Motioner till kommunfullmäktige

En motion är ett förslag till kommunfullmäktige från en av dess ledamöter eller en tjänstgörande ersättare.

En motion ska

  • vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter
  • bara gälla ett ämne
  • lämnas in till kommunstyrelsens förvaltning eller vid
    sammanträde med fullmäktige

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

En motion bör besvaras inom ett år. Kommunstyrelsen redovisar varje år på kommunfullmäktiges sammanträde i april de motioner som inte behandlats färdigt.

Pågående motioner

Motion

Inkom

Motionärer

Diarienummer

Motion – Ny princip för tillsättande av kommunråd i Halmstad

2019-03-25

Andreas Ahlqvist (SD)

KS 2019/00236

Motion om trygghet i centrum

2020-01-07

Fabio Ishaq (SD),
Andreas Ahlqvist (SD)

KS 2020/00072

Motion om missbruk av samhällets resurser

2020-01-07

Fabio Ishaq (SD)

KS 2020/00073

Motion - Bygg bullervallar i Fyllinge och Gullbranna

2020-03-11

Folke Alfredsson (S),
Micael Nilsson (S),
Tord Johansson (S)

KS 2020/00168

Motion angående strategi för att få studenter att stanna i Halmstad

2020-10-13

Stefan Pålsson (S),
Tord Johansson (S)

KS 2020/00469

Motion angående Citystrand

2020-10-13

Ingegerd Sahlström (S),
Eva-Marie Paulsson (S),
Tord Johansson (S)

KS 2020/00470

Motion om rimligare villkor för toppcheferna

2020-10-29

Daniel Nilsson Brodén (V)

KS 2020/00503

Motion om klimatutbildning

2020-10-29

Ola Nilsson (MP)

KS 2020/00504

Motion om inrättande av en Frivillig resursgrupp FRG i Halmstads kommun

2020-12-04

Andreas Ahlqvist (SD)

KS 2020/00550

Motion – Minnesgåva inom daglig verksamhet

2020-12-11

Mikael Ekfeldt (V)

KS 2020/00572

Motion om att utveckla och förbättra parkering för cyklisterna i Halmstad

2021-01-27

Gun-Britt Löfdahl (S),
Christel Eriksson (S),
Tord Johansson (S)

KS 2021/00105

Motion - Fiske för alla

2021-03-22

Micael Nilsson (S), Tord Johansson (S)

KS 2021/00183

Motion - Familjekort på Halmstad Arena bad

2021-03-22

Micael Nilsson (S), Tord Johansson (S)

KS 2021/00184

Motion - Anställning av personer med funktionsnedsättning

2021-03-22

Fatma Hergül (S), Micael Nilsson (S), Eva-Marie Paulsson (S), Tord Johansson (S)

KS 2021/00185

Motion - Öka personalens och de äldres inflytande - Inför Skönsmo-modellen i hemtjänsten

2021-04-15


Tania Bengtsson (V),

Maria Johansson (V)

KS 2021/00238

Motion om Så ängsblommor för den biologiska mångfalden

2021-05-03


Maria Johansson (V)

KS 2021/00262