Ställplats för husbilar vid Skallkrokens hamn – Särdal 2:39

Skallkrokens båtsällskap vill kunna utnyttja småbåtshamnens bilparkering för husbilsuppställning även utanför sommarsäsongen. För det krävs en ändring av detaljplanen.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

  • Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 13 april 2021.
  • Samråd pågick från den 27 april–18 maj 2022. Inga sakägare eller remissinstanser hade då synpunkter på förslaget.
  • Granskning pågick 13 juni till 27 juni 2022.

Efter genomförd granskning sammanställs och bemöts eventuella synpunkter i ett granskningsutlåtande och därefter kan detaljplaneändringen antas av kommunstyrelsen.

Planuppdraget i korthet

Skallkrokens båtsällskap har en anläggning som kan ta emot både båt- och husbilsägare, och föreningens önskemål är att kunna använda hamnens tio uppställningsplatser även utanför sommarsäsongen. Ändringen i detaljplanen innebär att uppställningsplatserna kommer kunna användas året runt.

Karta över planområdet