Pensionärsråd

Pensionärsrådet är ett rådgivande organ med syfte att bereda Halmstads pensionärer inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden.

Rådet hanterar generella frågor. De tar inte upp enskilda personers ärenden. Pensionärsrådet är en möjlighet för de äldre att kommunicera med politiker genom sina representanter. Det kan till exempel vara frågor som rör boende för äldre eller busstrafik. Rådet ska underlätta för pensionärers inflytande i frågor som gäller äldre. Det är också remissinstans för frågor kring äldre.

Protokoll

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi publicerar för innevarande år samt ett år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från tidigare år, kontakta kommunen.

Ledamöter och ersättare

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Ledamöter i Pensionärsrådet

NamnPartiUppdragOrt
Axelsson, Jenny C Ordf HOLM
Henriksson, Rose-Marie S Ledamot HALMSTAD
Henriksson, Sven M Ledamot HALMSTAD
Renkert, Reino V Ledamot HALMSTAD
Mellåker, Kenneth L Ledamot HALMSTAD
Yström, Gun PRO Ledamot HALMSTAD
Lövdahl, Karl-Erik PRO Ledamot ELDSBERGA
Nilsson, Kerstin PRO Ledamot GETINGE
Bengtsson, Anna-Greta SKPF Ledamot HALMSTAD
Luhanka, Dagmar SKPF Ledamot ELDSBERGA
Engstrand, Inger SPF Ledamot HALMSTAD
Nilsson, Ann-Margret SPF Ledamot HALMSTAD
Persson, Jonny PRO Ersättare HALMSTAD
Meijer, Per PRO Ersättare HALMSTAD
Gustavsson, Leif PRO Ersättare OSKARSTRÖM
Johansson, Kerstin SPF Ersättare HALMSTAD
Hansson, Ing-Britt SKPF Ersättare HALMSTAD
Uhrberg Johansson, Kerstin SPF Ersättare HALMSTAD

Reglemente för pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och Halmstads kommun.

Syftena med rådet är

 • att ge inflytande i frågor som gäller äldre att pensionärernas frågor ska belysas i nämndernas verksamhetsplanering
 • att kunna initiera nya pensionärsfrågor i nämnderna
 • att vara remissorgan i de frågor som berör pensionärerna och som kommunen beslutar inhämta rådets synpunkter om
 • att vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Arbetsuppgifter

Kommunens företrädare skall - om möjligt - informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna och därmed inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd.

Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att väcka frågor om förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god livskvalitet.

Rådets sammansättning

 1. Kommunala pensionärsrådet är knutet till hemvårdsnämnden
  (kommunstyrelsen) eller annan nämnd om kommunen så beslutar.
 2. Riksorganisation för pensionärer som genom sin lokalförening bedriver organiserad verksamhet inom kommunen får efter beslut i kommunstyrelsen vara representerad i rådet.
 3. Kommunen fastställer antalet ledamöter i organisationer som skall ingå i det kommunala pensionärsrådet. Antalet ledamöter från respektive organisation bestäms med hänsyn till antalet
  medlemmar och samhällsinriktad verksamhet.
 4. Organisation som ingår i det kommunala pensionärsrådet skall före den 1 november det år kommunfullmäktige väljs lämna förslag till kommunstyrelsen på ledamöter och ersättare.
 5. Kommunstyrelsen utser kommunens ledamöter och ersättare varav minst en skall vara ledamot i kommunstyrelsen och/eller minst en från den nämnd kommunen beslutat skall knytas till kommunala pensionärsrådet.

Organisation och arbetsformer

Kommunstyrelsen utser en av ledamöterna till rådets ordförande.

Pensionärsrådet utser inom sig vice ordförande. Ordförande bör företrädesvis utses bland kommunens företrädare och vice ordförande bland företrädare för pensionärsorganisationerna.

En beredningsgrupp bestående av ordförande och vice ordförande har till uppgift att bereda ärenden och föreslå dagordning till rådets sammanträden.

Till sekreterare i såväl rådet som dess beredningsgrupp förordnas en tjänsteman i kommunen.

Rådet skall sammanträda minst sex gånger per år.

Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, vice ordförande, beredningsgrupp eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.

Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till rådets ledamöter och till rådets ersättare senast 14 dagar före rådets sammanträde.

Förslag till förteckning över ärendet som skall behandlas samt handlingar och beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att vidare information och behandling underlättas.

Vid sammanträden föres protokoll justerat av ordföranden och en ledamot från pensionärsorganisationerna.

Ett samråds- och informationsutskott skall finnas. Varje deltagande pensionärsorganisation har en representant i utskottet, dessutom deltager hemvårdsförvaltningen med två representanter.

Protokoll skall tillställas ledamöter och ersättare i rådet, kommunstyrelsen, hemvårdsnämnden, övriga kommunala nämnder vars verksamhetsområde berörs av i protokollet upptagna ställningstaganden, samt i kommunen verksamma
pensionärsföreningar.

Ordförande i utskottet utses av pensionärsrepresentanterna.

Sekreterarskapet sköts av hemvårdsförvaltningens representanter.

Samråds- och informationsutskottet sammanträder vid behov oftare än pensionärsrådet, i syfte att få ett snabbare och
ömsesidigt informationsutbyte mellan förvaltning och
pensionärsorganisationerna. Speciell uppmärksamhet riktas i detta avseende åt hemvårdsförvaltningens budgetarbete.

Utskottet kan lämna synpunkter till berörda beslutsinstanser.

Utskottets arbete och eventuella ställningstagande skall
skriftligen redovisas för pensionärsrådet

Ändring av reglemente

Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala pensionärsrådet, kommunstyrelsen och hemvårdsnämnden.

Fastställan

Reglemente för kommunala pensionärsrådet skall fastställas av kommunstyrelsen.

Utbildning

Ledamöterna i kommunala pensionärsrådet erhåller utbildning vid behov.

Tidigare ändringar i reglementet

Den 20 januari 2004, § 15 och 1 november 2011, § 324

Beslutad av kommunstyrelsen den 21 januari 2003, § 31, med senaste ändring den 10 mars 2020, § 59.
Gäller från och med 1 april 2020 tills vidare.

Förklaring

PRO, Pensionärernas Riksorganisation
SPRF, Sveriges Pensionärers Riksförbund
SPF, Sveriges pensionärsförbund
RPG, Riksförbundet pensionärsgemenskap
SKPF, Svenska KommunalPensionärernas Förbund