Skola på Stenalyckan, Snöstorp

Del av Snöstorp 19:199 och del av Skäran 1, OS9

Detaljplan, Mycket högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Planen är överklagad

Planen antogs 6 december 2022, men beslutet är överklagat till Mark- och miljödomstolen.

Detaljplanen ska pröva om det är lämpligt att bygga en ny grundskola samt en ny idrottshall med gymnastikdel i västra Snöstorp, mot Stenalyckan. Men detaljplanen vill kommunen även säkra tillfart och trygga gång- och cykelvägar till och från skolan. Lyckedalsskolan planeras vara färdig till hösten 2026.

Planförslaget i korthet

Planområdet ligger i västra delen av Snöstorp, cirka 3,2 km öster om Halmstad centrum. Fastigheten Snöstorp 19:199 är idag planlagd som parkmark och är utpekad i kommunens översiktsplan Framtidsplan 2050 som kluster för social service. Syftet med detaljplanen är att pröva om det är lämpligt att bygga en ny grundskola samt en ny idrottshall med gymnastikdel här.

Illustration av en möjlig utformning av skolan enligt detaljplanen (gatuvy från sydväst). På bilden syns skolan fullt utbyggd med ett tredje indraget våningsplan med angöring innehållande planerade cykelvägar, avsläppningszon, yta för dagvattenhantering och entrétorg.

Illustration av en möjlig utformning av skolan enligt detaljplanen (gatuvy från sydväst). På bilden syns skolan fullt utbyggd med ett tredje indraget våningsplan med angöring innehållande planerade cykelvägar, avsläpningszon, yta för dagvattenhantering och entrétorg.

Lyckedalsskolan – ny skola för årskurs 4–9

Skolan kommer att få namnet Lyckedalsskolan. Tanken är att det ska bli en skola för årskurs 4—9 med plats för minst 625 elever. Skolan ska fylla behovet av skolplatser för närliggande stadsdelarna Snöstorp och Andersberg.

Skolan uppförs i huvudsak i två våningsplan med möjlighet för ett tredje våningsplan i skolbyggnadens mittendel. Detta för att samla de gröna ytorna och spara så mycket av befintlig park som möjligt.

Befintliga ledningar och närheten till bostadsområde, park, motorväg samt handelsområde ställer krav på skolans placering och utformning samt hur skolans tillfarter och parkering anordnas.

På grund av korsande VA-ledningar, mellan Fru Billes väg och herr Olaus väg, behöver skolans byggrätt delas upp på i två områden. Byggrätten fördelas mellan de två områdena där skolan och tillika huvuddelen av byggrätten placeras på fotbollsplanerna i den sydvästra delen området.

Illustrationskarta

Illustrationskarta med övergripande struktur, plangränser och möjlig utformning av park och skolgård.

En separat idrottshall med gymnastikdel

Den största förändringen jämfört med samrådsförslaget är att kravet på idrottshallens placering i väst tagits bort och flyttats längre in i området.

För att tillgängliggöra idrottshallen för personer med funktionsvariation, har en ny angöring (väg) från skolans infart lagts till norr om byggnaden.

Illustration av en möjlig utformning av idrottshallen. Byggnaden har träfasad.

Illustration av en möjlig utformning av idrottshallen. Vy från sydväst.

Skiss över idrottshall

Park och utemiljö

Fastigheten är idag planlagd som parkmark. Skolbyggnaden placeras i planområdets sydvästra del för att skydda skolgården från buller och spara så mycket av parken som möjligt. Placeringen i sydväst möjliggör också för en enkel och nära tillfart till skolan från Stormgatan i sydväst.

Planförslaget innebär att cirka 23 000 kvadratmeter mark används för skoländamål vilket motsvarar drygt hälften av befintlig parkytan inom planområdet. Utöver skolans byggnader tillkommer även ytor för skolgård, parkering och angöring (vägar).

Träd bevaras och nya aktivitetsytor tillkommer

En viktig målsättning i planförslaget är att skolan passas in och utformas som en naturlig del av området. För att kompensera ianspråktagen parkmark föreslås också att kvarvarande delarna av parken utvecklas med höjd kvalitet på grönytor och nya aktivitetsytor.

I parkens södra delar ska ytor för dagvattenhantering finnas och kvarvarande parkdelar rustas upp och utformas med en tydlig parkkaraktär. Parkens befintliga grönstrukturer, grova träd och viktiga stråk bevaras.

Både skola och allmänhet kan nyttja området

Ett koncept för skolans utformning samt ett funktionsprogram för skolans utemiljö och parken har tagits fram. Du hittar det bland handlingarna längre ner på sidan. Idéer till detta har hämtats från den invånarenkät som genomfördes under samrådet.

Genom zonindelningen utformas skolområdet så att ytor och aktiviteter som kräver uppsikt och trygghet placeras närmast byggnaderna, tydlig avgränsad och definierad ifrån offentliga ytor.

Idrottsytorna däremot ska bjuda in till samnyttjande och “flöda ihop” med parken och placeras därför i den yttre zonen mot parken. Genom noggrann och holistisk gestaltning och utformning uppnås synergier som gynnar både allmänheten och skolverksamheten.

Stråk- och målpunktskarta.

Stråk- och målpunktskarta.

Enkät om parkens utveckling

Halmstads kommun valde i samband med samrådet att genomföra en webbenkät för att få en bättre bild av hur parkytan används idag, samt hur invånarna vill att den ska utvecklas.

Webbenkäten publicerades på halmstad.se och var möjlig att besvara under hela samrådstiden. 92 stycken svar kom in. Resultatet av enkäten kommer att tas med i det framtida arbetet med park och utemiljö.

Så svarade Halmstadborna:

1. Vad brukar du göra i parken idag?

Störst andel har angett att man brukar promenera i parken och att man till stor del endast passerar eller går igenom den.

Utöver detta är den vanligaste aktiviteten i parken att rasta hunden samt att spela fotboll och tennis.

En del har också angett att man brukar leka, spela boule, brännboll och att njuta av träden och grönskan.

Cirkeldiagram som visar fördelningen över vad man vill göra i parken.

2. Finns det något i parken som du tycker är viktigt att bevara?

Störst andel av svaren på fråga två visar att man tycker att det är viktigast att bevara träden, hundrastgården och de öppna gräsytorna.

Även tennisbanan och boulebanan har angetts av flera som viktiga att bevara.

Cirkeldiagram

3. Vad vill du kunna göra i parken i framtiden?

Det som störst andel av dem som svarade på enkäten önskar, är att parken ska innehålla ett utegym samt möjligheten att leka på en lekplats.

Flera anger också satt att de vill ha fler sittplatser samt att de vill fortsätta kunna spela boule, rasta hunden i en hundrastgård och promenera.

Diagram som visar vad man vill ha i parken. Utegym och lekplats har flest svar.

Trafik och trygga gång- och cykelvägar

Detaljplaneförslaget säkrar tillfarten till skolan samt trygga gång- och cykelvägar till och från skolan. Biltrafiken till skolan leds från närliggande handelsområdet Stenalyckan.

För att öka tryggheten och ledning för cyklande elever föreslås trafiksäkerhetshöjande åtgärder i trafiknätet. Bland annat föreslås en ny cykelväg i grönremsan söder om Herr Olaus väg för att ersätta cykelvägen längs med Stormgatan.

En detaljplan för framtida behov

Detaljplanen ska utformas med viss flexibilitet för att skolan ska kunna utvecklas och vid behov kunna variera över tid, i både elevantal och årskurser. Av samma skäl, ska det också förutom skola finnas möjlighet till andra alternativa framtida markanvändningar så som öppen sjuk- och hälsovård, idrott samt kontor.

Tidsplan

Detaljplanen antogs 6 december 2022. Planen är överklagad och en första prövning av överklagandet görs av mark- och miljödomstolen. Domstolen fastställer eller upphäver antagandebeslutet.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

Kvartal 1 2020

Samråd

11 mars–8 april 2021

Granskning

3–24 oktober 2022

Antagen

6 december 2022.

Laga kraft

Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om beslutet ej överklagas.

Färdigbyggd skola

Inför höstterminen 2026

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Dokument

Karta över planområdet