Styrande dokument och föreskrifter

Halmstads kommun har en författningssamling. Här hittar du bestämmelser som rör både dig som invånare och själva beslutsfattandet i kommunen. Här finns allt från torghandelsföreskrifter till reglementen för kommunens nämnder.

Kommunens verksamheter styrs av olika lagar

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, plan- och bygglagen är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter. Kommunen utformar även egna styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas och anpassas efter lokala förhållanden.

Om kommunala föreskrifter

Enligt kommunallagen ska gällande kommunala föreskrifter finnas samlade och tillgängliga på kommunens webbplats. Innehållet i samlingen ska framgå av ett register eller någon annan förteckning på webbplatsen.

Du hittar alla lokala föreskrifter här.

Alla styrande dokument är godkända av fullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnderna.

Tillgänglighetsanpassning av dokumenten pågår. Har du svårt att ta till dig informationen?
Kontakta kommunen.

Bestämmelser som riktar sig till dig som invånare

Här hittar du kommunfullmäktiges riktlinjer, planer, reglementen samt bolagsordningar och ägardirektiv.

Riktlinjer

Kommunfullmäktiges riktlinjer reglerar områden av större vikt för kommunen. Har till syfte att kommunen agerar på samma sätt inom det område riktlinjen omfattar. Gäller för nämnder och bolagsstyrelser samt förvaltningar och bolag.

Planer

Kommunfullmäktiges planer förtydligar ambitioner och strategier inom områden av större vikt för kommunen. Har till syfte att styra och vägleda så att kommunen agerar på ett visst sätt för att nå uppsatta mål eller en utveckling inom det område planen omfattar. Gäller för nämnder och bolagsstyrelser samt förvaltningar och bolag.

Kommunala reglementen

Det pågår för tillfället en översyn av nuvarande reglementen. Därför är de inte publicerade på webbplatsen, utan finns de enbart att beställa genom att kontakta kommunen.

Bolagsordningar och ägardirektiv

Halmstads kommun äger, helt eller delvist, ett antal bolag. Bolagsordningarna och ägardirektiven är sorterade på respektive bolag.

Vi publicerar innehållet i löpande text när det är möjligt eller som ett anpassat till tillgängligt PDF- dokument på respektive bolags webbsida.