Bostäder i Haverdal – Haverdal 15:2

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med bostäder som anpassas till omgivningen. Planen ska komplettera och bredda Haverdals boendealternativ, som idag till stor del utgörs av friliggande villor (äganderätter).

Här befinner sig planen i planprocessen

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

  • Detaljplanen antogs av KS den 25 januari 2022.
  • Detaljplanen är överklagad och en första prövning av överklagandet görs av mark- och miljödomstolen. Domstolen fastställer eller upphäver antagandebeslutet.
3D-vy över hur nya byggnader kan se ut på platsen.

3D-vy över hur nya byggnader kan se ut på platsen.

Planförslaget i korthet

Föreslagen bostadsbebyggelse utformas så att den kompletterar och breddar ortens boendealternativ. Detaljplanen tillåter därför inte uppförande av friliggande villabebyggelse eller avstyckning till flera mindre fastigheter.

Parkering planeras i norr och söder. Bullerplank med möjlighet att uppföra förråd tillåts mot Kustvägen. In- och utfart tillåts inte mot Kustvägen.

Handlingar

Karta över planområdet