• Halmstads webbplatser

Om arbetet i kommun­fullmäktige

Alla politiker i kommunfullmäktige, förutom kommunråden, är fritidspolitiker. Det betyder att de sköter politiken på sin fritid.

Mötesdatum

Kommunfullmäktige sammanträder tio gånger per år i kommunfullmäktiges sammanträdesrum i rådhuset. Mötena sker i slutet av månaden utom under juli och augusti.

Öppna möten

Sammanträdena är öppna för allmänheten och börjar klockan 14.00. Du kan komma och gå som du vill för att ta del av mötet från kommunfullmäktiges läktare på våning 4 i rådhuset på Stora torg.

Mandatfördelning

Under mandatperioden 2022–2026 finns tio stycken partier representerade i kommunfullmäktige. Se mandatfördelningen.

Kommunfullmäktiges vanligaste uppgifter

 • Fattar beslut om motioner, förslag, som lämnats in av enskilda politiker.
 • Fattar beslut som är grundläggande viktiga och övergripande och där nämnderna inte bör fatta beslut själva. Det kan vara när nämndernas ansvarsuppgifter och ansvarsområde förändras.
 • Fastställer kommunens budget och besluta hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala.
 • Beslutar vilka nämnder som ska finnas och välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.

I kommunallagen och kommunens författningssamling finns kommunfullmäktiges arbete reglerat.

Fråga och interpellation i kommunfullmäktige

Politikerna i kommunfullmäktige kan väcka frågor på olika sätt. Att ställa frågor och interpellationer hjälper ledamöterna att få upplysningar om hur kommunens förvaltningar sköts.

De kan välja mellan:

 • Fråga
 • Interpellation
 • Motion

Fråga

Ledamöterna i kommunfullmäktige att ta upp en fråga i kommunfullmäktige. En ledamot ställer en öppen fråga till en annan ledamot och det är bara de två som får ingå i debatten.

Interpellation

En interpellation är en mer omfattande och motiverad fråga som ska besvaras av en ansvarig politiker (ofta ordföranden i en nämnd) och som ska debatteras. En interpellation bör handla om angelägenheter av större intresse för kommunen.

Frågor och interpellationer får bara röra ärenden som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har ansvar för. De ska lämnas in skriftligt i förväg. Varken frågor eller interpellationer leder till några beslut av fullmäktige.

Ordförande i fullmäktige avgör om frågan eller interpellationen ska behandlas.

Motion i fullmäktige

Ett skriftligt förslag från en ledamot i kommunfullmäktige kallas motion. Till skillnad från en fråga eller interpellation leder en motion fram till ett beslut.

Motionen behandlas inte direkt i kommunfullmäktige. Motionen lämnas till kommunstyrelsen, som ser till att frågan/ärendet bereds i nämnd eller styrelse innan den återvänder till fullmäktige för slutligt beslut. Beslut bör fattas inom ett år efter att motionen har väckts.

Etiska regler för förtroendevalda

Förtroendevalda i Halmstad ska respektera demokratin och dess spelregler genom att:

 • följa lagar, förordningar och andra bestämmelser som skapats för vårt samhälle och för det politiska arbetet
 • arbeta för invånarnas och samhällets bästa och bortse från egen och närståendes vinning
 • förvalta samhällets tillgångar och tilldela allmänna medel på ett noggrant och ansvarsmedvetet sätt
 • vara sanningsenlig, ärlig och hederlig
 • ha en öppen och förtroendefull inställning till personal och invånare
 • visa respekt för personer med andra uppfattningar, både i offentliga sammanhang som i vardagen liksom på sociala medier
 • visa respekt för andras och deras närståendes privatliv
 • värna om sitt oberoende och själv ta ansvar för att undvika risk att hamna i jävsituation
 • sätta sig in i frågeställningar före medverkan till beslut, hålla sig till fakta samt bidra till en konstruktiv och saklig debatt

Felaktiga bedömningar och beslut kan aldrig elimineras helt. God etik, i samband med att fel eller misstag har begåtts, är att klart och tydligt ta ett eget ansvar för det egna handlandet. Ansvar handlar också om att se till att fel eller misstag åtgärdas på bästa tänkbara sätt så att de inte återupprepas.