Stråk- och målpunktskarta.

Stråk- och målpunktskarta.

Trafik och trygga gång- och cykelvägar

Detaljplanen säkrar tillfarten till skolan samt trygga gång- och cykelvägar till och från skolan. Biltrafiken till skolan leds från närliggande handelsområdet Stenalyckan.

För att öka tryggheten och ledning för cyklande elever föreslås trafiksäkerhetshöjande åtgärder i trafiknätet. Bland annat föreslås en ny cykelväg i grönremsan söder om Herr Olaus väg för att ersätta cykelvägen längs med Stormgatan.

En detaljplan för framtida behov

Detaljplanen har en viss flexibilitet för att skolan ska kunna utvecklas och vid behov kunna variera över tid, i både elevantal och årskurser. Av samma skäl finns det också möjlighet till andra alternativa framtida markanvändningar så som öppen sjuk- och hälsovård, idrott samt kontor.

Tidsplan

Detaljplanen antogs 6 december 2022. Planen överklagades till mark- och miljödomstolen. Domstolen har avvisat samtliga överklaganden.

Planen blev överklagad vidare till mark- och miljööverdomstolen, men även denna avslog grannarnas överklagande. Beslutet är slutgiltigt och detaljplanen har därmed vunnit laga kraft.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

Kvartal 1 2020

Samråd

11 mars–8 april 2021

Granskning

3–24 oktober 2022

Antagen

6 december 2022.

Laga kraft

Planen har vunnit laga kraft 21 december 2023.

Planering för byggnation

Första halvåret 2024

Byggstart

Hösten 2024

Färdigbyggd skola

Inför höstterminen 2026

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Dokument

Karta över planområdet