Solceller eller solfångare

Solcellspaneler och solfångare kräver bygglov, men det finns undantag som du kan läsa om här.

Behöver jag bygglov?

För solcellspaneler eller solfångare som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial behöver du i normalfallet inte något bygglov.

För att solceller och solpaneler ska vara befriade från bygglov ska följande krav vara uppfyllda:

 • Monteringen görs utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • Byggnadens form följs.
 • Byggnaden eller bebyggelseområdet är inte klassade som särskilt kulturhistoriskt värdefulla.
  För att ta reda på om ditt hus eller område är kulturklassat, se instruktion nedan.
 • Monteringen sker inte inom eller i anslutning till ett område som är av riksintresse för totalförsvaret.
  För att få reda på om du bor inom försvarsmaktens påverkansområde kontakta bygglovsrådgivningen. 
 • Byggnaden finns i ett område som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Befrielse från bygglov gäller även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt (kapitel 9, paragraf 3c i plan- och bygglagen Länk till annan webbplats.). Det kan dock finnas planbestämmelser som exempelvis reglerar takens kulör, material och utformning. Om solcellerna strider mot dessa gäller inte befrielsen från bygglov. För att få reda på vad som gäller med detaljplanen där du bor kontakta bygglovsrådgivningen.

I vissa fall krävs det bygglov för att montera solceller

Du behöver söka bygglov vid följande situationer:

 • Solcellerna ska placeras på byggnader inom bebyggelseområde som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla, eller på en byggnad som är klassad som särskilt kulturhistoriskt värdefull.
 • Solcellerna följer inte byggnadens form.
 • Solcellerna är tak- eller fasadintegrerade. Detta räknas som en ändring av fasad- eller taktäckningsmaterial.
 • Detaljplanen som gäller för området kräver bygglov.
 • Solcellerna placeras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser.

Anmälan kan krävas

Om anläggningen berör byggnadens bärande konstruktion krävs en anmälan till kommunen. Kontakta kommunen om du är osäker på vad som gäller i just ditt fall.

Ta reda på om du bor i område där bygglov behövs

Gör så här

 1. Gå in på Halmstadkartan Länk till annan webbplats. på din webbläsare.
 2. Sök på din gatuadress eller fastighetsbeteckning.
 3. Klicka på Bygga, bo och miljö.

Kolla om du bor i ett detaljplanelagt område

 • Klicka på Detaljplaner och sedan på Detaljplaner och Ändringsplaner.
 • Om det syns ett lila filter över din bostad betyder det att du bor inom ett område med en detaljplan.
 • Om det inte syns något lila filter betyder det att du inte bor inom ett detaljplanerat område. Då behöver du inte bygglov för att sätta upp solceller på taket – även om byggnaden som du äger är kulturhistoriskt värdefull eller om området som du bor i är kulturklassat.

Om du bor utanför ett detaljplanerat område men vet att du bor inom ett område som är viktigt för försvarsmakten, så krävs det inte bygglov för att sätta upp solceller.

Kolla om din byggnad är kulturklassad

 • För att se om din byggnad är kulturklassad, klicka på Bebyggelseregistret.
 • Röd plupp på huset innebär att din byggnad är kulturklassad – men det är inte en sådan kulturklassning som innebär att det krävs bygglov för solceller. (Se exempelbild nedan.)
 • Turkos plupp eller lila plupp innebär att du behöver bygglov för att sätta upp solceller på taket.
Bild på karta

Kolla om området du bor i är kulturklassat

 • För att se om området du bor i är kulturklassat, klicka i Kulturmiljöprogram.
 • Om du bor inom ett lila snedmarkerat område behöver du bygglov för att sätta upp solceller på taket. (Se exempelbild 1 nedan.)
 • Klicka även i Kulturmiljöprogram för staden för att se om det område i Halmstads stad som du bor i är kulturklassat.
 • Om du bor inom ett gråmarkerat område med svarta prickar innebär det att du behöver bygglov för att sätta upp solceller på taket. (Se exempelbild 2 nedan.)
 • Ibland sammanfaller de lila snedmarkerade och de gråmarkerade kulturområdena med varandra. Även det innebär att du behöver söka bygglov.

Kolla om du bor inom ett riksintresse

Klicka i Riksintressen för att se om du bor inom ett av försvarsmaktens påverkansområde. Om du bor inom en av dessa lila markerade områden innebär det att du behöver bygglov.

Ta reda på om du behöver tillstånd från flygplatsen

Oavsett om din solcellsanläggning är bygglovsbefriad eller bygglovspliktig enligt ovanstående information, behöver du kontakta Halmstad city airport om du bor inom en radie av 3 kilometer från flygplatsens mittpunkt. Anledningen är att solcellsanläggningen kan störa ut flygradiokommunikation och verka bländande för landande flygplan. Läs mer på Halmstad city airports webbplats Länk till annan webbplats..

Kolla om du bor inom 3 kilometer från landningsbanans mittpunkt

 • För att se om du bor inom 3 kilometer från flygplatsens landningsbanas mittpunkt, klicka i Bygglovsremiss, montering av solceller.
 • Om du bor inom detta område innebär det inte automatiskt att det krävs bygglov för solceller på taket – det innebär att du behöver ta kontakt med flygplatsen för att säkerställa att din solcellsanläggning inte stör deras radiokommunikation eller bländar deras flygpiloter.

Om din solcellsanläggning är bygglovspliktig kommer bygglovsavdelningen att remittera ärendet till flygplatsen för synpunkter.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan eller ansökan?

Ritningarna ska visa hur solpanelerna kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

 • Takplansritning skala 1:100. På ritningen ska du rita in solpanelerna placering.
 • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ritar du in solpanelernas placering och lutning.
 • Fotografi på den byggnad som solcellerna ska monteras på.
 • Situationsplan som visar vilken eller vilka byggnader på din fastighet som du avser att montera solceller på.

Om din fastighet är inom Försvarsmaktens eller flygplatsens påverkansområden så krävs ytterligare handlingar.

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov och andra åtgärder

Hur lång tid tar det?

Från det att du har lämnat in alla handlingar för en solcellsanläggning som kräver bygglov och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver normalt ingen kontrollansvarig för solpaneler och solfångare. Ska du sätta upp större solscellsanläggningar eller solfångare på flerbostadshus, industribyggnader eller andra liknande större byggnader, bör du räkna med att det krävs en kontrollansvarig.

Brandskydd vid installation av solcellsanläggningar

Vid en brand i en byggnad med solcellsanläggning krävs extra stor försiktighet av räddningstjänstpersonal. Detta behöver du ta hänsyn till. Här följer ett antal viktiga åtgärder som bör vidtas för höja säkerheten vid en brand.

Skyltning

Byggnader med solcellspaneler bör vara skyltade så att räddningstjänstens personal uppmärksammas på att det finns solceller. Det ska även finnas hänvisning till plats där personalen kan få mer information.

skyltning solceller

Växelriktare

Växelriktaren bör monteras på obrännbart material. Statistik visar på att ett flertal bränder i solcellsanläggningar har startat i eller i anslutning till växelriktaren.

Ritningar över anläggningen

För större solcellsanläggningar bör det finnas ritningar över anläggningen och dess högspänningsdelar, brandtekniska installationer samt annan relevant information. Det bör även finnas kontaktuppgifter till kontaktperson i form av installatör, fastighetsskötare eller liknande. Räddningstjänsten rekommenderar Brandskyddsföreningens Länk till annan webbplats. anvisningar för insatsplaner. Ritningar med mera kan till exempel förvaras vid centralapparat om byggnaden är försedd med automatiskt brandlarm.

Placering

Om solcellspaneler ska placeras på fasad eller kraftigt lutande tak bör risken för nedfallande panel tas i beaktning.

För att det ska finnas möjlighet för räddningstjänsten att vid insats göra hål i taket för ventilering bör solcellspanelerna inte täcka hela taket. Vid till exempel en brandvägg i en byggnad, mellan fastighetsgränser eller vid brandsektionering på vindar rekommenderas en fri takyta på minst 2,5 meter på respektive sida om brandväggen för att ge utrymme för håltagning.

Solceller placering

En så kallad brandmansbrytare är ett sätt att bryta likströmmen nära solpanelerna i syfte att reducera riskerna vid en insats. Vid installation av en brandmansbrytare ska det finnas en insatsplan där det framgår vad som bryts när brytaren slås ifrån.

Brandmansbrytaren ska placeras i närheten av entrédörr och vara lätt att identifiera. Nyckel till brandmansbrytaren ska vara enligt svensk standard för brandkårsnyckel (SS 3654 ). För byggnader med automatiskt brandlarm bör brandmansbrytaren placeras i anslutning till det automatiska brandlarmets central.