• Halmstads webbplatser

Söka pengar från stiftelser och fonder

Kommunen förvaltar 52 stiftelser som du kan söka pengar från till olika ändamål. En stiftelse har en ekonomisk förmögenhet som en fysisk eller juridisk person har donerat. Varje år har kommunen möjlighet att dela ut pengar för ändamål som donatorn har bestämt. Det finns stiftelser för både privatpersoner, föreningar och verksamheter.

Du, eller den du ansöker åt, måste vara folkbokförd i Halmstads kommun för att kunna söka pengar. Om det är till en verksamhet, ska den ha sitt säte i kommunen.

Hitta stiftelse och gör ansökan

Du hittar alla stiftelser nedan. Ansökan är öppen 1 maj–31 augusti och utdelningen sker i mitten av december. Välj en stiftelse för att komma till ansökan.

Om du söker pengar till din privatekonomi, är Gustav Söderberg en lämplig stiftelse att ansöka ifrån. Stiftelsen har möjlighet att dela ut medel till många sökande varje år.

Så hittar du i listan med stiftelser

Från början visas alla stiftelser i bokstavsordning nedan. Du kan begränsa urvalet med kryssrutorna under Ändamål och Målgrupp. Vet du namnet på stiftelsen du söker, kan du skriva det i rutan "Sökord".

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Ändamål
Målgrupp
 • Albert Löfströms donationsfond

  Den för utdelning disponibla avkastningen skall av socialnämnden med belopp som i varje enskilt fall bestämmes användas för utdelning såsom understöd åt behövande personer inom användningsområdet, företrädesvis för: Hjälp till äldre personer, som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med låg försörjningsförmåga. Hjälp till andra behövande personer, som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med låg försörjningsförmåga. Bekostnad av material, saker eller åtgärd som socialnämnden bedömer vara i överensstämmelse med donationens syften (1923).

 • Annie och Oskar Perssons donationsfond

  Till främjandet av utbildning i lantbruksskötsel eller lanthushållning av skötsamma behövande ungdomar från Harplinge (1961).

 • Apelstamska donations­fonden

  För staden Halmstads förskönande. För stadens utveckling tjänliga och dess invånare allmännyttiga inrättningar, som inte skall betalas med allmänna utskylder (1914).

 • Artur och Helga Johanssons donationsfond

  För att glädja gamla arbetsamma människor inom Söndrums församling, skall räntan årligen utdelas vid jultiden (1981).

 • A von Björnmarcks donationsfond

  Till stadens hantverksångförening och/eller skarpskyttemusikkår, hälften vardera, eller till likartad sångförening eller musikkår (1866). Enligt ändring (1953) får stiftelsens avkastning även användas till understöd åt förutvarande lärjungar vid Halmstads folkskolor för fortsatt utbildning.

 • Axel och Ragnhild Westmans donationsfond

  Understöd åt behövande familjer eller ensamstående med företrädesrätt för sådana som av någon omständighet kommit i ogynnsamt försörjningsläge (1935).

 • Christina och Petronella Petterssons minnesfond

  Till personer som har otillfredsställande försörjningsförmåga (1941).

 • Daniel Delliens minne

  Till premier inom jordbruket sysselsatta, i första hand inom före detta Eldsberga kommun, som studerar vid folkhögskolor eller lantmannaskolor. Undantagsvis kan utdelning ske till någon som fullgjort sitt livsverk inom jordbruket (1957).

 • Dr C M Petris donationsfond

  Understöd åt familjer – främst inom arbetarklassen och med många minderåriga barn – som har otillfredsställande försörjningsförmåga (1916).

 • Dr C M Petris donation till staty av Karl XI

  Grundplåt till staty av konung Karl XI (1916).

 • Erik och Jenny Hultquists donationsfond

  Fondens avkastning, sedan minst en tiondel lagt till kapitalet, delas ut till någon eller några behövande mödrar med spädbarn som vistas på särskilda boenden i Halmstad.

 • Ernst Broderssons donationsfond

  Till i nuvarande Halmstads kommun boende sjuka eller gamla personer som är i behov av understöd, med företrädesrätt för så kallade pauvres honteux* (1931). * En tidigare rik person som blivit fattig.

 • Familjen Tornérhielms och Boije af Gennäs

  Bidrag till hyra för äldre behövande (pauvres honteux*), i första hand damer med företräde för släktingar till Betty och Stanny Boije af Gennäs. Bidragen skall vara utöver de kommunala bostadsbidragen eller vad som i övrigt skall bekostas av allmänna medel (1930). * En tidigare rik person som blivit fattig.

 • Fritz Gyllensvärds donationsfond

  Underlätta byggandet av en teater och i någon mån trygga dess drift (1945). Utdelning ur stiftelsen har skett i form av förlustbidrag till Halmstads Teaterförening och andra lokala teatersällskap för arrangemang på Halmstads Teater. Under år 2014 delades medel ut för att användas till försköning av den nyligen ombyggda amfiteatern i Linehedsparken.

 • G N Hammars och Eva Stael von Holsteins minne

  Den disponibla avkastningen skall av socialnämnden användas för utdelning av understöd åt behövande personer inom Halmstads kommun, företrädesvis som: Hjälp till äldre personer, som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med låg försörjningsförmåga. Hjälp till andra behövande personer vid tillfällen då de har låg försörjningsförmåga.

 • Gunnar Erikssons donationsfond

  Stiftelsens årliga avkastning, förutom en tiondel, skall användas till mindre bemedlade föräldrar i Halmstad kommun, med handikappade barn, vilka de under längre eller kortare tid har den personliga omvårdnaden för sina barn i hemmet (2002).

 • Gunnar Larssons, Dalaberg, fond

  Till fem skötsamma personer inom Söndrums nuvarande församling (1972).

 • Gustav E Falcks donationsfond

  Till understöd åt personer med otillfredsställande försörjningsförmåga med företrädesrätt för pauvres honteux*. Styrelsen har dock rätt att använda en del av avkastningen till andra välgörande ändamål inom samhället, vilka inte bör finansieras med skattemedel (1905). *En tidigare rik person som blivit fattig.

 • Gustav E Falcks stiftelse för värnlösa barn

  Den disponibla avkastningen skall användas till förmån för barn och ungdom inom Halmstads kommun, eller med anknytning till området som står under nämndens omvårdnad och som vistas på annan ort, företrädesvis för: Utrustning och beklädnad av behövande minderåriga barn. Främjande av barn och ungdoms fritids- och rekreationsverksamhet. Bidrag till utrustning av ungdomsgårdars eller ungdomsorganisationers klubblokaler, eller andra liknande behov.

 • Gustav och Helny Berndtssons donationsfond

  Till förströelse och glädje för patienter och personal vid Oskarströms sjukhem (1977).

 • Gustav Söderberg

  Understöd åt behövande familjer eller ensamstående med företrädesrätt för sådana som av någon omständighet kommit i ogynnsamt försörjningsläge (1892).

 • Halmstads gymnasieskolors samfond

  Till stipendium för: Fortsatt utbildning, belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit. Belöning till elev som ägnat arbete åt gymnastik, idrott, teater, musik eller annan kulturell verksamhet. Hjälp åt elev för studieresa, studiebesök, skolresa, fritids- eller kulturell verksamhet. Annat för elevernas gemensamt ändamål, förvärv av material eller andra saker.

 • Halmstads Kallvattenkurs understödsfond

  Till fribad åt fattiga, behövande besökare (1873).

 • Halmstads Sparbanks fond

  Till inrättande av en yrkesslöjdskola oberoende av slöjdundervisningen i folkskolan (1892).

 • Handlare Birger Larssons fond

  Vid jul- och nyårstid göra det extra festligt och högtidligt för pensionärerna på ålderdomshemmet i Getinge (1990).

 • Hilda och Axel Grönqvist

  Uppförande av bostäder åt obemedlade eller mindre bemedlade personer som under minst 15 år varit mantalsskrivna i Halmstad utan att ha anlitat fattigvården (1939).

 • Ingegerd Svenssons donationsfond

  Till den kvinnliga elev i Lyngåkraskolans fjärdeklass som visat prov på den bästa kamratandan (1964).

 • J A Hjelmströms donation (Hamn­direktionens fond)

  Understödsfond för efterlevande till hamnens fast anställda personal (1939).

 • Janne och Aurelia Nilsson

  Ett hem för pauvres honteux (1938)*. * En tidigare rik person som blivit fattig. Stiftelsen äger och har ägt fastigheter: Batteriet 19 och Instruktören 10, varav den sistnämnda är såld. Vid årsskiftet 1993–94 togs en nybyggd fastighet i kvarteret Batteriet, omfattande 46 pensionärslägenheter med huvudsakligen två rum och kök, i bruk.

 • J H Petterssons donationsfond

  Till behövande ålderstigna män och kvinnor vilka gjort sig kända för en arbetsam och hedrande vandel* (1941).

 • Johan Carlssons donationsfond

  Till stipendier till begåvade och skötsamma ynglingar i före detta Snöstorps kommun som genomgår eller avser att genomgå folkhögskola eller lantmannaskola (1950).

 • Julia och Hedda von Segebadens fond för epileptiska barn

  Bereda årligt underhåll och utrustning åt det mest i behov av vård varande funktionsnedsatta och epileptiska barnen i första hand inom Abild, Årstad, Slöinge, Getinge och Harplinge socknar av Hallands län, i andra hand inom övriga delar av Halmstads och Falkenbergs kommuner (1899).

 • Karl Oskar Larssons donationsfond

  Kvarlåtenskapen skall tillfalla ålderdomshemmet Vidablick, Oskarström (1981). Stiftelsens disponibla medel brukar användas till inköp av konstverk eller prydnadsföremål i samlingslokaler på Vidablick eller till kaffesamkväm för hemmets pensionärer.

 • KF:s Jubileumsfond

  Fond för inköp av konst för smyckande av kommunens lokaler (1962).

 • Knut Bengtssons donationsfond

  Extra förplägnad för pensionärerna på Soldalens ålderdomshem, Söndrum (1981).

 • Larssonska stipendiefonden

  Till välartade manliga studerande från Eldsberga socken som studerar vid något av rikets universitet, högskolor eller högre lantbruksskolor (1935).

 • Leonard Boströms donationsfond

  Avkastningen på kvarlåtenskapen skall användas till trivselbefrämjande åtgärder för de boende på Åleds servicecenter.

 • Ludvig Danströms donationsfond

  Var tionde år användas till sådant för Halmstads kommun och dess innevånare allmänt gagneligt ändamål, vilket ej kommunen äger laglig förpliktelse att med egna medel åstadkomma och upprätthålla, exempelvis: Främjande av kyrklig verksamhet eller religiös, sedligt och välgörande syfte. Undervisningsväsendet och den allmänna upplysningens höjande såsom genom bidrag till ett stadsbibliotek. Stadens förskönande genom parkanläggning, konstverk och dylikt. Sjukvårdens förbättrande genom till exempel sjukhem för barn, asyler för vanföra och sjuka ålderstigna med mera, som vid varje tidpunkt kan befinnas särskilt behjärtansvärt (1924).

 • Onämnd Givares Galgbergsfond

  Anläggningar eller byggnader till försköning av Galgberget, utveckling av flora och fauna, befrämja besökares trivsel och bekvämlighet.

 • Oscar och Ina Larssons donationsfond

  Till handikappade och utvecklingsstörda barns förkovran och förströelse för anskaffande av apparater och/eller leksaker, resor och dylikt.

 • Otto Bengtssons donationsfond

  Stadens förskönande genom planteringar och parkanläggningar. Understöd åt sådana föreningar som bereder allmänheten förädlande nöjen såsom föreläsningar, konserter och dylikt. Understöd till nykterhetsföreningar eller eljest till nykterhetens främjande. Understöd till ungdomar som önskar utbilda sig inom ett yrke (1917).

 • Peter von Möllers donationsfond

  Understöd åt personer, företrädesvis pauvres honteux*, med otillfredsställande försörjningsförmåga (1904). * En tidigare rik person som blivit fattig.

 • Petter Bengtssons hjälpfond

  För gamla och sjuka pensionärer och åldringar i Halmstad (1959).

 • Samfond för Halmstads grundskolor

  Till stipendium för: Fortsatt utbildning, belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit. Belöning till elev som ägnat arbete åt gymnastik, idrott, teater, musik eller annan kulturell verksamhet. Hjälp åt elev för studieresa, studiebesök, skolresa, fritids- eller kulturell verksamhet eller annat för elevernas gemensamt ändamål. Förvärv av material eller andra saker.

 • Samfond för social hjälpverksamhet

  För utdelning såsom understöd – dock ej sådana understöd som det enligt lag åligger kommunen att bekosta åt behövande personer boende inom samfondens verksamhetsområde, företrädesvis för:

 • Samfond till förmån för barn och ungdom

  Främjande av barns och ungdoms fritids- och rekreationsverksamhet, bidrag till utrustning av ungdomsgårdar eller ungdomsorganisationers klubblokaler, trivsel, trevnad och förströelse på kommunen tillhöriga barnstugor, samt andra liknande behov.

 • Samfond till förmån för intagna på kommunens ålderdomshem

  Trivselbefrämjande åtgärder för de pensionärer som är intagna på kommunens ålderdomshem.

 • Sigrid Kanths minnesfond

  Främjande av barns- och ungdomars fritids- och rekreationsverksamhet samt utrustning och beklädnad av behövande minderåriga barn (1938).

 • Spritbolagets gåvofond

  Till egendomens (Norre Katt) försköning och andra bekvämligheter till dem som besöker stället (1905).

 • Syskonen Johanssons donationsfond

  Till täckande av kostnader för vård- och eftervård, ortopediska och personliga hjälpmedel, konvalescentvård och rekreationsresor för någon mindre bemedlad från Harplinge (1944).

 • Syster Hilda Johanssons donationsfond

  Till fattiga barns underhåll och beklädnad (1950).

 • Walter Raquettes donationsfond

  Till förmån för barn och ungdom från Halmstads kommun, företrädesvis för: Främjande av deras fritids- och rekreationsverksamhet. Utrustning och beklädnad av behövande minderåriga barn.

Hitta fler stiftelser, fonder och stipendier

Det finns även stiftelser, fonder och stipendier som förvaltas av andra än kommunen. Du kan söka gratis bland dessa i den internationella databasen Globalgrant om du har ett bibliotekskort eller lånar en dator på något av biblioteken i Halmstad.