Motioner till kommunfullmäktige

En motion är ett förslag till kommunfullmäktige från en av dess ledamöter eller en tjänstgörande ersättare.

En motion ska

  • vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter
  • bara gälla ett ämne
  • lämnas in till kommunstyrelsens förvaltning eller vid
    sammanträde med fullmäktige

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

En motion bör besvaras inom ett år. Kommunstyrelsen redovisar varje år på kommunfullmäktiges sammanträde i april de motioner som inte behandlats färdigt.

Pågående motioner

Motion

Inkom

Motionärer

Diarienummer

Motion – Ny princip för tillsättande av kommunråd i Halmstad

2019-03-25

Andreas Ahlqvist (SD)

KS 2019/00236

Motion om missbruk av samhällets resurser

2020-01-07

Fabio Ishaq (SD)

KS 2020/00073

Motion angående strategi för att få studenter att stanna i Halmstad

2020-10-13

Stefan Pålsson (S),
Tord Johansson (S)

KS 2020/00469

Motion om inrättande av en Frivillig resursgrupp FRG i Halmstads kommun

2020-12-04

Andreas Ahlqvist (SD)

KS 2020/00550

Motion - Anställning av personer med funktionsnedsättning

2021-03-22

Fatma Hergül (S), Micael Nilsson (S), Eva-Marie Paulsson (S), Tord Johansson (S)

KS 2021/00185

Motion angående hyrcyklar i centrala Halmstad

2021-06-15


Svein Henriksen (MP), Ida Westin (MP), Ola Nilsson (MP)

KS 2021/00332

Motion om att granska kommunledningsförvaltningen samt förtroendet för kommundirektören

2021-09-20

Ann-Charlott Mankell (M)

KS 2021/00418

Motion om Familjecentral i Halmstads kommun

2021-09-28

Gun-Britt Löfdahl (S), Tord Johansson (S)

KS 2021/00431

Motion om klimatanpassningsfond

2021-09-29

Tania Bengtsson (V), Mariann Norell (V)

KS 2021/00433

Motion om en bättre välfärd utan vinstjakt - Avveckla LOV av äldreboenden

2021-10-14

Rose-Marie Henriksson (S), Tord Johansson (S)

KS 2021/00469

Motion - Mötesplats för personer med funktionsnedsättning

2021-10-22


Kristina Johansson (S), Eva-Marie Paulsson (S), Michael Svensson (S), Tord Johansson (S)

KS 2021/00481

Motion om medborgarservice

2021-11-18

Tania Bengtsson (V), Mikael Ekfeldt (V)

KS 2021/00519

Motion - Utöka omsorg på obekväma tider

2021-11-24

Sandra Löberg Erlandsson (S), Kristina Johansson (S), Tord Johansson (S)

KS 2021/00524

Motion gällande laddpunkter

2021-12-13

Fabio Ishaq (SD), Lars Björk (SD)

KS 2021/00554

Motion om kostnadsfria mensskydd för unga

2022-02-21

Tania Bengtsson (V), Maria Johansson (V)

KS 2022/00159

Motion om upprättande av vindkraftsplan för Halmstads kommun

2022-03-02

Andreas Ahlqvist (SD), Joacim Svensson (SD)

KS 2022/00179

Motion om möjligheterna att sluta vänortsavtal med kommun i Ukraina

2022-05-06

Kristina Johansson (S), Maria Persdotter (S), Tord Johansson (S)

KS 2022/00309