• Halmstads webbplatser

Styrelse för Halmstad Business Incubator AB

Halmstad Business Incubator AB (HighFive Innovationsarena) svarar för kommunens stöd till nyföretagande och tillhandahåller start- och tillväxtmiljö för innovations- och tillväxtföretag.

Bolaget arbetar med varumärket High Five Innovationsarena Länk till annan webbplats. och verkar i nära samarbete med Högskolan i Halmstad Länk till annan webbplats. och Region Halland Länk till annan webbplats..

Önskar du ta del av kallelser, protokoll, årsredovisningar, sammanträdesdagar och övriga dokument, kontakta bolaget Länk till annan webbplats..

Bolagsordning för Halmstads Business Incubator AB

Organisationsnummer 556504-3774

§1
Bolagets företagsnamn är Halmstad Business Incubator AB.

§2
Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstad, Hallands län.

§3
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att svara för kommunens stöd till nyföretagande samt att tillhandhålla start- och tillväxtmiljö för innovations- och tillväxtföretag.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Halmstads Rådhus AB, helägt av Halmstads kommun.

§4
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§5
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§6
I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

§7
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från årsstämman närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter då nästa val äger rum.

Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande.

§8
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor.

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§9
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Halmstads kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§10
Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med posten eller med e-post. Kallelse till bolagsstämman ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§11
Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. val av ordförande för stämman
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. godkännande av dagordning för stämman
 4. val av en eller två justerare
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och
  lekmannarevisorns granskningsrapport
 7. beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 10. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant
 11. val av revisor i förekommande fallanmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter
 12. anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant för denne
 13. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§12
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§13
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstads kommun.

Beslutad KF 2020-11-18 § 108.
Gäller från och med 1 januari 2021 tills vidare.

Ägardirektiv för Halmstads Business Incubator AB

Organisationsnummer 556504-3774

Inledning

Halmstad Business Incubator AB ska tillsammans med kommunkoncernen bidra till att realisera Halmstads kommuns vision: Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden.

Bolaget ska följa kommunens värdegrund och bidra till att utveckla samhällsnyttan inom sin sektor.

Bolaget ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga förvaltningar och bolag för att uppnå största möjliga kommunnytta.

Bolaget ska iaktta ett livscykelperspektiv och verka för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling i Halmstads kommun som bidrar till att uppnå de globala målen i Agenda 2030.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Kommunfullmäktiges riktlinje för bolagsstyrning. Ägardirektivet är ett komplement till bolagsordningen.

Det kommunala ändamålet

Syftet med Halmstad Business Incubator AB:s verksamhet är att svara för kommunens stöd till nyföretagande samt att tillhandahålla start- och tillväxtmiljö för innovations- och tillväxtföretag.

Uppdrag

Bolaget ska verka för att skapa förutsättningar för nyföretagande samt att utveckla framgångsrika affärskoncept som genererar affärsmöjligheter, arbetstillfällen och god ekonomi för företag och samhälle samt:

 • utgöra en inkubatormiljö, med effektiva processer och kvalificerad affärsutveckling, som blir en växtplats för idéer och entreprenörer med tillväxt-potential.
 • tillsammans med Högskolan i Halmstad, näringslivet och övriga aktörer vara en del av det regionala innovationsstödssystemet som bidrar tilltillväxt.
 • utgöra en mötesplats för näringsliv, samhälle och akademi som förknippas med innovationer, entreprenörskap och framgångsrika
  företag.
 • främja tillväxtbolag i uppstart- och tillväxtfas och attrahera människor, företag och kapital.
 • främja innovationsutveckling inom kommunkoncernen.

Ekonomi

Storleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymer fastställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med budget.

Koncernbidrag
Nivån på koncernbidrag fastställs av Halmstads Rådhus AB (HRAB) i samband med upprättande av årets koncernbokslut. Kapitaltäckningsgaranti lämnas i den omfattning som erfordras.

Finans och risk
Bolaget ska följa Halmstads kommuns finansiella riktlinjer och arbeta aktivt med att identifiera och minimera riskerna i verksamheten genom riskhantering och systematisk intern kontroll.

Mål

Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och konkretiserade mål. Bolaget ska själv definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till uppfyllelsen av kommunens inriktningar och mål.

Säkerhet och krisberedskap

Bolaget ska samordna sig med kommunkoncernen i samband med extraordinära händelser.

Rapportering och uppföljning

Rapportering till Halmstads Rådhus AB, HRAB
Bolaget ansvarar för att till HRAB, enligt utfärdade instruktioner, lämna in:

 • protokoll från styrelsesammanträden / bolagsstämmor
 • rapportering av bolagets verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi
 • bolagets affärsplan
 • bolagets årsredovisning
 • revisionsberättelse / granskningsrapport och övriga revisionsrapporter
 • underlag för sammanställning av koncernredovisning i HRAB och den sammanställda redovisningen i kommunen.

Bolaget ska dessutom inlämna underlag till kommunen för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget samt planeringsanalys för de närmaste räkenskapsåren, enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges via HRAB.

Bolaget ska, i ett så tidigt skede som möjligt, informera HRAB om viktigare händelser och risker som påverkar eller kan komma att påverka bolagets anseende, ekonomi eller utveckling.

Rapportering till kommunstyrelsen
I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att, det kommunala ändamålet med bolagetsverksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.

Kommunstyrelsen får från bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.

Beslutad KF 2020-11-18 § 108.
Gäller från och med 1 januari 2021 tills vidare.

Ledamöter

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Halmstad Business Incubator AB styrelse (HBI styrelse)