• Halmstads webbplatser

Krislednings­nämnden

Om en kris klassas som en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden tillfälligt ta över övriga nämnders befogenheter att ta beslut. På så sätt blir det möjligt att snabbt fatta nödvändiga beslut som enskilda nämnder inte skulle kunna göra.

Arbetet vid extraordinära händelser eller kriser utförs av en kommungemensam krisledningsstab i samverkan med krisledningsstaber på respektive förvaltning eller bolag. Staberna består av tjänstepersoner. Kommunledningsförvaltningen är ansvarig för det gemensamma krisledningssystemet.

Uppdrag

  • Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning det är nödvändig, med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.
  • Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde.

Sammanträdesdatum

Krisledningsnämnden sammanträder enbart vid behov.

Söker du handlingar och protokoll?

Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll, kontakta kommunen.

Ledamöter och ersättare

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Krisledningsnämnd (KLN)