Skol- och bostadsändamål i Snöstorp – Snöstorp 7:21

Planuppdraget innebär att i detaljplan pröva bland annat förskoleverksamhet på fastigheten i Snöstorp.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Förslaget om detaljplansändringen har varit ute på samråd och flera synpunkter har inkommit. Synpunkterna har till stor del varit positiva. Kommunledningsförvaltningen bedömer att små privata förskolor kan vara ett bra komplement till kommunens egna större enheter.

  • Granskning pågick 22 april till 6 maj 2022.
  • Kommunens samhällsbyggnadsutskott beslutade 17 maj 2022 att anta ändringarna för Snöstorp 7:21. Den aktuella byggnaden har i tidigare detaljplan enbart varit avsedd för bostadsändamål. Antagandet innebär att begränsningen tas bort och förskoleverksamhet nu får lov att bedrivas i fastigheten.

Planuppdraget i korthet

En privat aktör, som redan är verksam i området, vill ändra detaljplanen för att möjliggöra förskoleverksamhet i fastigheten Snöstorp 7:21. I gällande detaljplan får fastigheten bara användas för bostadsändamål. Planuppdraget innebär att i detaljplan pröva skol- och bostadsändamål för fastigheten Snöstorp 7:21.

Den aktuella byggnaden, i området omkring Lågagård vid Växjövägen, har tidigare varit i kommunal ägo och kommunen bedrev under flera år daglig verksamhet i fastigheten. Under 2019 sade utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen upp avtalet och lämnade lokalerna. Kommunen sålde sedan fastigheten till en privat aktör. Sedan dess har byggnaden stått tom.

Handlingar

Karta över planområdet