Hyresrätter på Gamletull

Jonglören 1, Hf13

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Fastigheten på Gamletull i de centrala delarna av Halmstad har så kallade centrumlokaler i bottenplan. Fastighetsägaren menar att det inte finns några större förutsättningar för centrumverksamhet och vill i stället göra ett 40-tal mindre hyresrätter på bottenvåningen, vilket kräver en ändring av detaljplanen.

Planförslaget i korthet

Fastigheten består av flervåningshus med lägenheter och så kallade centrumlokaler på bottenplan. Fastighetsägaren menar att det inte finns några större förutsättningar för centrumverksamhet och vill i stället göra ett 40-tal mindre hyresrätter på bottenvåningen. Det kräver en ändring av detaljplanen.

Jonglören 1 ligger inom ett område som i översiktsplanen är utpekat som "centrumutvecklingsområde", och det pågår just nu en process att ta fram en fördjupad översiktsplan för centrum. I den fördjupade översiktsplanen läggs fokus på att koncentrera verksamheter till strategiska lägen där de skapar störst mervärden och bidrar till ett levande centrum. Kvarteret Jonglören 1 ligger inte inom ett sådant strategiskt område.

Förändringen till en mer flexibel detaljplan som möjliggör för en bred användning föreslås ske genom en ändringsplan. Föreslagen ändring är förenlig med planens syfte, varför detta enklare förfarandet med ändringsplan bör kunna tillämpas.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 12 oktober 2022. Det innebär att kommunen nu börjar jobba med detaljplanen.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

12 oktober 2022

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen under fjärde kvartalet 2025.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området