• Halmstads webbplatser

Teknik- och fastighetsnämnden

Teknik- och fastighetsnämnden ansvarar bland annat för att förvalta och utveckla kommunens fastigheter och byggproduktion, utveckla, planera och underhålla kommunens gator, parker, kuster, lekplatser samt idrotts- och fritidsanläggningar. Nämnden utför arbete inom ny- och ombyggnation, inhyrning av lokaler från externa fastighetsägare, fastighetsunderhåll och teknisk fastighetsdrift. Den fungerar även som trafiknämnd i kommunen.

Uppdrag

 • Ansvarar för kommunens idrotts- och fritidsverksamhet, fördelar bidrag åt bland annat föreningar och organisationer.
 • Ansvarar för allmän park- och naturmark, lekplatser, offentliga toaletter på allmän plats samt kustservice och naturvård.
 • Ansvarar för gatu- och trafikverksamhet inklusive parkeringsverksamhet. Här ingår alltifrån att bygga nya cykelbanor och cirkulationsplatser till att handlägga tillståndsansökningar från de som vill låna eller hyra kommunens mark, till exempel vid torghandel.
 • Ansvarar för förvaltning av kommunens fastigheter.
 • Ansvarar för förvaltning av bebyggda utvecklingsfastigheter, utom uthyrning och ägaradministration.
 • Ansvarar för förvaltning, utom uthyrning och ägaradministration av AB Industristadens fastigheter.
 • Ansvarar för kommunalt byggande med undantag av gator och vägar, parkanläggningar och vatten- och avloppsanläggningar.
 • Ansvarar för tekniska och ekonomiska utredningar för kommunalt byggande med undantag för vägar, parkanläggningar och vatten- och avloppsanläggningar.

Sammanträdesdatum 2024

 • 29 januari
 • 26 februari
 • 25 mars
 • 29 april
 • 27 maj
 • 24 juni
 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Handlingar och protokoll

Kallelse och handlingar är det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Detta innebär att teknik- och fastighetsnämnden kan fatta annat beslut än det som är föreslaget i till exempel en tjänsteskrivelse.

I protokollet kan du läsa hur teknik- och fastighetsnämnden har beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut när det är justerat, senast två veckor efter sammanträdet.

Handlingar som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga. Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras.

Kallelser med handling

Protokoll

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi publicerar för innevarande år samt ett år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från tidigare år, kontakta kommunen.

Vill du ta del av verksamhetsplan och verksamhetsberättelse?

Vill du ta del av nämndens verksamhetsplan eller verksamhetsberättelse, kontakta kommunen.

Ledamöter och ersättare

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Teknik- och fastighetsnämnden (TKFN)