Utökad byggnadshöjd på Vallåsskolan

För att kunna utöka Vallåsskolan från dagens 750 elever till 1 000 elever behöver detaljplanen ändras för att möjliggöra tre våningsplan, istället för dagens två våningsplan. Fastighetsbeteckning är Valnöten 1.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft
Flygbild över området med detaljplanområdet inringad.

Planuppdraget i korthet

Vallås har de senaste åren förtätats. Ungefär 180 nya bostäder har byggts och det finns behov av fler skolplatser för elever. För att kunna utöka Vallåsskolan från dagens 750 elever till 1 000 elever behöver detaljplanen ändras för att möjliggöra tre våningsplan, istället för dagens två våningsplan.

Tillåten höjd på fastigheten Valnöten 1 förelås öka från 9 meter byggnadshöjd till 15 meter nockhöjd. Intillliggande byggnation har en byggnadshöjd på 13 meter respektive 16 meter. Tillkommande bebyggelse får ett fungerade samspel om maximal höjd inte överskrider nuvarande byggnation.

Området ligger centralt i Vallås och är redan idag grundskola med tillhörande utemiljö. Till väster om fastigheten är det planerat en ny förskola samt bostäder. Här kommer även en ny skolparkering att anläggas som rymmer parkeringsbehovet för den förväntade kapacitetsökningen på Valnöten 1.

Tidsplan

Detaljplanen har varit ute på samråd. Nu sammanställer och bemöter kommunen inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och gör eventuella justeringar i planförslaget, som sedan ställs ut på granskning.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked (planuppdrag om det är kommunalt)

Tredje kvartalet 2019

Samråd

17 oktober–7 november 2022

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen beräknas kunna bli antagen under första kvartalet 2023.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området heter OSf3 i kartan.