Styrelse för Hallands Hamnar Halmstad AB

Hallands Hamnar Halmstad AB är ett logistikföretag som erbjuder kundanpassade helhetslösningar inom områdena hamn, terminal och transporttjänster.

Hallands Hamnar Halmstad AB äger tillsammans med Hallands Hamnar Varberg AB 50 procent vardera av bolaget Hallands Hamnar AB och är ett logistikföretag. Tillsammans är hamnarna regionens logistikcentrum och bland Sveriges tio största hamnar. Deras syfte är att stärka den regionala utvecklingen. 

Önskar du ta del av kallelser, protokoll, årsredovisningar, sammanträdesdagar och övriga dokument, kontakta bolaget Länk till annan webbplats..

Ansvarig

Björn Alvengrip

Bolagsordning för Hallands Hamnar Halmstad AB

Organisationsnummer 556008-5374

1 §
Bolagets firma är Hallands Hamnar Halmstad AB.

2 §
Styrelsen skall ha sitt säte i Halmstad.

3 §
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Halmstads kommuns kompetens.

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla hamnanläggningar samt utföra hamn-, sjöfarts- och logistikrelaterade tjänster.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet och 8 kapitlet 3 § c kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

4 §
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

5 §
Aktiekapitalet skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 kronor.

6 §
Antalet aktier skall vara lägst 50 000 och högst 200 000 stycken.

7 §
Styrelsen skall bestå av tre styrelseledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från årsstämman som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser vidare ordförande och vice ordförande.

8 §
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor och en revisorssuppleant.

Kommunfullmäktige i Halmstads kommun ska utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant. Deras uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

9 §
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

10 §
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman.

11 §
Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapssårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. val av en eller två justerare
 4. godkännande av dagordning
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, jämte
  lekmannarevisorns granskningsrapport
 7. beslut om
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 9. val av revisorer i förekommande fall
 10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

12 §
Vid årsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom eller henne ägda och representerade aktier utan begränsning i röstetalet.

13 §
Skulle mellan bolaget och styrelsen eller ledamot därav eller aktieägare uppkomma tvist, skall den avgöras av svensk domstol.

14 §
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstads kommun.

Gäller från och med 2013-04-16.

Ägardirektiv för Hallands Hamnar Halmstad AB

Organisationsnummer 556008-5374

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Bolagspolicy.

Syfte och uppdrag

Det kommunala ändamålet

Syftet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är att tillhandahålla hamnanläggningar samt utföra hamn-, sjöfarts- och logistikrelaterade tjänster.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet och 8 kapitlet 3 § c kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

Uppdrag

Hallands Hamnar Halmstad AB ska tillsammans med kommunkoncernen bidra till att realisera Halmstads kommuns vision: Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden och följa kommunens värdegrund.

Bolaget ska arbeta för att säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk långsiktig hållbar utveckling i Halmstads kommun.

Bolaget ska stimulera och underlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö. Vid investeringar och reinvesteringar samt vid drift av fastigheter ska miljöaspekterna
beaktas.

Bolagets verksamhet ska vila på affärsmässighet och en långsiktigt hållbar grund.

Bolaget ska lossa och lasta fartyg, bil och järnväg samt magasinera kunders gods.

Bolaget ska arbeta för att Halmstad ska bli ett regionalt logistiskt centrum som knyter samman väg-, järnvägs- och sjötransporter i regionen.

Bolaget ska samverka med kommunen i syfte att skapa hållbar tillväxt och underlätta företagsetableringar i Halmstads kommun.

Bolaget ska samverka med kommunen, Högskolan och andra regionala aktörer i syfte att utveckla affärsmöjligheterna inom logistikområdet.

Ekonomi och mål

Ekonomi

Hallands Hamnar Halmstad AB:s avkastningskrav beaktar bolagets långsiktiga värdeskapande roll för Halmstads utveckling.

Bolaget ska sträva efter en avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 6,5 % (procent) för 2018, 7,0 % (procent) för 2019 och 7,0 % (procent) för 2020.

Avkastning på totalt kapital definieras som:
Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med medelvärdet av balansomslutningen.

Det är summan av bolagets hela verksamhet som ska motsvara avkastningen. Bolaget kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden.

Koncernbidrag

Nivån på koncernbidrag fastställs av Halmstads Rådhus AB i samband med upprättande av årets koncernbokslut.

Finans och risk

Bolaget ska följa Halmstads kommuns finanspolicy och arbeta aktivt med risk- och väsentlighetsanalys för en god intern kontroll.

Mål

Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och konkretiserade mål.

Bolaget ska själv definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till uppfyllelsen av kommunens inriktningar och mål.

Rapportering och uppföljning

Rapportering till Halmstads Rådhus AB, HRAB
Bolaget ansvarar för att till Halmstads Rådhus AB, enligt utfärdade instruktioner, lämnar in:

 • protokoll från bolagets styrelsesammanträden/bolagsstämmor
 • rapportering av bolagets verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi
 • en plan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras i form av en affärsplan
 • bolagets fastställda affärsplan
 • bolagets årsredovisning
 • bolagets revisionsberättelse/granskningsrapport och övriga revisionsrapporter
 • underlag för sammanställning av koncernredovisning i Halmstads Rådhus AB och den sammanställda redovisningen i kommunen.

Bolaget ska dessutom inlämna underlag till kommunen för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges via Halmstads Rådhus AB.

Rapportering till kommunstyrelsen

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att, det kommunala ändamålet med bolagets och koncernens verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.

Kommunstyrelsen får från bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.

Gäller från och med 2017-06-20.

Ledamöter

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Hallands Hamnar Halmstad AB styrelse (HHHAB styrelse)