Styrelse för Hallands Hamnar Halmstad AB

Hallands Hamnar Halmstad AB är ett logistikföretag som erbjuder kundanpassade helhetslösningar inom områdena hamn, terminal och transporttjänster.

Hallands Hamnar Halmstad AB äger tillsammans med Hallands Hamnar Varberg AB 50 procent vardera av bolaget Hallands Hamnar AB och är ett logistikföretag. Tillsammans är hamnarna regionens logistikcentrum och bland Sveriges tio största hamnar. Deras syfte är att stärka den regionala utvecklingen. 

Önskar du ta del av kallelser, protokoll, årsredovisningar, sammanträdesdagar och övriga dokument, kontakta bolaget Länk till annan webbplats..

Ansvarig

Björn Alvengrip

Bolagsordning för Hallands Hamnar Halmstad AB

Organisationsnummer 556008-5374

1 §
Bolagets företagsnamn är Hallands Hamnar Halmstad AB.

2 §
Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstad.

3 §
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla hamnanläggningar samt utföra hamn-, sjöfarts- och logistikrelaterade tjänster. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

4 §
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

5 §
Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 kronor.

6 §
Antalet aktier ska vara lägst 50 000 och högst 200 000 stycken.

7 §
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från årsstämman som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser vidare ordförande och vice ordförande.

8 §
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor. Kommunfullmäktige i Halmstads kommun ska utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant. Deras uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

9 §
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

10 §
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller med e-post, tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman.

11 §
Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapssårets utgång.
På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justerare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, jämte
  lekmannarevisorns granskningsrapport
 7. Beslut om
  a)fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  b)dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c)ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 9. Val av revisorer i förekommande fall
 10. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter.
 11. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant för denne.
 12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

12 § Vid årsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och representerade aktier utan begränsning i röstetalet.

13 § Skulle mellan bolaget och styrelsen eller ledamot därav eller aktieägare uppkomma tvist, skall den avgöras av svensk domstol.

14 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstads kommun.

Gäller från och med 18 november 2020.

Ägardirektiv för Hallands Hamnar Halmstad AB

Organisationsnummer 556008-5374

Inledning

Hallands Hamnar Halmstad AB ska tillsammans med kommunkoncernen bidra till att realisera Halmstads kommuns vision: Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden och följa kommunens värdegrund.

Bolaget ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga förvaltningar och bolag för att uppnå största möjliga kommunnytta.

Bolaget ska iaktta ett livscykelperspektiv och verka för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling i Halmstads kommun som bidrar till att uppnå de globala målen i Agenda 2030.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Kommunfullmäktiges riktlinje för bolagsstyrning. Ägardirektivet är ett komplement till bolagsordningen.

Det kommunala ändamålet

Syftet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är att tillhandahålla hamnanläggningar samt utföra hamn-, sjöfarts- och logistikrelaterade tjänster.

Bolagets verksamhet ska vila på affärsmässighet och en långsiktigt hållbar grund.

Uppdrag

Bolaget ska lossa och lasta fartyg, bil och järnväg samt magasinera kunders gods.

Bolaget ska arbeta för att Halmstad ska bli ett regionalt logistiskt centrum som knyter samman väg-, järnvägs- och sjötransporter i regionen.

Bolaget ska samverka med kommunen i syfte att skapa hållbar tillväxt och underlätta företagsetableringar i Halmstads kommun.
Bolaget ska samverka med kommunen, Högskolan och andra regionala aktörer i syfte att utveckla affärsmöjligheterna inom logistikområdet.

Ekonomi

Hallands Hamnar Halmstad AB:s avkastningskrav beaktar bolagets långsiktiga värdeskapande roll för Halmstads utveckling.

Avkastning
Bolaget ska sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 7,0 %. Det genomsnittliga värdet ska beräknas på de senaste fem åren.

Avkastning på totalt kapital för varje enskilt år definieras som:
Rörelseresultat + finansiella intäkter dividerat med medelvärdet av balans-omslutningen.

Det är summan av bolagets hela verksamhet som ska motsvara avkastningen. Bolaget kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhets-områden.

Koncernbidrag
Nivån på koncernbidrag fastställs av Halmstads Rådhus AB (HRAB) i samband med upprättande av årets koncernbokslut.

Finans och risk
Bolaget ska följa Halmstads kommuns finansiella riktlinjer och arbeta aktivt med att identifiera och minimera riskerna i verksamheten genom riskhantering och systematisk intern kontroll.

Säkerhet och krisberedskap

Bolaget ansvarar för strategisk och operativ förmåga avseende säkerhetskyddslagstiftningen samt att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet och förmågan att hantera extraordinära händelser, i samverkan inom kommunkoncernen.

Bolaget ska medverka i kommunkoncernens verksamhet avseende totalförsvar.

Mål

Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och konkretiserade mål. Bolaget ska själv definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till uppfyllelsen av kommunens inriktningar och mål.

Rapportering och uppföljning

Rapportering till HRAB
Bolaget ansvarar för att till HRAB, enligt utfärdade instruktioner, lämna in:
- protokoll från styrelsesammanträden/bolagsstämmor
- rapportering av bolagets verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi
- bolagets affärsplan
- bolagets strategiska plan, i förekommande fall
- bolagets årsredovisning
- bolagets revisionsberättelse/granskningsrapport och övriga revisionsrapporter
- underlag för sammanställning av koncernredovisning i HRAB
och den sammanställda redovisningen i kommunen

Bolaget ska dessutom inlämna underlag till kommunen för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget samt planeringsanalys för de närmsta räkenskapsåren, enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges via HRAB.

Bolaget ska, i ett så tidigt skede som möjligt, informera HRAB om viktigare händelser och risker som påverkar eller kan komma att påverka bolagets anseende, ekonomi eller utveckling.

Rapportering till kommunstyrelsen
I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att, det kommunala ändamålet med bolagets och koncernens verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.
Kommunstyrelsen får från bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.

Gäller från och med 18 november 2020.

Ledamöter

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Hallands Hamnar Halmstad AB styrelse (HHHAB styrelse)