• Halmstads webbplatser

Styrdokument och föreskrifter

Halmstads kommun har en författningssamling. Här hittar du bestämmelser som rör både dig som invånare och själva beslutsfattandet i kommunen. Det kan handla om allt från torghandelsföreskrifter till reglementen för kommunens nämnder.

Kommunens verksamheter styrs av olika lagar

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag samt plan- och bygglagen är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter. Kommunen utformar även egna styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas och anpassas efter lokala förhållanden.

Om kommunala föreskrifter

Enligt kommunallagen ska gällande kommunala föreskrifter finnas samlade och tillgängliga på kommunens webbplats. Innehållet i samlingen ska framgå av ett register eller någon annan förteckning på webbplatsen.

Alla styrande dokument är godkända av fullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnderna.

Kommunfullmäktiges riktlinjer, planer och lokala föreskrifter

Här hittar du kommunfullmäktiges riktlinjer, planer, lokala föreskrifter, reglementen samt bolagsordningar och ägardirektiv.

Riktlinjer

Kommunfullmäktiges riktlinjer styr hur kommunen ska agera inom särskilt viktiga arbetsområden. De har till syfte att skapa en enhetlighet, så att olika delar av kommunen agerar på samma sätt inom det område riktlinjen omfattar. Riktlinjerna gäller för både nämnder och bolagsstyrelser och för förvaltningar och bolag. Nedan ser du ett urval av de riktlinjer som finns.

Inom Halmstads kommun finns det även andra riktlinjer inom olika områden. Kontakta kommunen om du vill veta mer. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Planer

Kommunfullmäktiges planer förtydligar ambitioner och strategier inom områden av större vikt för kommunen. De har till syfte att styra och vägleda så att kommunen agerar på ett visst sätt för att nå de uppsatta målen eller en utveckling inom det område som planen omfattar. Planerna gäller för både nämnder och bolagsstyrelser och för förvaltningar och bolag. Nedan ser du ett urval de planer som finns.

Inom Halmstads kommun finns det även andra planer inom olika områden. Kontakta kommunen om du vill veta mer. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Lokala föreskrifter

I Sverige finns lagar som gäller exempelvis trafik, miljö, ordning och säkerhet. De flesta kommuner har dessutom lokala regler, så kallade föreskrifter, som behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet för kommunens invånare. Det är kommunfullmäktige som beslutar om lokala föreskrifter. Om du medvetet eller genom slarv bryter mot reglerna kan du polisanmälas och bli dömd att betala penningböter.

Kommunala reglementen

Arbetet i kommunfullmäktige styrs av en arbetsordning medan de andra nämndernas ansvar och uppgifter styrs av reglementen.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges arbetsordning är publicerad på respektive webbsida.

Nämndernas, rådens och revisionens reglemente är publicerade på respektive webbsida.

Samverkansförbund och organ där kommunen är en part.

Reglementen för nämnder

Nämndernas reglemente och arbetsformer är publicerade på respektive nämnds webbsida.

Bolagsordningar och ägardirektiv