Samverkans­nämnder

Tillsammans med Region Halland och länets övriga kommuner har Halmstad två samverkansnämnder inom vård- och omsorgsområdet.

Patientnämnden

Har du synpunkter på den vård och behandling du fått? Vänd dig då i första hand till den enhet som du varit i kontakt med. Om ni inte tillsammans kan klara ut det som orsakat ditt missnöje kan du vända dig till Patientnämnden Halland för att få råd.

Reglemente för patientnämnden

Landstinget Halland samt Falkenbergs, Kungsbacka, Laholms, Varbergs, Hyltes och Halmstads kommuner har överenskommit om att den 1 juli år 2007 inrätta en gemensam nämnd kallad Patientnämnden Halland för samverkan angående patientnämndsverksamhet enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet med mera.

Den gemensamma patientnämnden inrättas av Landstinget Halland och ingår i landstingets organisation.

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan parterna ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.

Uppgifter med mera

1 §
Den gemensamma nämnden har ansvar för att fullgöra de uppgifter kommunerna och landstinget har enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m m.

Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalet.

Nämnden skall till respektive huvudman halvårsvis rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

Nämnden skall aktivt till patienter och allmänhet informera om sin verksamhet.

Sammanträden

2 §
Den gemensamma nämnden sammanträder på dag, tid och plats som nämnden bestämmer.

Sammansättning

3 §
Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Landstinget Halland väljer 5 ledamöter och 5 ersättare. Falkenbergs, Kungsbacka, Laholms, Varbergs, Hyltes och Halmstads kommuner väljer vardera 1 ledamot och 1 ersättare. Nämndens partipolitiska sammansättning skall motsvara sammansättningen i landstingsfullmäktige.

Ordförande och ledamöter väljs första gången för tiden 1 juli 2007 - 31 december 2010. Därefter väljs de för fyra år räknat från och med 1 januari året efter det då val av landstingsfullmäktige och kommunalfullmäktige skett.

Av kommunallagen följer att Landstinget Halland skall välja posterna som ordförande och vice ordförande. Ordförande nomineras bland landstingets ledamöter för samma tid som ledamöterna i nämnden väljs, vice ordförande nomineras bland kommunernas ledamöter för samma tid som ledamöterna i
nämnden väljs.

Såväl val av ledamöter och ersättare som nominering av ordförande respektive vice ordförande skall föregås av samråd mellan huvudmännen.

Ersättarnas tjänstgöring

4 §
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare från den huvudman som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.

Om ersättarna inte valts proportionellt skall de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda ordningen.

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör.

Anmälan av förhinder

5 §
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av sammanträde skall snarast anmäla detta till nämndens sekretariat.

Kallelse

6 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara senast fyra dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamot göra detta.

Ersättare för ordföranden

7 §
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse annan ledamot att fullgöra ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Justering av anslag och protokoll

8 §
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Nämndens protokoll skall anslås på varje samverkande parts anslagstavla. Nämndens sekretariat har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll anslagits på de olika anslagstavlorna.

Reservation och särskilt yttrande

9 §
Om reservation till protokollet finns bestämmelser i 6 kap 28 och 30 §§ kommunallagen. Beträffande särskilt yttrande till protokollet gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om reservation.

Delgivning

10 §
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller nämndens sekreterare.

Undertecknande av handlingar

11 §
Avtal, andra handlingar samt skrivelser i patientnämndens namn skall, om ej annat särskilt beslutas, undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden med kontrasignation av sekreteraren. Sådana från nämnden utgående skrivelser, som avser löpande ärenden eller ärenden av mindre vikt, undertecknas av sekreteraren.

Arkivering

12 §
För vården av nämndens arkiv enligt arkivlagen gäller landstingets arkivreglemente.

Antaget av KF den 19 juni 2007, § 78

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som du får i din bostad. Kriterierna för att få hemsjukvård är lika i hela Halland.

Nämnden har också till uppgift att bland annat att besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas för patienterna och reglerna kring hjälpmedel i Halland.

Reglemente för gemensam nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Utöver vad som följer av författning gäller detta reglemente och mellan huvudmännen ingångna samverkansavtal för nämnden.

Uppdrag och verksamhet

§ 1
Nämndens uppgifter regleras i detta reglemente samt enligt Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd 2001-04-02 och Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2018 mellan
huvudmännen.

Hjälpmedel

§ 2
Nämnden ska

 • via beställning till utförare, i första hand Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, säkerställa att Hallands invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning
 • säkerställa att hjälpmedelsförsörjningen sker på lika villkor med krav på effektivitet och professionellt omhändertagande som utförs i rätt tid och med rätt vårdnivå,
 • säkerställa att förskrivna hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk prestanda, samt att hjälpmedel följer patienten
 • fastställa övergripande riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning av samtliga hjälpmedel i Halland.

§ 3
Nämnden ska ställa krav och fastställa riktlinjer som säkerställer att rätt kompetens, utöver yrkesutbildning, finns och som är lämplig för förskrivning av hjälpmedel. Nämnden ska beställa sådan utbildning samt andra utbildningar inom hjälpmedelsområdet.

§ 4
I produktområdesdelen Hjälpmedelsanvisningarna fastställer nämnden utbud och tjänster för:

 • daglig livsföring (förutom syn- och hörseltekniska hjälpmedel)
 • rekreation och normal fritid
 • hjälpmedel för vård och behandling
 • inkontinensprodukter

Utanför nämndens ansvarsområde faller:

 • hjälpmedel för yrkesinriktad rehabilitering
 • pedagogiska hjälpmedel inom skolan
 • tävlings- och idrottshjälpmedel
 • ortopedtekniska hjälpmedel
 • synhjälpmedel
 • hörseltekniska hjälpmedel

Nämnden ska tillse att tjänster och utbud tillhandahålles. Nämnden ska därför säkerställa att Region Halland tillhandahåller specialistkompetens för rådgivning vid förskrivning av hjälpmedel, teknisk kompetens och kompetens för specialanpassningar av hyreshjälpmedel genom uppdrag till utförare.

§ 5
Nämnden ska tillse att huvudmännen fortlöpande får uppföljning av fattade beslut vad gäller sortiment och den ekonomiska ställningen.

§ 6
Nämnden ska följa utvecklingen inom hjälpmedelsområdet.

§ 7
Utifrån bedömt behov av produkter och tjänster ska hjälpmedelsnämnden årligen lägga en beställning till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa för utförandet av uppdraget. Driftnämnden ska ge erforderliga underlag till hjälpmedelsnämnden inför beställning av uppdraget.

Utförare av uppdraget inom Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa är hjälpmedelscentrum. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa ansvarar för hjälpmedelscentrums drift och
verksamhet såsom lokaler, personal, transporter och i förekommande fall investeringar.

Hemsjukvård

§ 8
Nämnden ska:

 • vara det politiska samverkansorganet rörande frågor som avser hemsjukvårdsansvaret
 • fortlöpande analysera och följa upp hemsjukvården för att inom avtalsperioden kunna föreslå förbättringar och justeringar i modellen
 • föreslå samverkansmöjligheter till huvudmännen inom vård- omsorgs- och hälso- och sjukvårdsverksamheter som riktar sig till för huvudmännen gemensamma patienter
 • ha särskilt ansvar för samverkan inom hemsjukvårdsområdet, utarbeta indikatorer för att kunna följa upp utvecklingen av hemsjukvården i ordinärt boende avseende volymer (såväl
  utifrån demografiska förändringar som förskjutningar av vårdnivåer med allt mer avancerad vård i hemmet), resurseffektivitet, kvalitet och likvärdig vård för hallänningen
 • utvärdera att ändamålsenlig läkarresurs garanteras samt att övrig medicinsk kompetens och kunnande tillförs hemsjukvården i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen
 • med underlag från kvalitetsindikatorer rekommendera satsningar på utveckling och kompetens som bäst kan anordnas gemensamt i Halland.

§ 9
Utöver uppgifterna i § 8 kan de samverkande parterna under den tid överenskommelsen gäller överväga att utvidga nämndens uppgifter.

§ 10
En utvidgning av den gemensamma nämndens ansvar beslutas genom skriftlig handling som har undertecknats av behöriga företrädare för samtliga parter.

Värdkommun och administrativt stöd

§ 11
Region Halland är värdkommun för nämnden.
Region Halland ansvarar genom Regionkontoret för nödvändig administration för verksamheten, bland annat sekreterare i nämnden. Sekreteraren för på ordförandens ansvar nämndens protokoll samt expediering av nämndens beslut. Genom avtal med Regionkontoret köper nämnden administrativt stöd. Tjänster och omfattning regleras i särskilt avtal.

Ekonomiska ramar

Finansiering
§ 12
Ekonomisk reglering sker i enlighet med de avtal om nämndens verksamhet som de samverkande parterna enats om.

Budget
§ 13
Nämnden ansvarar för att:

 • föreslå budget där prismodell för prissättning av tjänster ingår
 • föreslå egenavgifter för hjälpmedel till Regionfullmäktige.

Bokslut
§ 14
Nämnden ansvarar för årsbokslut gentemot regionstyrelsen.

Revision
§ 15
Nämnden granskas av revisorerna i var och en av de samverkande parterna.

Det praktiska revisionsarbetet fördelas mellan Region Hallands och kommunens revisorer på det sätt som revisorerna sinsemellan kommer överens om.

Organisation inom verksamhetsområdet

Behandling av personuppgifter
§ 16
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är
gemensamma för hela Region Halland, enligt vad som angivits i nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i Dataskyddsförordningen och i förekommande fall patientdatalagen (2008:355) för den behandling av personuppgifter nämnden utför.

Nämnden ska utse dataskyddsombud.

Upphandlande enhet
§ 17
Verksamheten omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU). Region Halland, som värdkommun för nämnden, är upphandlande enhet för den upphandlade myndigheten.

All upphandling inom nämndens verksamhetsområde ska förberedas, genomföras och avslutas av utförarförvaltningen och Region Hallands upphandlingsverksamhet efter samråd och förankring i den gemensamma nämnden.

Arkivering
§ 18
För vården av nämndens arkiv enligt arkivlagen gäller Region Hallands arkivreglemente.

Arbetsformer

Mandatperiod
§ 19
Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det allmänna val till fullmäktige hållits i hela landet.

Tidpunkt för sammanträden
§ 20
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligt hos
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförande om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförande.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse
§ 21
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i styrelsen längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare, samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen ska om det är möjligt distribueras elektroniskt till ledamoten. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

Offentliga sammanträden
§ 22
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

Sammanträde på distans
§ 23
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på sådan sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra dagar i förväg anmäla detta till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

Närvarorätt
§ 24
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i Region Halland eller i Hallands kommuner eller särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.

Representant för handikapporganisationerna inom Regionhandikapprådet har närvarorätt vid nämndens behandling av ärenden som rör hjälpmedelsfrågor.

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

Sammansättning
§ 25
Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Region Halland väljer 5 ledamöter och 5 ersättare. Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, Laholms och Hylte kommuner väljer vardera 1 ledamöter och 1 ersättare.

Huvudmännen är överens om att nämndens partipolitiska sammansättning bör så långt möjligt motsvara sammansättningen i regionfullmäktige.

Enligt överenskommelse utser Regionfullmäktige posterna som ordförande och vice ordförande.

Huvudmännen är överens om att ordförande bör nomineras bland regionens ledamöter för samma tid som ledamöterna i nämnden väljs, vice ordförande bör nomineras bland kommunernas ledamöter för samma tid som ledamöterna i nämnden väljs.

Såväl val av ledamöter och ersättare som nominering av ordförande respektive vice ordföranden ska föregås av samråd mellan huvudmännen.

Ordföranden
§ 26
Det åligger ordföranden att:

 • leda nämndens arbete och sammanträde
 • kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente
 • kalla ersättare
 • inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda
 • se till att färdigberedda beslut snarast behandlas i nämnden
 • bevaka att nämnden beslut verkställs.

Härutöver åligger det nämndens ordförande att under nämnden:

 • med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
 • främja samverkan mellan Region Hallands nämnder och Hallands kommuner.
 • representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, i konferenser och i sammanträden om inte nämnden bestämt annat i särskilt fall.

Presidium
§ 27
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.

Vice ordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordföranden och vice ordförande
§ 28
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats,
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av nämndens ledamöter.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Förhinder
§ 29
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare.

Ersättares tjänstgöring
§ 30
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare som huvudmannen valt tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om regionens ersättare inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av regionfullmäktige bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning som de tagits upp i fullmäktiges protokoll.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet.

Jäv
§ 31
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

Yrkanden
§ 32
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende för avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att dessa har uppfattats korrekt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta detta skriftligt.

Deltagande i beslut
§ 33
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det med acklamation.

Reservation
§ 34
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Anmälan av reservation ska ske innan sammanträdets avslutande och
skriftlig motivering ska lämnas till sekreteraren senast dagen efter aktuellt möte nämndsmöte. Motsvarande gäller även vid omedelbar justering.

Justering och anslag av protokoll
§ 35
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande huvudmans digitala anslagstavla. Nämndens sekreterarare har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll anslagits på de olika
anslagstavlorna.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera.
§ 36
Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna verksamhetsområdet kungörs enligt bestämmelser.

Delgivning
§ 37
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller nämndsansvarig tjänsteman.

Nämnden ska i anslutning till delgivning som kan medföra rättslig process omedelbart underrätta regionstyrelsen.

Undertecknande av handlingar
§ 38
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av nämndsansvarig tjänsteman eller anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman enligt av nämnden lämnat direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och i förekommande fall kontrasigneras av den som utsetts därtill.

Från nämnden utgående skrivelser som avser löpande ärenden eller ärenden av mindre vikt undertecknas av ansvarig tjänsteman enligt delegation.

Arvode
§ 39
Varje deltagande huvudman svarar själv för samtliga kostnader för sina respektive deltagande förtroendevalda enligt respektive huvudmans arvodesregler.

Delegering av beslut
§ 40
Nämnd får uppdra åt ledamot eller en anställd hos regionen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Att beslutanderätten i vissa ärenden inte får delegeras följer av - 6 kap. 38KL.

Ärenden, i vilka beslutanderätten delegerats, får överlämnas till nämnd för avgörande om det finns särskilda skäl för detta.

Nämnd får delegera beslutanderätten till ordföranden eller annan ledamot i nämnden i brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Samtliga beslut, som fattats med stöd av delegation, ska anmälas till nämnden som bestämmer i vilken ordning detta ska ske. Brådskande delegationsbeslut av ordföranden eller annan ledamot ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Gäller tills vidare.