• Halmstads webbplatser

Motioner till kommunfullmäktige

En motion är ett förslag till kommunfullmäktige från en av dess ledamöter eller en tjänstgörande ersättare.

En motion ska

  • vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter
  • bara gälla ett ämne
  • lämnas in till kommunstyrelsens förvaltning eller vid
    sammanträde med fullmäktige

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

En motion bör besvaras inom ett år. Kommunstyrelsen redovisar varje år på kommunfullmäktiges sammanträde i april de motioner som inte behandlats färdigt.

Pågående motioner

Motion

Inkom

Motionärer

Diarienummer


Motion om kostnadsfria mensskydd för unga

2022-02-21

Tania Bengtsson (V), Maria Johansson (V)

KS 2022/00159


Motion om att bygga en övervakad lastbilsparkering i Halmstads kommun

2022-06-14

Joacim Svensson (SD), Krister Karlsson (SD), Andreas Ahlqvist (SD), Georg Cserti (SD)

KS 2022/00371


Motion om att utreda p-skiva i Halmstads kommun

2023-01-12


Lars Larsson (SD), Joacim Svensson (SD), Andreas Ahlqvist (SD)

KS 2023/00095


Motion om att barnfamiljer med ekonomiskt bistånd ska få behålla det tillfälliga tilläggsbostads-
bidraget

2023-04-03


Mikael Ekfeldt (V), Tania Bengtsson (V), Willy Schütt (V), Angeline Tabe (V)

KS 2023/00212


Motion om avgiftsfri skola

2023-04-03

Mikael Ekfeldt (V), Tania Bengtsson (V), Willy Schütt (V), Angeline Tabe (V)

KS 2023/00213


Motion om skolfrukost

2023-04-03

Mikael Ekfeldt (V), Tania Bengtsson (V), Willy Schütt (V), Angeline Tabe (V)

KS 2023/00214


Motion - renodla undersköterskornas arbetsuppgifter för att lösa personalbristen

2023-04-17

Fabio Ishaq (HLP)

KS 2023/00239


Motion angående avgiften för enkelresa med buss inom Halmstads kommun

2023-04-27

Lars-Roland Svensson (C), Staffan Svensson (C)

KS 2023/00252


Motion om årsarvode för ledamöter i rådgivande organ

2023-05-02

Annica Elveroth (L), Niclas Bexelius (L)

KS 2023/00260


Motion - (o)hälsoschemat

2023-05-12

Ann-Charlott Mankell (HFH), Ann-Kristin Nilsson (HFH), Roger Krook (HFH), Håkan Wallin (HFH)

KS 2023/00279


Motion om fria arbetsskor till alla medarbetare inom vård och omsorg

2023-05-22

Fabio Ishaq (HLP)

KS 2023/00294


Motion angående hembesöksprogram

2023-06-02

Annica Elveroth (L), Niclas Bexelius (L)

KS 2023/00315


Motion - utveckla Halmstad stadsnät AB - se över möjligheterna att sälja HSAB

2023-09-08


Fabio Ishaq (HLP)

KS 2023/00413


Motion - utveckla Halmstad stadsnät AB - se över möjligheterna att införliva HSAB under en ren kommunal förvaltning

2023-09-08


Fabio Ishaq (HLP)

KS 2023/00414


Motion - Avskaffa de helvegetariska dagarna i skolmaten

2023-09-18


Andreas Ahlqvist (SD), Joacim Svensson (SD)

KS 2023/00424


Motion - Avskaffa kravet på inköp av ekologiska livsmedel

2023-09-18


Andreas Ahlqvist (SD), Joacim Svensson (SD)

KS 2023/00425


Motion om att inrätta en stadsantikvarie

2023-09-19

Lars Larsson (SD)

KS 2023/00430


Motion om fruktträd i kommunens parker

2023-09-22

Mikael Ekfeldt (V), Tania Bengtsson (V)

KS 2023/00439


Motion om parklek

2023-09-22

Mikael Ekfeldt (V), Tania Bengtsson (V)

KS 2023/00440


Motion om att införa arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom tunga välfärdsyrken

2023-10-06


Mikael Ekfeldt (V), Tania Bengtsson (V), Willy Schütt, Angeline Tabe (V)

KS 2023/00475


Motion om kärnkraftsel till Halmstads Energi och Miljö ABs kunder

2023-10-13

Andreas Ahlqvist (SD), Ludvig Andersson (SD)

KS 2023/00481


Motion om att investera i framtiden

2023-10-16

Ann-Charlott Mankell (HFH)

KS 2023/00482


Motion om hållbart skogsbruk

2023-10-17

Mikael Ekfeldt (V), Tania Bengtsson (V)

KS 2023/00492


Motion om kärnkraftsel till Halmstads kommun

2023-10-23

Andreas Ahlqvist (SD), Ludvig Andersson (SD)

KS 2023/00497


Motion om EU-finansieringssamordnare

2023-10-26


Camilla Backlund (SD), Andreas Ahlqvist (SD)

KS 2023/00507


Motion rörande språkkrav inom vård och omsorg

2023-10-26


Andreas Ahlqvist (SD), Lars Larsson (SD), Joacim Svensson (SD), Emma Johansson Valsted (SD)

KS 2023/00508


Motion rörande språkkrav i skolan

2023-10-26


Andreas Ahlqvist (SD), Lars Larsson (SD), Joacim Svensson (SD), Ludvig Andersson (SD)

KS 2023/00509


Motion om aktiviteter på fritiden för unga i Halmstad

2023-10-26


Jessica Geijer (C), Victor Rundqvist (C), Håkan Björklund (C)

KS 2023/00510


Motion om effektivt nyttjande av våra skollokaler

2023-10-26


Jessica Geijer (C), Victor Rundqvist (C), Håkan Björklund (C)

KS 2023/00511


Motion om öppen fritidsverksamhet

2023-10-26


Jessica Geijer (C), Victor Rundqvist (C), Håkan Björklund (C)

KS 2023/00512


Motion om att utveckla fritidsbanken i Halmstad

2023-10-26


Victor Rundqvist (C), Håkan Björklund (C), Jessica Geijer (C), Lars-Roland Svensson (C)

KS 2023/00513


Motion om nämndernas befogenheter och ansvar

2023-11-10

Fabio Ishaq (HLP)

KS 2023/00550


Motion om inrättande av ett ungdomsfullmäktige

2023-11-22

Victor Rundqvist (C), Håkan Björklund (C), Jessica Geijer (C), Gzim Ramadani, Lars-Roland Svensson (C)

KS 2023/00567


Motion om att utöka LOV 3-område

2023-11-30


Lars Larsson (SD), Andreas Ahlqvist (SD)

KS 2023/00586


Motion om PFAS i Halmstads dricksvatten

2023-12-06

Ann-Charlott Mankell (HFH)

KS 2023/00593


Motion om indexerad habiliteringsersättning - daglig verksamhet

2023-12-11

Niclas Bexelius (L), Annica Elveroth (L)

KS 2023/00607


Motion om att utreda ett stadsmuseum i Halmstads kommun

2023-12-14


Lars Larsson (SD), Andreas Ahlqvist (SD)

KS 2023/00620


Motion om att införa egenavgift för tolk

2024-04-12

Andreas Ahlqvist (SD), Lars Larsson (SD), Joacim Svensson (SD)

KS 2024/00215


Motion om restriktioner för deltagande i LOV - Lagen om valfrihetssystem

2024-04-18

Mikael Ekfeldt (V), Willy Schütt (V)

KS 2024/00247


Motion om att samverka med Migrationsverket kring frivillig återinvandring

2024-05-07

Lars Larsson (SD), Andreas Ahlqvist (SD), Joacim Svensson (SD)

KS 2024/00277