Skol- och bostadsändamål i Snöstorp – Snöstorp 7:21

Planuppdraget innebär att i detaljplan pröva bland annat förskoleverksamhet på fastigheten i Snöstorp.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 10 november 2020.

Samråd beräknas kunna ske tredje kvartalet 2021.

Antagande beräknas kunna ske senast andra kvartalet 2022.

Planuppdraget i korthet

En sökande vill använda fastigheten Snöstorp 7:21 för förskoleverksamhet och/eller som bostad. I gällande detaljplan får fastigheten bara användas för bostadsändamål. Planuppdraget innebär att i detaljplan pröva skol- och bostadsändamål för fastigheten Snöstorp 7:21.