• Halmstads webbplatser

Styrelse för Halmstads stadsnät AB

Halmstads stadsnät AB är en lokal leverantör av infrastruktur för datakommunikation.

Uppdrag

Halmstads stadsnäts ambition är att knyta samman alla fastigheter i Halmstad i ett gemensamt nätverk för snabba IT-kommunikationer. De verkar för att alla boende och företag inom kommunens ska få tillgång till såväl befintliga som kommande kommunikationstjänster på lika villkor. Bolaget ska som offentlig aktör ta ett ansvar för infrastrukturell utbyggnad och teknisk utveckling av bredband inom Halmstads kommun.

 • Bolaget ska aktivt arbeta för att utöka antalet tjänsteleverantörer och antalet tillgängliga tjänster i stadsnätet i syfte att öka antalet aktiva kunder.

 • Bolaget ska ge alla tjänsteleverantörer tillgång till att sälja tjänster på lika villkor vilket ger ökad konkurrens.

 • Bolaget ska välja tekniska lösningar för stadsnätet som främjar utvecklingen av ett stadsnät med hög driftsäkerhet, långsiktig attraktionskraft och livslängd.

 • Bolaget ska bedriva ett medvetet och systematiskt arbete för att minska riskerna för sårbarhet och förebygga krissituationer.

 • Bolaget ska arbeta för ett aktivt öppet lokalt stadsnät för invånare, offentliga verksamheter och näringsliv. Bolaget ska ha en aktiv roll att utveckla och leverera Halmstads kommuns framtida digitala samhällstjänster och säkerställa att Halmstads kommuns e-tjänster ska erbjudas alla invånare.

 • Bolaget ska utveckla, äga och förvalta IT-infrastruktur inom Halmstads kommun, omfattande fysisk infrastruktur och teknisk utrustning för stadsnätsleveranser. Det innefattar även utbyggnad, förvaltning och finansiering av stomnät på landsbygden. Bolaget ska även se till att den är skyddad mot avbrott och sabotage.

Önskar du ta del av kallelser, protokoll, årsredovisningar, sammanträdesdagar och övriga dokument, kontakta bolaget Länk till annan webbplats..

Ansvarig

Erik Eriksson, vd

Bolagsordning för Halmstads stadsnät AB

Organisationsnummer 556532-6187

1 §
Bolagets företagsnamn är Halmstads stadsnät AB.

2 §
Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstad.

3 §
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att anskaffa, äga och förvalta anläggningar för tele- och datakommunikation inom Halmstads kommun, främst i form av optisk fiber och annan infrastruktur, samt därmed förenlig verksamhet.

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och optimalt resursutnyttjande erbjuda kommunikation i en säker och effektiv IT-infrastruktur i Halmstads kommun, varvid kundernas behov av säkra leveranser och god service ska beaktas.

Bolaget ska ha som föremål för sin verksamhet att upprätthålla ett aktivt lokalt nätoch leverera på marknaden efterfrågade produkter, till exempel svartfiber och våglängder.

Målet är att alla invånare, offentliga förvaltningar och företag inom kommunen skall få tillgång till Halmstads öppna lokala nät på lika villkor och att tjänsteleverantörerna ska få tillgång till det öppna lokala nätet för att sälja tjänster till dem som är anslutna till det.

Nätet ska möjliggöra en interaktiv mötesplats i människans och samhällets tjänst som karaktäriseras av oberoende, valfrihet och gränslöshet.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Halmstads Rådhus AB, helägt av Halmstads kommun.

4 §
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

5 §
Aktiekapitalet ska utgöra lägst fyra miljoner kronor och högst 16 miljoner kronor.

6 §
Antalet aktier ska vara lägst 40 000 och högst 160 000 stycken.

7 §
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju styrelseledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från årsstämman närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter då nästa val äger rum.

Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande.

8 §
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor.

Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor med suppleant. Deras uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

9 §
Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med posten eller med e-post. Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

10 §
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

11 §
Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

 1. val av ordförande vid stämman
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. godkännande av dagordning
 4. val av en eller två justerare
 5. prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, och
  lekmannarevisorns granskningsrapport
 7. beslut
  a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
 8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revision och lekmannarevisorn med suppleant
 9. val av revisor i förekommande fall
 10. anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter
 11. anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant för denne
 12. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

12 §
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och representerade aktier utan begränsning i röstetalet.

13 §
Skulle mellan bolaget och styrelsen eller ledamot därav eller aktieägare uppkomma tvist, ska den avgöras av svensk domstol.

14 §
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstads kommun.

Beslutad KF 2020-11-18 § 108.
Gäller från och med 1 januari 2021 tills vidare.

Ägardirektiv för Halmstads stadsnät AB

Organisationsnummer 556532-6187

Inledning

Halmstads stadsnät AB ska tillsammans med kommunkoncernen bidra till att realisera Halmstads kommuns vision: Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden och följa kommunens värdegrund.

Bolaget ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga förvaltningar och bolag för att uppnå största möjliga kommunnytta.

Bolaget ska iaktta ett livscykelperspektiv och verka för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling i Halmstads kommun som bidrar till att uppnå de globala målen i Agenda 2030.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Kommunfullmäktiges riktlinje för bolagsstyrning. Ägardirektivet är ett komplement till bolagsordningen.

Det kommunala ändamålet

Syftet med Halmstads stadsnät AB:s verksamhet är att anskaffa, äga och förvalta anläggningar för tele- och datakommunikation inom Halmstads kommun, främst i form av optisk fiber och annan infrastruktur samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och optimalt resursutnyttjande erbjuda kommunikation i en säker och effektiv IT-infrastruktur i Halmstads kommun, varvid kundernas behov av säkra leveranser och god service ska beaktas.

Bolaget har som föremål för sin verksamhet att upprätthålla ett aktivt lokalt nät och leverera på marknaden efterfrågade produkter, till exempel svartfiber och våglängder.

Målet är att alla invånare, offentliga förvaltningar och företag inom kommunen ska få tillgång till Halmstads öppna lokala nät på lika villkor och att tjänsteleverantörerna ska få tillgång till det öppna lokala nätet för att sälja tjänster till dem som är anslutna till det. Nätet ska möjliggöra en interaktiv mötesplats i människans och samhällets tjänst som karaktäriseras av oberoende, valfrihet och gränslöshet.

Bolaget ska arbeta affärsmässigt och på marknadsmässiga villkor.

Uppdrag

Bolaget ska aktivt arbeta för att behålla och utöka antalet tjänsteleverantörer och antalet tillgängliga tjänster i stadsnätet i syfte att öka antalet aktiva kunder.

Bolaget ska ge alla tjänsteleverantörer tillgång till att sälja tjänster på lika villkor vilket ger ökad konkurrens.

Bolaget ska välja tekniska lösningar för stadsnätet som främjar utvecklingen av ett stadsnät med hög driftsäkerhet, långsiktig attraktionskraft och livslängd. Bolaget ska bedriva ett medvetet och systematiskt arbete för att minska riskerna för sårbarhet och förebygga krissituationer.

Bolaget ska arbeta för ett aktivt öppet lokalt stadsnät för invånare, offentliga verksamheter och näringsliv.

Bolaget ska ha en aktiv roll att utveckla och leverera Halmstads kommuns digitala samhällstjänster på kommunikationsnätet genom att tillhandahålla en plattform så att leverans kan ske till samtliga anslutna parter.

Bolaget ska utveckla, äga och förvalta IT-infrastruktur inom hela Halmstads kommun, omfattande fysisk infrastruktur och teknisk utrustning för stadsnätsleveranser, och se till att den är skyddad mot avbrott, sabotage och andra liknande incidenter.

Bolaget ska som offentlig aktör även ta ett ansvar för infrastrukturell utbyggnad och teknisk utveckling av bredband inom Halmstads kommun. Uppdraget innefattar att aktivt öka anslutningsgraden i redan utbyggda områden samt medverka vid nyetableringar med digital infrastruktur i områden och stadsdelar.

Ekonomi

Halmstads stadsnät AB:s avkastningskrav beaktar bolagets långsiktiga värdeskapande roll för Halmstads utveckling.

Avkastning
Bolaget ska sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 6,0 %. Det genomsnittliga värdet ska beräknas på de senaste fem åren.

Avkastning på totalt kapital definieras som:
Rörelseresultat + finansiella intäkter för varje enskilt år dividerat med medelvärdet av balansomslutningen.

Det är summan av bolagets hela verksamhet som ska motsvara avkastningen. Bolaget kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden.

Koncernbidrag
Nivån på koncernbidrag fastställs av Halmstads Rådhus AB (HRAB) i samband med upprättande av årets koncernbokslut.

Finans och risk
Bolaget ska följa Halmstads kommuns finanspolicy och arbeta aktivt med att identifiera och minimera riskerna i verksamheten genom riskhantering och systematisk intern kontroll.

Säkerhet och krisberedskap

Bolaget bedriver samhällsviktig verksamhet och omfattas av Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Bolaget ansvarar för strategisk och operativ förmåga avseende säkerhetsskyddslagstiftningen samt att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet och förmågan att hantera extraordinära händelser, i samverkan inom kommunkoncernen.

Bolaget ska medverka i kommunkoncernens verksamhet avseende totalförsvar.

Mål

Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och konkretiserade mål.

Bolaget ska själv definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till uppfyllelsen av kommunens inriktningar och mål.

Rapportering och uppföljning

Rapportering till Halmstads Rådhus AB, HRAB

Bolaget ansvarar för att till HRAB, enligt utfärdade instruktioner, lämna in:

 • protokoll från styrelsesammanträden / bolagsstämmor
 • rapportering av bolagets verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi
 • bolagets affärsplan
 • bolagets strategiska plan, i förekommande fall
 • bolagets årsredovisning
 • bolagets revisionsberättelse / granskningsrapport och övriga revisionsrapporter
 • underlag för sammanställning av koncernredovisning i HRAB och den sammanställda redovisningen i kommunen.

Bolaget ska dessutom inlämna underlag till kommunen för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget samt planeringsanalys för de närmsta räkenskapsåren, enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges via HRAB.

Bolaget ska, i ett så tidigt skede som möjligt, informera HRAB om viktigare händelser och risker som påverkar eller kan komma att påverka bolagets anseende, ekonomi eller utveckling.

Rapportering till kommunstyrelsen
I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att, det kommunala ändamålet med bolagets och koncernens verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.

Kommunstyrelsen får från bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.

Beslutad 14–15 juni 2021 KF §55.
Gäller från och med 1 januari 2022 tills vidare.

Ledamöter

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Halmstads stadsnät AB styrelse (HSAB styrelse)