Halmstads resecentrum, etapp 3

Halmstad 2:19 med flera, H36b

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

 • Förstudie
 • Planförslag tas fram
 • Samråd
 • Granskning
 • Planförslag antas
 • Laga kraft

Planuppdraget innebär att möjliggöra för den tredje etappen av Resecentrum i Halmstad. Här ingår bland annat bredare perrongområde, Resecentrumbyggnad och en passage för gångtrafik under järnvägen.

Planuppdraget i korthet

Resecentrum samlar tåg- och busstrafiken på samma plats i Halmstad och underlättar bland annat byten för resenärerna. Etapp ett och två är färdigställda. Etapp tre återstår.

I etapp tre ska bangården byggs om och får bredare plattformar. Det byggs en passage under spåren för att skapa säkrare gångvägar till plattformarna. Dessutom byggs en ny resecentrumbyggnad.

För etapp tre krävs nationell finansiering. Halmstads kommun finns med i den nationella planen som beslutades av regeringen den 4 juni 2018. Det är ännu inte fastställt när etapp 3 kan byggas ut.

I etapp tre ingår:

 • Bred gångpassage under järnvägsspåren.
 • Ombyggd bangård med bredare perronger med plats för trappa och hiss.
 • Ny byggnad med service och väntytor som ersätter den nuvarande järnvägsstationen.
 • Fler cykelparkeringar.
 • Parkeringshus för pendelparkering.

Halmstads kommun planerar Resecentrum i samarbete med Hallandstrafiken, Trafikverket, Region Halland och Jernhusen.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag 22 augusti 2017. Det innebär att kommunen fått ett uppdrag att ta fram ett förslag på ny detaljplan.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

22 augusti 2017

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen under fjärde kvartalet 2026.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området heter H36b i kartan och är en del av Stationsstaden.