• Halmstads webbplatser

Styrelse för Halmstads Energi och Miljö AB

Det kommunala bolaget Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) förser Halmstad med el, fjärrvärme, fjärrkyla och tar hand om kommunens avfall.

Uppdrag

 • bedriva produktion, distribution samt handel med energi samt tillhandahålla tjänster i anslutning därtill.
 • insamla, transportera, behandla och återvinna avfall.
 • anskaffa, äga och förvalta fastigheter, anläggningar och utrustningar för produktion och distribution av energi samt att i förenlig omfattning äga aktier och andelar i företag inom energi- och miljösektorn.

Önskar du ta del av kallelser, protokoll, årsredovisningar, sammanträdesdagar och övriga dokument, kontakta bolaget Länk till annan webbplats..

Ansvarig

Håkan Naij, tillförordnad vd

Bolagsordning för Halmstads Energi och Miljö AB

Organisationsnummer 556528-3248

1 §
Bolagets företagsnamn är Halmstad Energi och Miljö AB

2 §
Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstad.

3 §
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att

 • bedriva produktion, distribution och handel med energi samt tillhandahålla
 • tjänster i anslutning därtill
 • insamla, transportera, behandla och återvinna avfall
 • anskaffa, äga och förvalta fastigheter, anläggningar och utrustningar för produktion och distribution av energi samt att i förenlig omfattning äga aktier och andelar i företag inom energi- och miljösektorn

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande samt affärsmässig inriktning erbjuda produkter och tjänster för god energi-försörjning och avfallshantering.

Bolaget har ansvar för att utföra den renhållningsskyldighet som åligger Halmstads kommun enligt 15 kap. 20 § - 20 a § miljöbalken samt tillhörande förordningar och föreskrifter utfärdade med stöd av detta kapitel.

Tillhandahållandet inom Halmstads kommun av tjänster avseende avfallshantering rörande avfall under kommunens ansvar ska ske med beaktande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip.

Bolagets verksamhet ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Halmstads Rådhus AB, helägt av Halmstads kommun.

4 §
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

5 §
Aktiekapitalet ska vara lägst 20 miljoner kronor och högst 80 miljoner kronor.

6 §
Antalet aktier ska vara lägst 20 och högst 80 stycken.

7 §
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från årsstämman efter det att val av kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter då nästa val äger rum. Kommunfullmäktige utser vidare ordförande och vice ordförande.

8 §
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en auktoriserad revisor. Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor med suppleant. Deras uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

9 §
Kallelse till årsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med posten eller med e-post. Kallelse till årsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

10 §
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

11 §
Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande vid stämman.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Val av en eller två justerare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, och lekmannarevisorns granskningsrapport.
 8. Beslut
  a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revision och lekmannarevisorn med suppleant.
 10. Val av revisor i förekommande fall.
 11. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter.
 12. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant för denne.
 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 14. Stämmans avslutande

12 §
Vid årsstämma får envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och representerade aktier utan begränsning i röstetalet.

13 §
Skulle mellan bolaget och styrelsen eller ledamot därav eller aktieägare uppkomma tvist, skall den avgöras av svensk domstol.

14 §
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstads kommun.

Gäller från 2020-11-18

Ägardirektiv för Halmstads Energi och Miljö AB

Organisationsnummer 556528-3248

Inledning

Halmstads Energi och Miljö AB ska tillsammans med kommunkoncernen bidra till att realisera Halmstads kommuns vision: Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden och följa kommunens värdegrund.

Bolaget ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga förvaltningar och bolag för att uppnå största möjliga kommunnytta.

Bolaget ska iaktta ett livscykelperspektiv och verka för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling i Halmstads kommun som bidrar till att uppnå de globala målen i Agenda 2030.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Kommunfullmäktiges riktlinje för bolagsstyrning. Ägardirektivet är ett komplement till bolagsordningen.

Det kommunala ändamålet

Syftet med bolagets verksamhet är att:

 • bedriva produktion, distribution samt handel med energi samt tillhandahålla tjänster i anslutning därtill
 • insamla, transportera, behandla och återvinna avfall
 • anskaffa, äga och förvalta fastigheter, anläggningar och utrustningar för produktion och distribution av energi samt att i förenlig omfattning äga aktier och andelar i företag inom energi- och miljösektorn.

Bolaget ska enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande samt affärsmässig inriktning erbjuda produkter och tjänster för god energiförsörjning och avfallshantering.

Bolaget har ansvar för att utföra den renhållningsskyldighet som åligger Halmstads kommun enligt 15 kapitlet 20 §–20 a § miljöbalken samt tillhörande förordningar och föreskrifter utfärdade med stöd av detta kapitel.

Tillhandahållandet inom Halmstads kommun av tjänster avseende avfallshantering rörande avfall under kommunens ansvar ska ske med beaktande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip.

Uppdrag

Bolaget ska i sin roll som kommunalt bolag vara konkurrenskraftigt och se till att Halmstad har en attraktiv avgiftsstruktur inom bolagets verksamhetsområden.

Bolaget ska verka för att säkerställa en god leveranssäkerhet för bolagets kunder samt arbeta kundorienterat.

Bolaget ska vara kommunkoncernens naturliga partner i energi- och avfallsfrågor.

Bolaget ska aktivt samverka, delta och biträda kommunen vid samhällsplanering samt följa de plandokument och föreskrifter som kommunen fastställt, till exempel renhållningsordning och energi- och klimatplan.

Bolaget ska samverka med högskolor/universitet och andra intressenter i syfte att medverka och stimulera till forskning och utveckling inom bolagets verksamhetsområden.

Avfallshantering
Bolaget ska säkerställa en god tillgänglighet gällande hantering av hushållsavfall och även kunna erbjuda en miljö- och resurseffektiv hantering av verksamhetsavfall på affärsmässig grund.

Ekonomi

Halmstads Energi och Miljö AB:s avkastningskrav beaktar bolagets långsiktiga värdeskapande roll för Halmstads utveckling.

Avkastning
Bolaget ska sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 6,5 % (procent). Det genomsnittliga värdet ska beräknas på de senaste fem åren.

Avkastning på totalt kapital för varje enskilt år definieras som:
Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med medelvärdet av balansomslutningen.

Det är summan av bolagskoncernens hela verksamhet som ska motsvara avkastningen. Bolagskoncernen kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden.

Koncernbidrag
Nivån på koncernbidrag fastställs av Halmstads Rådhus AB (HRAB) i samband med upprättande av årets koncernbokslut.

Finans och risk
Bolaget ska följa Halmstads kommuns finansiella riktlinjer och arbeta aktivt med att identifiera och minimera riskerna i verksamheten genom riskhantering och systematisk intern kontroll.

Säkerhet och krisberedskap

Bolaget bedriver samhällsviktig verksamhet och omfattas av Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Bolaget ansvarar för strategisk och operativ förmåga avseende säkerhetskyddslagstiftningen samt att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet och förmågan att hantera extraordinära händelser, i samverkan inom kommunkoncernen.

Bolaget ska medverka i kommunkoncernens verksamhet avseende totalförsvar.

Mål

Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och konkretiserade mål.

Bolaget ska själv definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till uppfyllelsen av kommunens inriktningar och mål.

Rapportering och uppföljning

Rapportering till Halmstads Rådhus AB, HRAB

Bolaget ansvarar för att till HRAB, enligt utfärdade instruktioner, lämna in:

 • protokoll från styrelsesammanträden/bolagsstämmor
 • rapportering av bolagets verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi
 • bolagets affärsplan
 • bolagets strategiska plan, i förekommande fall
 • bolagets och dotterbolagens årsredovisningar
 • revisionsberättelser/granskningsrapporter och övriga revisionsrapporter
 • underlag för sammanställning av koncernredovisning i HRAB och den sammanställda redovisningen i kommunen.

Bolaget ska dessutom inlämna underlag till kommunen för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget samt planeringsanalys för de närmsta räkenskapsåren, enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges via HRAB.

Bolaget ska, i ett så tidigt skede som möjligt, informera HRAB om viktigare händelser och risker som påverkar eller kan komma att påverka bolagets anseende, ekonomi eller utveckling.

Rapportering till kommunstyrelsen
I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att, det kommunala ändamålet med bolagets och koncernens verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.

Kommunstyrelsen får från bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Avgifter
Bolaget ska årligen ta fram förslag på renhållningstaxa som överlämnas till kommunstyrelsen, enligt överenskommen tidplan.

Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget och i dess dotterbolag.

Beslutad 18 november 2020 (KF-beslut §108)
Gäller från och med 1 januari 2021 tills vidare.

Ledamöter

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Halmstads Energi och Miljö AB styrelse (HEMAB styrelse)

Bolagsordning för Halmstads Energi och Miljö Nät AB

Organisationsnummer 556330-3980

1 §
Bolagets företagsnamn är Halmstads Energi och Miljö Nät AB.

2 §
Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstad Hallans län.

3 §
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att inom Halmstads kommun bedriva nätverksamhet, äga anläggningar, förvalta fast och lös egendom, äga aktier och andelar i företag inom energisektorn samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Halmstads Energi och Miljö AB, helägt av Halmstads Rådhus AB.

4 §
Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande överföra ström till elkonsumenter inom sitt koncessionsområde, varvid kundernas behov av säkra leveranser och god service ska beaktas.

5 §
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

6 §
Aktiekapitalet ska vara lägst 20 miljoner kronor och högst 80 miljoner kronor.

7 §
Antalet aktier ska vara lägst 20 och högst 80 stycken.

8 §
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från årsstämma närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter då nästa val äger rum. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande.

9 §
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörs förvaltning utses av bolagsstämman en revisor.

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

10 §
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Halmstads kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

11 §
Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med posten eller med e-post. Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

12 §
Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapssårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

 • stämmans öppnand
 • godkännande av dagordning
 • val av ordförande vid stämman
 • upprättande och godkännande av röstläng
 • val av en eller två justerare
 • prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och
  lekmannarevisorns granskningsrapport
 • 8 beslut
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 • fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
 • val av revisor i förekommande fall
 • anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter.
 • anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant för denne
 • annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14 stämmans avslutande

13 §
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

14 §
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstads kommun.

Gäller från 18 november 2020 (KF-beslut §108)

Styrelse för Halmstads Energi och Miljö Nät AB

Helägt dotterbolag till Halmstads Energi och Miljö AB och vd är Karin Tångring.

Ledamöter

Halmstads Energi och Miljö Nät AB styrelse (HEMNAB styrelse)