• Halmstads webbplatser

Förvalta ditt barns tillgångar

Här kan du läsa om hur du får hantera ditt barns pengar och andra tillgångar. I vissa fall behöver du göra en ansökan eller lämna en redovisning till kommunens överförmyndare.

Som förälder ansvarar du för ditt barns ekonomi tills barnet fyller 18 år, om du har den rättsliga vårdnaden. I den rollen kallas du för legal förmyndare. Om du delar vårdnaden med den andre föräldern, är ni båda förmyndare och ska ta beslut om barnets ekonomi tillsammans.

Ett barn som har fyllt 16 år ska ha möjlighet att påverka viktiga beslut. Vid 16 års ålder får barnet även själv sluta avtal om arbete eller säga upp det samt bestämma över sin lön.

I vissa fall måste du redovisa barnets tillgångar till kommunens överförmyndare. Läs om redovisning längre ner.

Om föräldrarna inte kan vara förmyndare

Undantaget är om båda föräldrarna är döda, underåriga eller av speciella skäl inte kan vara förmyndare. Då utser Tingsrätten en särskilt förordnad förmyndare åt barnet. Den personen hanterar barnets pengar så länge ni inte kan göra det själva.

Om en av föräldrarna på grund av sjukdom eller annat inte kan delta i ett beslut om förvaltningen och beslutet inte kan skjutas upp, bestämmer den andre föräldern ensam.

Om ditt barn får en större summa pengar

Ditt barns pengar sätts in på ett överförmyndarspärrat konto om:

Du ansvarar för att placera pengarna på ett sätt som ger tillräcklig trygghet och skälig avkastning. Om du behöver använda dessa pengar ska det vara för barnets bästa, som till exempel eget boende och utbildning.

Redovisa pengarna

Lämna in en förteckning över barnets tillgångar till kommunens överförmyndare senast en månad efter den dagen då någon av punkterna ovan inträffade.

Därefter ska du redovisa barnets tillgångar en gång per år i en årsräkning. Läs mer om årsräkning längre ner.

Gör en förteckning över tillgångar och skulder

Om ditt barn blir ägare till en fastighet

Ditt barn kan ha fått en fastighet via arv eller gåva, eller genom ett köp som överförmyndaren har samtyckt till.

Då ska du lämna in en förteckning över barnets tillgångar till kommunens överförmyndare senast en månad efter den dagen då barnet blev ägare till fastigheten.

Därefter ska du istället redovisa barnets tillgångar en gång per år i en årsräkning. Läs mer om årsräkning längre ner.

Gör en förteckning över tillgångar och skulder

Detta får du inte göra

  • Använda barnets pengar till det som ingår i din underhållsskyldighet som vårdnadshavare. Vad som ingår i det, beror på din egen ekonomi. Normalt ska du som förälder betala hyra, mat, möbler, kläder och fritidsaktiviteter.
  • Skänka barnets pengar till någon annan.
  • Använda barnets pengar till någon annans behov än barnet.

Gör du det kan du bli skadeståndsskyldig till barnet.

Detta får du göra utan att ansöka om det

Följande åtgärder får du göra utan att överförmyndaren godkänner det, så länge det är för barnets bästa:

  • Köpa och sälja obligationer och fonder åt barnet
  • Sälja aktier åt barnet (men inte köpa)
  • Flytta pengar mellan barnets spärrade konton

Ta ut pengar från ett spärrat konto

För att ta ut pengar från ett spärrat konto, behöver överförmyndaren godkänna det.

Ansök om att ta ut pengar från spärrat konto

När du använt pengarna, ska du lämna in kvitto eller annat bevis på köpet till överförmyndaren inom tre veckor. Det är för att kontrollera att du använt pengarna till det som du skrivit i ansökan.

Om det är första gången du ansöker om att ta ut pengar från spärrat konto, ska du även skicka in en förteckning över barnets tillgångar.

Gör en förteckning över tillgångar och skulder

Övriga åtgärder som överförmyndaren måste godkänna

Du behöver samtycke från överförmyndaren för att göra följande åt ditt barn:

  • Placera pengar i kapitalförsäkringar eller aktier, eller ta ett lån
  • Köpa, sälja eller ta emot en fastighet eller bostadsrätt
  • Fördela egendom vid arvskifte och bodelning
  • Driva företag
Ansök om samtycke från överförmyndaren

Innan 1 mars varje år: Årsräkning

Om ditt barn har stora tillgångar eller en fastighet enligt ovan, ska du lämna in en årsräkning till kommunens överförmyndare före 1 mars varje år. Det gör du tills dess att barnet fyller 18 år. Sista året gör du istället en sluträkning. Läs mer om det längre ner.

I årsräkningen redovisar du perioden 1 januari till och med 31 december, eller från datumet då barnet fick tillgångarna.

Gör en årsräkning

När barnet fyller 18: Sluträkning

När barnet fyller 18 år ska du lämna in en sluträkning, där du redovisar du perioden 1 januari till 18-årsdagen. Sluträkningen ska du lämna in senast en månad efter 18-årsdagen. När överförmyndaren har granskat sluträkningen, får 18-åringen sina redovisningshandlingar med rekommenderat brev.

Gör en sluträkning

Fördjupad information om bankärenden

Läs mer i skriften som Svenska Bankföreningen har tagit fram i samarbete med Sveriges kommuner och regioner samt Svenska Fondhandlareföreningen.