• Halmstads webbplatser

Funktionsrätts­råd

Funktionsrättsrådet är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika intresseorganisationer inom funktionsrätt och tillgänglighet samt kommunledningen i Halmstad.

Samhället ska vara utformat så att alla kan vara fullt delaktiga oavsett funktionsförmåga. Därför har Funktionsrättsrådet möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag innan det är helt färdigt. Det kan till exempel handla om lärmiljön i skolan eller hinder i den fysiska miljön.

Rådet tar även upp egna frågor som är av intresse för personer med funktionsnedsättning och fungerar som forum för gruppens intressen.

Protokoll

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi publicerar för innevarande år samt ett år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från tidigare år, kontakta kommunen.

Ledamöter och ersättare

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Vilka intresseorganisationer finns representerade?

Önskar du få information om vilka intresseorganisationer som finns representerade i rådet, kontakta kommunen.

Kommunala funktionsrättsrådet (Funk rådet)

Reglemente för funktionsrättsrådet

Kommunala funktionsrättsrådets ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente.

1 §
För funktionsrättsrådet gäller, utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och annan relevant lagstiftning, av kommunfullmäktige antagna styrande riktlinjer och planer.

Rådet är ett remiss- och referensorgan för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för funktionsrättsorganisationerna och Halmstads kommun.

Rådet behandlar inte personliga ärenden.

Rådets sammansättning och organisation

2 §

 • Kommunala funktionsrättsrådet är knutet till kommunstyrelsen.
 • Funktionsrättsrådet ska bestå av tio ledamöter och tio ersättare varav fem ledamöter och fem ersättare är från funktionsrättsorganisationerna och lika många från kommunen.
 • Ledamöter och ersättare utses för en mandatperiod med början den 1 januari året efter allmänna val till och med den 31 december året för mandatperiodens slut.
 • Kommunstyrelsen utser kommunens fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. Minst en av de ordinarie skall vara ett kommunråd, övriga ska ingå i någon kommunal nämnd eller styrelse.
 • Kommunstyrelsen utser en av ledamöterna till rådets ordförande.
 • Till rådet finns en referensgrupp bestående av en representant för varje lokalt verkande funktionsrättsorganisation eller intresseförening för personer med funktionsnedsättningar.
 • Funktionsrättsorganisationernas ledamöter utses av referensgruppen. Olika funktionsnedsättningsgrupper skall vara representerade i rådet, vilket betyder att ett mandat vardera skall tilldelas föreningar som företräder människor med psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar, medicinska funktionsnedsättningar, nedsatt rörelseförmåga, hörselskadade/döva, och synskada.
 • Om ledamot i funktionsrättsrådets referensgrupp av någon anledning förlorar sin plattform i den egna organisationen kan ledamoten inte sitta kvar i funktionsrättsrådet.

Arbetsformer

3 §

 • Rådet utser inom sig vice ordförande samt ett arbetsutskott på fyra ledamöter, varav två representerar kommunen och två funktionsrättsrganisationerna.
 • Rådet får grundläggande administrativ service från kommunens socialförvaltning.
 • Rådet sammanträder fyra gånger per år eller oftare om någon särskild fråga påkallar samråd eller information till rådet.
 • Såväl ordinarie ledamöter som ersättare förväntas delta i rådets sammanträden. Datum för sammanträden fastställs i en sammanträdesplan.
 • Arbetsutskottet sammanträder vid behov.
 • Kallelse och föredragningslista över ärenden som ska behandlas samt övriga handlingar ska tillställas rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att rådets beredning underlättas.
 • Rådets ställningstagande ska redovisas genom protokoll efter varje sammanträde och tillställas rådets ledamöter, samtliga inom kommunen verksamma intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning, samt till alla kommunala nämnder. Protokollet ska justeras av ordförande och av vid sammanträdet utsedd justerare.

Ekonomi

4 §
Medel för funktionsrättsrådets verksamhet erhålls via socialnämndens budget.

Beslutad av kommunfullmäktige den 21 juni 2011, § 67 med senaste ändring den 25 september 2018, § 73.
Gäller tills vidare.