• Halmstads webbplatser

Styrelse för Halmstads Flygplats AB

Halmstad Flygplats AB är en regional flygplats som tillhandahåller service till kommersiell och samhällsnyttig flygtrafik för hela regionen.

Flygplatsen är en viktig service för näringsliv, offentlig sektor och kommunens invånare samt en del av regionens infrastruktur.

Önskar du ta del av kallelser, protokoll, årsredovisningar, sammanträdesdagar och övriga dokument, kontakta bolaget Länk till annan webbplats..

Ansvarig

Magnus Edman, vd

Bolagsordning för Halmstads Flygplats AB

Organisationsnummer 556650-1846

1 §
Bolagets företagsnamn är Halmstads Flygplats AB.

2 §
Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstad.

3 §
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att äga, förvalta, utveckla och driva flygplatsen samt utöva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Halmstads Rådhus AB, helägt av Halmstads kommun.

4 §
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

5 §
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

6 §
Antalet aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000 stycken.

7 §
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju styrelseledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från årsstämma närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter
då nästa val äger rum.

Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande.

8 §
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor.

Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor med suppleant. Deras uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

9 §
Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med posten eller med e-post. Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

10 §
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

11 §
Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. val av ordförande vid stämman
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. godkännande av dagordning
 4. val av en eller två justerare
 5. prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, och lekmannarevisorns granskningsrapport
 7. beslut
  a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
 8. fastställande av arvorden åt styrelsen, revision och lekmannarevisorn med suppleant
 9. val av revisor i förekommande fall
 10. anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter
 11. anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant för denne
 12. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

12 §
Vid bolagsstämma får envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och representerade aktier utan begränsning i röstetalet.

13 §
Skulle mellan bolaget och styrelsen eller ledamot därav eller aktieägare uppkomma tvist, ska den avgöras av svensk domstol.

14 §
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstads kommun.

Beslutad KF 2020-11-18 § 108.
Gäller från och med 1 januari 2021 tills vidare.

Ägardirektiv för Halmstads Flygplats AB

Organisationsnummer 556650-1846

Inledning

Halmstads Flygplats AB ska tillsammans med kommunkoncernen bidra till att realisera Halmstads kommuns vision: Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden.

Bolaget ska följa kommunens värdegrund och bidra till att
utveckla samhällsnyttan inom sin sektor.

Bolaget ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga förvaltningar och bolag för att uppnå största möjliga kommunnytta.

Bolaget ska iaktta ett livscykelperspektiv och verka för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling i Halmstads kommun som bidrar till att uppnå de globala målen i Agenda 2030.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Kommunfullmäktiges riktlinje för bolagsstyrning. Ägardirektivet är ett komplement till bolagsordningen.

Det kommunala ändamålet

Syftet med Halmstads Flygplats AB:s verksamhet är att äga, förvalta, utveckla och driva flygplatsen.

Bolagets verksamhet ska vila på affärsmässighet och en långsiktigt hållbar grund.

Uppdrag

Bolaget ska arbeta för att Halmstad flygplats ska vara en livskraftig flygplats som en del i arbetet med att göra Halmstad till en attraktiv kommun för näringsliv, boende och besökare.

Bolaget ska samverka med Halmstads kommunkoncern i syfte att bidra till att Halmstad ska bli ett regionalt logistiskt centrum.

Bolaget ska samverka med närings- och föreningsliv, Försvarsmakten, Region Halland, Länsstyrelsen och andra regionala aktörer i syfte att utveckla affärsmöjligheterna.

Flygplatsens verksamhet ska följa EU kommissionens regler enligt (GBER) gruppundantagsförordning 2017/1084.

Ekonomi

Storleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymer fastställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med budget.

Bolaget ska verka för att öka självfinansieringsgraden.

Koncernbidrag
Nivån på koncernbidrag fastställs av Halmstads Rådhus AB (HRAB) i samband med upprättande av årets koncernbokslut. Kapitaltäckningsgaranti lämnas i den omfattning som erfordras.

Som underlag för beräkning av ersättning ska bolaget i samband med årsbokslut redovisa följande avseende det gångna räkenskapsåret:

 • Bolagets nettokostnad för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse samt erhållna offentliga stöd.
 • Vilka övriga verksamheter som bedrivits av bolaget under året och den nettokostnad eller nettovinst dessa verksamheter sammantaget medfört.

Finans och risk
Bolaget ska följa Halmstads kommuns finanspolicy och arbeta aktivt med att identifiera och minimera riskerna i verksamheten genom riskhantering och systematisk intern kontroll.

Säkerhet och krisberedskap

Bolaget ansvarar för strategisk och operativ förmåga att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet och förmågan att hantera extraordinära händelser, i samverkan inom kommunkoncernen.

Bolaget ska medverka i kommunkoncernens verksamhet avseende totalförsvar.

Mål

Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och konkretiserade mål.

Bolaget ska själv definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till uppfyllelsen av kommunens inriktningar och mål.

Rapportering och uppföljning

Rapportering till Halmstads Rådhus AB, HRAB

Bolaget ansvarar för att till HRAB, enligt utfärdade instruktioner, lämna in:

 • protokoll från styrelsesammanträden/bolagsstämmor
 • rapportering av bolagets verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi
 • bolagets affärsplan
 • bolagets strategiska plan, i förekommande fall
 • bolagets årsredovisning
 • bolagets revisionsberättelse / granskningsrapport och övriga revisionsrapporter
 • underlag för uppföljning av bolagets verksamhetsgrenar och statsstödsregler
 • underlag för sammanställning av koncernredovisning i HRAB och den sammanställda redovisningen i kommunen.

Bolaget ska dessutom inlämna underlag till kommunen för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget samt planeringsanalys för de närmsta räkenskapsåren, enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges via HRAB.

Bolaget ska, i ett så tidigt skede som möjligt, informera HRAB om viktigare händelser och risker som påverkar eller kan komma att påverka bolagets anseende, ekonomi eller utveckling.

Rapportering till kommunstyrelsen
I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att, det kommunala ändamålet med bolagets och koncernens verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.

Kommunstyrelsen får från bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.

Beslutad KF 2020-11-18 § 108.
Gäller från och med 1 januari 2021 tills vidare.

Ledamöter

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Halmstads Flygplats AB styrelse (Flygplats styrelse)