• Halmstads webbplatser

Styrelse för Halmstads Fastighets AB

Det kommunala bolaget Halmstads Fastighets AB (HFAB) förser Halmstad med välskötta fastigheter, attraktiva hem och trevliga boendemiljöer.

Uppdrag

Bolagets huvuduppgift är att verka för att Halmstads kommun ska ha ett utbud av attraktiva bostäder i hyresform, genom att producera och förvalta bostäder och lokaler.

Önskar du ta del av kallelser, protokoll, årsredovisningar, sammanträdesdagar och övriga dokument, kontakta HFAB Länk till annan webbplats..

Ansvarig

Christian Kylin, VD

Bolagsordning för Halmstads Fastighets AB

Organisationsnummer 556041-1786

1 §
Bolagets företagsnamn är Halmstad Fastighetsaktiebolag.

2 §
Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstad.

3 §
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att vara ett allmännyttigt bostadsbolag som ska bidra till en fungerande bostadsmarknad inom hela kommunen genom att förvärva, bebygga, förvalta, avyttra och ombilda fastigheter, utveckla attraktiva bostäder och stadsdelar samt äga och förvalta aktier i bolag.

Bolaget ska medverka till att Halmstad är en attraktiv kommun att leva och bo i för en mångfald av människor.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

4 §
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

5 §
Aktiekapitalet ska vara lägst etthundra miljoner (100 000 000) kronor och högst fyrahundra miljoner (400 000 000) kronor.

6 §
Antalet aktier ska vara lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst fyra miljoner (4 000 000) kronor.

7 §
Styrelsen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från årsstämman närmast efter det att val av kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter då nästa val äger rum.

8 §
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörs förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

9 §
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Halmstads kommun utse en lekmannarevisor med suppleanter.

10 §
Revisorerna ska vara skyldiga tillse, att styrelsens beslut inte strider mot föreskrifter, som meddelats av myndighet, vilken beviljat företaget statslån, eller mot åtaganden, som företaget gjort gentemot sådan myndighet.

11 §
Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med posten eller med e-post. Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämma.

12 §
Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapssårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid stämman
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. godkännande av dagordning
 4. val av en eller två justerare
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och
  lekmannarevisorernas granskningsrapport
 7. beslut
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
 9. val av revisor i förekommande fall
 10. anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter.
 11. anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant för denne
 12. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13 §
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

14 §
Upplöses bolaget ska aktieägare inte äga rätt att ur bolagets tillgångar erhålla mer än aktiens nominella värde. Den behållning, som därutöver kan vid bolagets
upplösning återstå, överlämnas till Halmstads kommun att av kommunen förvaltas såsom en särskild fond till främjande av byggnadsverksamhet för bostadsändamål.

15 §
Skulle mellan bolaget och styrelsen eller ledamot därav, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare uppkomma tvist, ska den hänskjutas till avgörande av en
eller flera skiljemän.

16 §
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstads
kommun.

Beslutad KF 2022-05-25 §47.
Gäller från och med 30 maj 2022 tills vidare.

Ägardirektiv för Halmstads Fastighets AB

Organisationsnummer 556041-1786

Inledning

Halmstads Fastighets AB ska tillsammans med kommunkoncernen bidra till att realisera Halmstads kommuns vision: Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden och följa kommunens värdegrund.

Bolaget ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga förvaltningar och bolag för att uppnå största möjliga kommunnytta.

Bolaget ska iaktta ett livscykelperspektiv och verka för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling i Halmstads kommun som bidrar till att uppnå de globala målen i Agenda 2030.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Kommunfullmäktiges riktlinje för bolagsstyrning. Ägardirektivet är ett komplement till bolagsordningen.

Det kommunala ändamålet

Halmstad Fastighets AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ska bidra till en fungerande bostadsmarknad inom hela kommunen genom att förvärva, bebygga, förvalta, avyttra och
ombilda fastigheter samt utveckla attraktiva bostäder och stadsdelar.

Bolaget ska medverka till att Halmstad är en attraktiv kommun att leva och bo i för en mångfald av människor.

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och vila på en långsiktigt hållbar grund.

Uppdrag

Bolaget ska

 • verka för att kommunen ska ha ett utbud av attraktiva bostäder i hyresform genom att producera och förvalta bostäder och därtill hörande lokaler. Bolaget
  kan i samband med större nyproduktion av större områden även komma att få uppdrag att producera byggnation för samhällsservice som förskola/skola och
  äldreboende.
 • balansera bostadsmarknaden i kommunen genom att anpassa nyproduktion och befintligt fastighetsbestånd utifrån efterfrågan och behov.
 • erbjuda en variation av bostäder som möter invånarnas behov avseende exempelvis storlek, standard och serviceinnehåll Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt ska prövas i positiv anda. Som huvudregel bör omvandling medges i områden med låg andel bostadsrätter/
  egna hem och inte i citynära lägen. Erbjudande om ombildning till hyresgäster ska ske till marknadsmässiga villkor.
 • medverka till att hyresgäster ska ha möjlighet att göra individuella val i sitt boende.
 • ta ett aktivt socialt ansvar för bostadsmarknaden i kommunen och utveckla boendemiljöer som ger ökad livskvalitet samt förhindrar utanförskap och boendesegregation. Detta ska ske i dialog och nära samverkan med berörda hyresgäster och aktörer.
 • bidra till ökad rörlighet på bostadsmarknaden och utveckla stadsdelar med särskilt
  fokus på trygghet och trivsel.

Bolaget har rätt att, enligt affärsmässiga principer, fatta beslut om försäljning av 200 lägenheter (även indirekt genom andelar i bolag). Vid försäljning överstigande 200 lägenheter ska kommunfullmäktige tillfrågas.

Ekonomi

Halmstads Fastighets AB:s avkastningskrav beaktar bolagets långsiktiga värdeskapande roll för Halmstads samhällsutveckling.

Avkastning
Bolagets värdeutveckling, mätt i avkastning på totalt kapital, ska ligga i linje med övriga långsiktiga bostadsföretag på jämförbara marknader.

Bolaget ska sträva efter en avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 4 %. Det är summan av bolagskoncernens hela verksamhet som ska motsvara avkastningen. Bolagskoncernen kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden.

Avkastning på totalt kapital för varje enskilt år definieras som:
Rörelseresultat + finansiella intäkter dividerat med medelvärdet av balansomslutningen.

Fastighetsvärden
Fastigheternas långsiktiga värde ska vårdas genom ett väl avpassat underhåll samt genom utveckling av en socialt god boendesituation.

Koncernbidrag
Nivån på koncernbidrag fastställs av Halmstads Rådhus AB (HRAB) i samband med upprättande av årets koncernbokslut.

Finans och risk
Bolaget ska följa Halmstads kommuns finansiella riktlinjer och arbeta aktivt med att identifiera och minimera riskerna i verksamheten genom riskhantering och systematisk intern kontroll.

Säkerhet och krisberedskap

Bolaget ansvarar för strategisk och operativ förmåga att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet och förmågan att hantera extraordinära händelser, i samverkan inom kommunkoncernen.

Bolaget ska medverka i kommunkoncernens verksamhet avseende totalförsvar.

Mål

Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och konkretiserade mål. Bolaget ska själv definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till uppfyllelsen av kommunens inriktningar och mål.

Rapportering och uppföljning

Rapportering till HRAB
Bolaget ansvarar för att till HRAB, enligt utfärdade instruktioner, lämna in:

 • protokoll från styrelsesammanträden/bolagsstämmor
 • rapportering av bolagets verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi löpande enligt
  kommunens styrmodell
 • bolagets affärsplan
 • bolagets strategiska plan, i förekommande fall
 • bolagets och dotterbolagens årsredovisningar
 • revisionsberättelser/granskningsrapporter och övriga revisionsrapporter
 • underlag för sammanställning av koncernredovisning i HRAB och den sammanställda redovisningen i kommunen

Bolaget ska dessutom inlämna underlag till kommunen för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget samt planeringsanalys för de närmaste
räkenskapsåren, enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges via HRAB. I samband härmed ska bolaget lämna en redovisning av bolagets behov av tillgänglig mark för bostadsändamål för den närmaste 10-årsperioden.

Bolaget ska, i ett så tidigt skede som möjligt, informera HRAB om viktigare händelser och risker som påverkar eller kan komma att påverka bolagets anseende, ekonomi eller
utveckling.

Rapportering till kommunstyrelsen
I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att, det kommunala ändamålet med bolagets och koncernens verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.

Kommunstyrelsen får från bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget och i dess dotterbolag

Beslutad KF 14 juni 2021 (KF-beslut § 108).
Gäller från och med 1 januari 2022 tills vidare.

Dotterbolag till Halmstads Fastighets AB

Bolagsordning för Gamletull Komplementär AB

Organisationsnummer 556531-8382

1 §
Bolagets firma är Gamletull Komplementär AB.

2 §
Styrelsen skall ha sitt säte i Halmstad.

3 §
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Halmstads kommuns kompetens.

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att bedriva byggnadsentreprenad- och byggnadsverksamhet, fastighetsförvaltning även som köp och försäljning av fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

4 §
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

5 §
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

6 §
Antalet aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000 stycken.

7 §
Styrelsen skall bestå av lägst en och högst 10 ledamöter med högst lika antal suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från årsstämman närmast efter det att val av kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter då nästa val äger rum. Består styrelsen av färre än tre ledamöter ska minst en suppleant utse.

8 §
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

9 §
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma. Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med posten.

10 §
Årsstämman ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. val av ordförande vid stämman
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. val av en eller två justeringsmän
 4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 6. beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 7. fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 8. val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant i förekommande fall
 9. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 §
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Halmstads kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

12 §
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av henne/honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

13 §
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

14 §
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstads kommun.

Gäller från och med 2013-04-16.

Bolagsordning för HF Badhusgatan AB

Organisationsnummer 556928-0562

§ 1
Bolagets firma är HF Badhusgatan AB.

§ 2
Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstad Kommun, Hallands län.

§ 3
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Halmstads kommuns kompetens.

Det kommunala ändamålet och föremålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte äga, förvalta och utveckla fastigheten Halmstad Linden 8 för bostadsoch därmed sammanhängande ändamål.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

§ 4
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 5
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 och högst 200 000 kronor.

§ 6
Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000.

§ 7
Styrelsen ska bestå av tre ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från årsstämman närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter då nästa val äger rum.

Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör och vice verkställande direktör att teckna bolagets firma.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kapitlet 21 § aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Halmstads kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 8
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9
Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärende förekomma till behandling:

 1. val av ordförande vid stämman
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. godkännande av dagordning
 4. val av en eller två justerare
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. beslut
  a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  b) mo dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
 8. fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
 9. val av styrelse samt revisorer i förekommande fall
 10. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 11
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12
Upplöses bolaget skall aktieägare inte äga rätt att ur bolagets tillgångar erhålla mer än aktiens nominella värde. Den behållning som därutöver kan vid bolagets upplösning återstå, överlämnas till Halmstads Fastighets AB.

§ 13
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstads Kommun.

Gäller från och med 2014-03-18

Bolagsordning för HF Bergsgatan AB

Organisationsnummer 556928-0554

§ 1
Bolagets firma är HF Bergsgatan AB.

§ 2
Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstad Kommun, Hallands län.

§ 3
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Halmstads kommuns kompetens.

Det kommunala ändamålet och föremålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte äga, förvalta och utveckla fastigheten Halmstad Poppeln 14 för bostads och därmed sammanhängande ändamål.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

§ 4
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 5
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 och högst 200 000 kronor.

§ 6
Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000.

§ 7
Styrelsen ska bestå av tre ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från årsstämman närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter då nästa val äger rum.

Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör och vice verkställande direktör att teckna bolagets firma.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kapitlet 21 § aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Halmstads kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 8
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9
Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärende förekomma till behandling:

 1. val av ordförande vid stämman
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. godkännande av dagordning
 4. val av en eller två justerare
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. beslut
  a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
 8. fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
 9. val av styrelse samt revisorer i förekommande fall
 10. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 11
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12
Upplöses bolaget ska aktieägare inte äga rätt att ur bolagets tillgångar erhålla mer än aktiens nominella värde. Den behållning som därutöver kan vid bolagets upplösning återstå, överlämnas till Halmstads Fastighets AB.

§ 13
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstads Kommun.

Gäller från och med 2014-03-18

Bolagsordning för HF Järnmalmen AB

Organisationsnummer 556957-7496

1 §
Bolagets firma är HF Järnmalmen AB.

2 §
Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstads kommun, Hallands län.

3 §
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Halmstads kommuns kompetens.

Det kommunala ändamålet och föremålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte äga, förvalta och utveckla fastigheter för bostads- och därmed sammanhängande ändamål.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

4 §
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

5 §
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 och högst 200 000 kronor.

6 §
Antalet aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000 stycken.

7 §
Styrelsen ska bestå av tre ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från årsstämman närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter då nästa val äger rum.

Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör och vice verkställande direktör att teckna bolagets firma.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kapitlet 21 § aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Halmstads kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

8 §
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

9 §
Årsstämman ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärende förekomma till behandling:

 1. avl av ordförande vid stämman.
 2. upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. godkännande av dagordning.
 4. val av en eller två justerare.
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. beslut
  a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
 8. fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
 9. val av styrelse samt revisorer i förekommande fall
 10. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10 §
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

11 §
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

12 §
Upplöses bolaget ska aktieägare inte äga rätt att ut bolagets tillgångar erhålla mer än aktiens nominella värde. Den behållning som därutöver kan vid bolagets upplösning återstå, överlämnas till Halmstads Fastighets AB.

13 §
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstads kommun.

Gäller från och med 2016-06-14 

Bolagsordning för HF Kaptensgatan AB

Organisationsnummer 556869-0985

§ 1
Bolagets firma är HF Kaptensgatan AB

§ 2
Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstad Kommun, Hallands län

§ 3
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Halmstads kommuns kompetens.

Det kommunala ändamålet och föremålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte äga, förvalta och utveckla fastigheten Halmstad Siken 2 för bostads- och därmed sammanhängande ändamål.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

§ 4
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 5
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 och högst 200 000 kronor.

§ 6
Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000

§ 7
Styrelsen ska bestå av 3 ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från årsstämman närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter då nästa val äger rum.

Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör och vice verkställande direktör att teckna bolagets firma.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Halmstads kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 8
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9
Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärende förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut
a. Om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
9. Val av styrelse samt revisorer i förekommande fall
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 11
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12
Upplöses bolaget ska aktieägare inte äga rätt att ur bolagets tillgångar erhålla mer än aktiens nominella värde. Den behållning som därutöver kan vid bolagets upplösning återstå, överlämnas till Halmstads Fastighets AB.

§ 13
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstad Kommun.


Beslut togs 13 april 2023.

Bolagsordning för Kvarteret Kemisten AB

Organisationsnummer 556823-1657

§ 1
Bolagets firma är Kvarteret Kemisten AB.

§ 2
Styrelsen har sitt säte i Halmstads kommun, Hallands län.

§ 3
Bolaget ska äga, förvalta och utveckla fastigheten Halmstad Kemisten 2 och andra fastigheter i Halmstads kommun samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 500 stycken och högst 2 000 stycken.

§ 5
Styrelsen ska bestå av en till tio ledamöter med högst tio suppleanter. Består styrelsen av en till två ledamöter ska minst en suppleant utses.

§ 6
Bolaget ska ha en revisor med högst en revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten. Meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med posten.
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 8
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. val av ordförande vid stämman
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. godkännande av dagordning
 4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. val av en eller två justeringspersoner
 6. föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
 8. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 9. val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
 10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11
Om en aktie har övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver
(hembud).

Lösen får inte ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas.

Lösningsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt
fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget.

Återstående aktier ska fördelas genom lottning av bolagets styrelse.

Om aktien har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Om aktien övergått genom annat fång än köp, eller om enighet om lösenbeloppets storlek inte kan uppnås mellan parterna, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag
lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Tvist prövas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Gäller från och med 2017-11-21 

Bolagsordning för HF Norra vägen AB

Organisationsnummer 556928-0570

§ 1
Bolagets firma är HF Norra vägen AB.

§ 2
Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstad Kommun, Hallands län.

§ 3
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Halmstads kommuns kompetens.

Det kommunala ändamålet och föremålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte äga, förvalta och utveckla fastigheten Halmstad Linden 2 för bostads och därmed sammanhängande ändamål.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

§ 4
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 5
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 och högst 200 000 kronor.

§ 6
Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000

§ 7
Styrelsen ska bestå av tre ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från årsstämman närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter då nästa val äger rum.

Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör och vice verkställande direktör att teckna bolagets firma.
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor.

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kapitlet 21 § aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Halmstads kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 8
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9
Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärende förekomma till behandling:

 1. val av ordförande vid stämman
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. godkännande av dagordning
 4. val av en eller två justerare
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. beslut
  a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
 8. fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
 9. val av styrelse samt revisorer i förekommande fall
 10. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 11
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12
Upplöses bolaget ska aktieägare inte äga rätt att ur bolagets tillgångar erhålla mer än aktiens nominella värde. Den behållning som därutöver kan vid bolagets upplösning återstå, överlämnas till Halmstads Fastighets AB.

§ 13
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstads Kommun.

Gäller från och med 2014-03-18

Bolagsordning för HF Tyghusgatan AB

Organisationsnummer 556906-4438

§1
Bolagets firma är HF Tyghusgatan AB

§2
Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstad Kommun, Hallands län

§3
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Halmstads kommuns kompetens.

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte äga, förvalta och utveckla fastigheten Halmstad Klostret 14, Tyghusgatan 4 för bostads- och därmed sammanhängande ändamål.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

§4
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§5
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 och högst 200 000 kronor.

§6
Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2000

§7
Styrelsen ska bestå av 3 ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från årsstämman närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter då nästa val äger rum.

Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör och vice verkställande direktör att teckna bolagets firma.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagssstämman en revisor. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Halmstads kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§8
Kallelse till årssstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§9
Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärende förekomma till behandling:

 • Val av ordförande vid stämman
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Godkännande av dagordning
 • Val av en eller två justeringsmän
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 • Beslut
 • Om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 • Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 • Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
 • Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
 • Val av styrelse samt revisorer i förekommande fall
 • Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§11
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§12
Upplöses bolaget ska aktieägare inte äga rätt att ur bolagets tillgångar erhålla mer än aktiens nominella värde. Den behållning som därutöver kan vid bolagets upplösning återstå, överlämnas till Halmstads Fastighets AB.

§13
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstad Kommun.

Beslut togs 13 april 2023.

Bolagsordning för Nissamedia AB

Organisationsnummer 556869-0985

1 §
Bolagets firma är Nissamedia AB.

2 §
Styrelsen skall ha sitt säte i Halmstad, Hallands län..

3 §
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Halmstads kommuns kompetens.

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att projektera, bygga, äga, förvalta och utveckla anläggningar för kabelkommunikation och att idka programverksamhet samt därmed jämförlig verksamhet.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet och kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

4 §
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

5 §
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst
8 000 000 kronor.

6 §
Antalet aktier ska vara lägst 200 och högst 800 stycken.

7 §
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ordinarie ledamöter med högst två suppleanter för dem. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från årsstämman närmast efter det att val av kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter då nästa val äger rum.

Styrelsen bestämmer den ordning i vilken suppleant ska inträda i tjänstgöring. Styrelsen utser verkställande direktör.

8 §
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Av bolagets revisorer ska en vara auktoriserad revisor.

9 §
Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten. Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

10 §
Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapssårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. val av ordförande vid stämman
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. val av en eller två justeringsmän
 4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 6. beslut
  a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans räkningen,
  c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
 7. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 8. val av styrelse och revisorer i förekommande fall
 9. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 §
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Halmstads kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

12 §
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av henne/honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

13 §
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

14 §
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktie ofördröjligen hembjudas aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska styrkas, och där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När aktie har hembjudits, ska styrelsen genast underrätta bolagets aktieägare på sätt som anges i § 9, med anmodan till dem som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera har Halmstads Fastighets AB företrädesrätt att lösa aktie. I övrigt fördelas aktierna av bolagsstyrelsen.

Lösenbeloppet ska, om fånget är köp, utgöras av köpeskillingen, dock högst ett belopp motsvarande aktiernas andel av det verkliga värdet av bolaget.

Lösenbeloppet ska bestämmas med utgångspunkt från det verkliga värdet av bolaget. Det verkliga värdet av bolaget ska fastställas av bolagets ordinarie revisorer. Vid oenighet dem emellan ska opartisk ordförande utses, för bestämmande av värdet, av styrelsen för Föreningen Auktoriserade Revisorer.

Om inte inom stadgad tid någon anmäler sig villig att lösa hembjudna aktier eller sedan lösningspriset på dylik aktie i behörig ordning fastställts och aktien inom 30 dagar därefter inte inlösts, äger den, som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för hembjuden aktie.

15 §
Skulle mellan bolaget och styrelsen eller ledamot därav eller aktieägare uppkomma tvist, skall den avgöras av svensk domstol.

16 §
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstads kommun.

Gäller från och med 2013-04-16

Bolagsordning för Halmkemi Holding AB

Organisationsnummer 559132-7456

§ 1
Bolagets firma är Halmkemi Holding AB.

§ 2
Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstad Kommun, Hallands län.

§ 3
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Halmstads kommuns kompetens.

Det kommunala ändamålet och föremålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte äga, förvalta och utveckla bolaget HF Kemisten AB för bostads- och därmed sammanhängande ändamål.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

§ 4
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 5
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 och högst 200 000 kronor.

§ 6
Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000 stycken.

§ 7
Styrelsen ska bestå av en till tio ledamöter med högst tio suppleanter. Består styrelsen av en till två ledamöter ska minst en suppleant utses. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från årsstämman närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter då nästa
val äger rum.

Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör och vice verkställande direktör att teckna bolagets firma.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor.

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kapitlet 21 § aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Halmstads kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 8
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9
Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärende förekomma till behandling:

 1. val av ordförande vid stämman
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. godkännande av dagordning
 4. val av en eller två justerare
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. beslut
  a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
 8. fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
 9. val av styrelse samt revisorer i förekommande fall
 10. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 11
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12
Upplöses bolaget ska aktieägare inte äga rätt att ur bolagets tillgångar erhålla mer än aktiens nominella värde. Den behållning som därutöver kan vid bolagets upplösning återstå, överlämnas till Halmstads Fastighets AB.

§ 13
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstads Kommun.

Beslutad
Gäller från och med

Bolagsordning för HF Kemisten AB

Organisationsnummer 559132-7498

§ 1
Bolagets firma är HF Kemisten AB.

§ 2
Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstad Kommun, Hallands län.

§ 3
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Halmstads kommuns kompetens.

Det kommunala ändamålet och föremålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte äga, förvalta och utveckla fastigheterna Halmstad Kemisten 2 och Halmstad Kantorn 1 för bostads- och därmed sammanhängande ändamål.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

§ 4
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 5
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 och högst 200 000 kronor.

§ 6
Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000 stycken.

§ 7
Styrelsen ska bestå av en till tio ledamöter med högst tio suppleanter. Består styrelsen av en till två ledamöter ska minst en suppleant utses. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från årsstämman närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter då nästa
val äger rum.

Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör och vice verkställande direktör att teckna bolagets firma.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor.

Revisorns 2/2 uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kapitlet 21 § aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Halmstads kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 8
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9
Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärende förekomma till behandling:

 1. val av ordförande vid stämman
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. godkännande av dagordning
 4. val av en eller två justerare
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. beslut
  a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
 8. fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
 9. val av styrelse samt revisorer i förekommande fall
 10. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 11
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12
Upplöses bolaget ska aktieägare inte äga rätt att ur bolagets tillgångar erhålla mer än aktiens nominella värde. Den behållning som därutöver kan vid bolagets upplösning återstå, överlämnas till Halmstads Fastighets AB.

§ 13
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstads Kommun.

Beslutad
Gäller från och med

Bolagsordning för HF Falk AB

Organisationsnummer 559340–1325

§ 1
Bolagets företagsnamn är Halmstad Falk AB.

§ 2
Styrelsen har sitt säte i Halmstad kommun.

§ 3
Det kommunala ändamålet och föremålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte äga och förvalta bolag för bostads- och därmed sammanhängande ändamål.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

§ 4 Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 5
Aktiekapitalet ska vara lägst 25.000 och högst 100.000 SEK.

§ 6
Antalet aktier ska vara lägst 250 och högst 1.000.

§ 7
Styrelsen ska bestå av 3 ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från årsstämman närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter då nästa val äger rum.

§ 8
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Halmstads kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 9
Kallelse till bolagsstämma sker genom brev eller e-post tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 10
Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärende förekomma till behandling.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut
a) Om fastställande av resultaträkningen och balansräkning.
b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.
9. Val av revisor i förekommande fall.
10. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter.
11. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleant för denne.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 11
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 12
Räkenskapsår är 1 jan–31 dec.

§ 13
Upplöses bolaget ska aktieägare inte äga rätt att ur bolagets tillgångar erhålla mer än aktiens nominella värde. Den behållning som därutöver kan vid bolagets upplösning återstå, överlämnas till Halmstads Fastighets AB.

§ 14
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstads Kommun.

Beslutad i KF 28 april 2022 §40
Gäller från och med

Bolagsordning för HFAB Fanan AB

Organisationsnummer 559403–0388

§ 1
Bolagets firma är HF AB Fanan AB.

§ 2
Styrelsen har sitt säte i Halmstad kommun, Hallands län.

§ 3
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Halmstads kommuns
kompetens.
Det kommunala ändamålet och föremålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt
syfte äga, förvalta och utveckla fastigheter.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de
kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss
verksamhet eller åtgärd anger undantag.

§ 4
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana
beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 5
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 och högst 200 000 kronor.

§ 6
Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000.

§ 7
Styrelsen ska bestå av 3 ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads
kommun för tiden från årsstämman närmast efter det att val till kommunfullmäktiga
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter då nästa val äger rum.
Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör och vice
verkställande direktör att teckna bolagets firma.
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. Revisorns uppdrag
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet.
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i
Halmstads kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 8
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och
senast två veckor före stämman

§ 9
Årsstämma hålls årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt,
i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen

§ 10
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och
företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 11
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12
Upplöses bolaget ska aktieägare inte äga rätt att ur bolagets tillgångar erhålla mer än aktiens
nominella värde. Den behållning som vid bolagets upplösning därutöver kan återstå,
överlämnas till Halmstads Fastighets AB.

§13
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstad
Kommun.

Beslutad i KF 14 juni 2023 §89
Gäller från och med

Ledamöter

Halmstads Fastighets AB styrelse (HFAB styrelse)