• Halmstads webbplatser

Styrelse för Halmstads Rådhus AB

Halmstads Rådhus AB är moderbolag i kommunens bolagskoncern.

Uppdrag

Moderbolaget ansvarar för den övergripande utvecklingen och styrningen samt uppföljning av ekonomi och finanser. Bolaget styr och samordnar dotterbolagen och har till uppgift att säkerställa ett ekonomiskt hållbart koncernresultat.

Sammanträdesdatum 2024

Halmstads Rådhus AB sammanträder torsdagar klockan 8.30–12.00.

 • 14 februari
 • 19 mars
 • 16 april
 • 28 maj
 • 25 september
 • 15 oktober
 • 11 december

Ansvarig

Mattias Rossköld, vd

Protokoll

Protokoll

Bolagsordning för Halmstads Rådhus AB

Organisationsnummer 556649-7961

1 §
Bolagets firma är Halmstad Rådhus AB.

2 §
Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstad.

3 §
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att som moderbolag i en av Halmstads kommun helägd koncern äga aktier i aktiebolag och företräda Halmstads kommuns intressen i koncernen.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Halmstads kommun.

4 §
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

5 §
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

6 §
Antal aktier ska vara lägst 50 000 och högst 200 000.

7 §
Styrelsen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från årsstämman närmast efter det att val av kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter då nästa val äger rum.

Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande.

Styrelsen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Är inte samtliga ledamöter med vid ett styrelsemöte så måste minst en tredjedel av ledamöterna i den fulltaliga styrelsen biträda beslutet för att det ska godkännas.

8 §
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor.

Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor med suppleant. Deras uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

9 §
Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med posten eller med e-post. Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

10 §
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

11 §
Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. val av ordförande vid stämman
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. godkännande av dagordning
 4. val av en eller två justerare
 5. prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, och lekmannarevisorns granskningsrapport
 7. beslut
  a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
 8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna
 9. val av revisor i förekommande fall
 10. anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter
 11. anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant för denne
 12. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen ellerbolagsordningen.

12 §
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och representerade aktier utan begränsning i röstetalet.

13 §
Skulle mellan bolaget och styrelsen eller ledamot därav eller aktieägare uppkomma tvist, ska den avgöras av svensk domstol.

14 §
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstads kommun.

Beslutad KF 2020-11-18 § 108.
Gäller från och med 1 januari 2021 tillsvidare.

Ägardirektiv för Halmstads Rådhus AB

Organisationsnummer 556649-7961

Inledning

Halmstads Rådhus AB ska tillsammans med kommunkoncernen bidra till att realisera Halmstads kommuns vision: Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden.

Bolaget ska följa kommunens värdegrund och bidra till att utveckla samhällsnyttan inom sin sektor.

Bolaget ska iaktta ett livscykelperspektiv och verka för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling i Halmstads kommun som bidrar till att uppnå de globala målen i Agenda 2030.

Bolaget ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga förvaltningar och bolag för att uppnå största möjliga kommunnytta.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Kommunfullmäktiges riktlinje för bolagsstyrning.

Ägardirektivet är ett komplement till bolagsordningen.

Det kommunala ändamålet

Syftet med Halmstads Rådhus AB:s (HRAB) verksamhet är att som moderbolag i en av Halmstads kommun helägd koncern äga aktier i aktiebolag och företräda Halmstads kommuns intressen i koncernen.

Uppdrag

HRAB och dess dotterbolag bedriver kommunal verksamhet som står under kommunens uppsikt. Bolaget har att följa att de direktiv som beslutats av kommunfullmäktige, samt i förekommande fall av kommunstyrelse, och som antagits av bolagets samt dotterbolagens bolagsstämmor uppfylls.

Bolagets uppgift är att utöva ägarstyrning i bolagskoncernen, samordna dotterbolagen i koncerngemensamma frågor och föra dialog med bolagens styrelse och ledning.

Bolaget har till uppgift att säkerställa att koncernens resultat är ekonomiskt hållbart och att möjligheterna till resultatutjämningar inom koncernen används på ett ekonomiskt rationellt sätt och till största möjliga ekonomiska nytta för Halmstads kommun.

Bolaget ska ombesörja finansieringen av koncernens in- och utlåning i enlighet med kommunfullmäktiges finansiella riktlinje.

Bolaget ansvarar för att fortlöpande följa upp koncernens finansieringsförhållanden, och andra ekonomiska förhållanden, exempelvis särskilda risker.

Ekonomi

Storleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymer fastställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med budget.

Koncernbidrag
Bolaget fastställer nivån på koncernbidrag för koncernen i samband med upprättande av årets koncernbokslut.

Finans och risk
Bolaget ska följa Halmstads kommuns finansiella riktlinje och arbeta aktivt med att identifiera och minimera riskerna i verksamheten genom riskhantering och systematisk intern kontroll.

Säkerhet och krisberedskap

Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.

Mål

Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och konkretiserade mål. Bolaget ska själv definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till uppfyllelsen av kommunens inriktningar och mål.

Rapportering och uppföljning

Rapportering till kommunstyrelsen

Bolaget ansvarar för att till kommunstyrelsen, enligt av kommunledningsförvaltningen utfärdade instruktioner, lämna in:

 • protokoll från styrelsesammanträden/bolagsstämmor
 • rapportering av bolagets / koncernens verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi
 • bolagets årsredovisning och revisionsberättelse / granskningsrapport
 • dotterbolagens årsredovisningar och revisionsberättelse / granskningsrapport
 • underlag för sammanställning av den sammanställda redovisningen i kommunen.

Bolaget ska dessutom inlämna underlag till kommunen för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget samt planeringsanalys för de närmaste räkenskapsåren, enligt av kommunledningsförvaltningen utfärdade instruktioner.

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att det kommunala ändamålet med bolagets och koncernens verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.

Beslutad KF 2020-11-18 § 108. 
Gäller från och med 1 januari 2021 tillsvidare.

Ledamöter

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Halmstads Rådhus AB styrelse (HRAB styrelse)