• Halmstads webbplatser

Styrelse för Destination Halmstad AB

Det kommunala bolaget Destination Halmstad AB (DHAB) utvecklar Halmstad som besöks-, mötes- och evenemangsdestination för att stärka Halmstads varumärke och attraktionskraft.

Önskar du ta del av kallelser, protokoll, årsredovisningar, sammanträdesdagar och övriga dokument, kontakta bolaget Länk till annan webbplats..

Ansvarig

Karolina Davidsson, vd

Bolagsordning för Destination Halmstad AB

Organisationsnummer 556650-5227

1 §
Bolagets företagsnamn är Destination Halmstad AB.

2 §
Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstad.

3 §
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att utveckla Halmstad som besöks-, mötes- och evenemangsdestination och stärka Halmstads varumärke och attraktionskraft syftande till en ökad hållbar tillväxt.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Halmstads Rådhus AB, helägt av Halmstads kommun.

4 §
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

5 §
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

6 §
Antal aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000 stycken.

7 §
Styrelsen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från årsstämma närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter då nästa val äger rum.

Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande.

8 §
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor.

Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor med suppleant. Deras uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

9 §
Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med posten eller med e-post. Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

10 §
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

11 §
Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. val av ordförande vid stämman
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. godkännande av dagordning
 4. val av en eller två justerare
 5. prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, och lekmannarevisorns granskningsrapport
 7. beslut
  a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
 8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revision och lekmannarevisorn med suppleant
 9. val av revisor i förekommande fall
 10. anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter
 11. anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant för denne
 12. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

12 §
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom eller henne ägda och representerade aktier utan begränsning i röstetalet.

13 §
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstads kommun.

Beslutad KF 2020-11-18 § 108.
Gäller från och med 1 januari 2021 tills vidare.

Ägardirektiv för Destination Halmstad AB

Organisationsnummer 556650-5227

Inledning

Destination Halmstad AB ska tillsammans med kommunkoncernen bidra till att realisera Halmstads kommuns vision: Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden.

Bolaget ska följa kommunens värdegrund och bidra till att
utveckla samhällsnyttan inom sin sektor.

Bolaget ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga förvaltningar och bolag för att uppnå största möjliga kommunnytta.

Bolaget ska iaktta ett livscykelperspektiv och verka en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling i Halmstads kommun som bidrar till att uppnå de globala målen i Agenda 2030.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Kommunfullmäktiges riktlinje för bolagsstyrning. Ägardirektivet är ett komplement till bolagsordningen.

Det kommunala ändamålet

Syftet med bolagets verksamhet är att utveckla Halmstad som besöks-, mötes- och evenemangsdestination för att stärka Halmstads varumärke och attraktionskraft syftande till en ökad hållbar tillväxt.

Uppdrag

Bolaget ska:

 • samverka och bidra till den strategiska destinationsutvecklingen
 • ansvara för det operativa arbetet att stärka och utveckla Halmstad som besöks-, mötes- och evenemangsdestination
 • ansvara för och samordna destinationsmarknadsföringen för att stärka varumärket Halmstad
 • verka för en väl fungerande, samordnad och kundanpassad besöksservice året runt
 • agera som samverkansplattform för besöksnäringens olika aktörer i hela kommunen
 • tillsammans med övriga kommuner samt Region Halland, främja besöksnäringens utveckling i Halland
 • i samverkan med övriga intressenter aktivt verka för och delta i centrums utveckling
 • på uppdrag av kommunstyrelsen genomföra insatser, arrangemang och evenemang riktade till invånare, besökare och näringsliv i syfte att bidra till ett attraktivt Halmstad
 • skapa förutsättningar för aktörer att genomföra evenemang i Halmstad och främja lokala evenemang, framförallt evenemang som på sikt har potential att växa
 • stimulera positiva turistekonomiska flöden genom att värva möten till kommunen
 • Halmstads Teater
  • ansvara för att Halmstads teater är en levande plats för kultur-, nöjes- och mötesverksamhet
  • säkerställa att Halmstads teater förblir en arena med ett rikt och varierat kulturutbud för alla åldrar, och med en väl avvägd blandning av amatörer och professionella kulturutövare
  • upplåta lokalerna till både ideella och kommersiella arrangemang
 • fullgöra uppgifterna i nära samverkan med kommunstyrelsen, övriga nämnder och bolagsstyrelser samt föreningar, organisationer och näringslivet i kommunen.

Ekonomi

Storleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymer fastställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med budget.

Uppdrag av kommunstyrelsen genomförs som huvudregel inom bolagets budget.

Koncernbidrag
Nivån på koncernbidrag fastställs av Halmstads Rådhus AB (HRAB) i samband med upprättande av årets koncernbokslut.

Kapitaltäckningsgaranti lämnas i den omfattning som erfordras.

Finans och risk
Bolaget ska följa Halmstads kommuns finanspolicy och arbeta aktivt med att identifiera och minimera riskerna i verksamheten genom riskhantering och systematisk intern kontroll.

Säkerhet och krisberedskap

Bolaget ansvarar för strategisk och operativ förmåga kring evenemangssäkerhet för de evenemang där bolaget har rollen som arrangör.

I det fall att annan part är arrangör av evenemang där bolaget har rollen som partner / medarrangör, ansvarar bolaget för att ställa krav på arrangören avseende strategisk och operativ evenemangssäkerhet.

Bolaget ska samordna sig med kommunkoncernen i samband med extraordinära händelser.

Mål

Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och konkretiserade mål.

Bolaget ska själv definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till uppfyllelsen av kommunens inriktningar och mål.

Rapportering och uppföljning

Rapportering till Halmstads Rådhus AB, HRAB

Bolaget ansvarar för att till HRAB, enligt utfärdade instruktioner, lämna in:

 • protokoll från styrelsesammanträden / bolagsstämmor
 • rapportering av bolagets verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi
 • bolagets affärsplan
 • bolagets årsredovisning
 • revisionsberättelse / granskningsrapport och övriga revisionsrapporter
 • underlag för sammanställning av koncernredovisning i HRAB och den sammanställda redovisningen i kommunen.

Bolaget ska dessutom inlämna underlag till kommunen för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget samt planeringsanalys för de närmaste räkenskapsåren, enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges via HRAB.

Bolaget ska, i ett så tidigt skede som möjligt, informera HRAB om viktigare händelser och risker som påverkar eller kan komma att påverka bolagets anseende, ekonomi eller utveckling.

Rapportering till kommunstyrelsen
I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att, det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.

Kommunstyrelsen får från bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.

Beslutad KF 2020-11-18 § 108.
Gäller från och med 1 januari 2021 tills vidare.

Ledamöter

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Destination Halmstad AB styrelse (DHAB styrelse)