Solceller eller solfångare

Torsdag 30 juni bjuder kommunen in allmänheten och företagare till ett öppet hus kring vad som gäller med installation av solceller.

Ställ dina frågor om solceller exempelvisbygglov, vilka lagar som gäller och vad gäller utanför detaljplan och energifrågor. På plats finns bygglovsrådgivare , bygghovshandläggare samt energirådgivare. Välkommen till Rådhusets reception 13.00-17.00.

Solcellspaneler och solfångare kräver bygglov, men det finns undantag som du kan läsa om här.

Behöver jag bygglov?

Solcellspaneler eller solfångare som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är normalt sett bygglovsbefriade. För att solceller ska vara bygglovsbefriade behöver följande krav vara uppfyllda:

 • monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • följer byggnadens form.
 • inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla.
 • inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.
 • monteras på byggnader som varken omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser och inte heller ligger inom riksintresseområde för totalförsvaret.
 • bygglovsbefrielse gäller även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt (9 kap. 3 c PBL). Bygglovsbefrielsen gäller dock inte om solcellerna strider mot planbestämmelserna (exempelvis en planbestämmelse som reglerar takens kulör, material och utformning).

I vissa fall krävs det bygglov för att montera solceller. Bygglovsplikt gäller vid följande situationer:

 • de placeras på byggnader inom bebyggelseområde som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla, eller om byggnaden är klassad som särskilt kulturhistoriskt värdefull.
 • solcellerna inte följer byggnadens form.
 • om solcellerna är tak- eller fasadintegrerade eftersom det då räknas som ändring av fasad- eller taktäckningsmaterial.
 • om detaljplanen som gäller för området kräver det.
 • om solcellerna placeras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser eller kräva tillstånd av totalförsvaret.

Anmälan kan krävas

Om anläggningen berör byggnadens bärande konstruktion krävs en anmälan. Kontakta kommunen om du är osäker på vad som gäller i just ditt fall.

Tillstånd från flygplatsen

Oavsett om din solcellsanläggning är bygglovsbefriad eller bygglovspliktig enligt ovanstående information, kan det krävas tillstånd från Halmstad city airport om du bor inom en radie av tre kilometer från flygplatsens mittpunkt. Radien utgår från en punkt mitt på landningsbanan. Anledningen är att solcellsanläggningen kan störa ut flygradiokommunikation och/eller verka bländande för landande flygplan. Ytterligare frågor om detta besvaras av Halmstad city airport Länk till annan webbplats..

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan eller ansökan?

Ritningarna ska visa hur solpanelerna kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

 • Takplansritning skala 1:100. På ritningen ska du rita in solpanelerna placering.
 • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ritar du in solpanelernas placering och lutning.
 • Fotografi på den byggnad som solcellerna ska monteras på.
 • Situationsplan som visar vilken/vilka byggnader på din fastighet som du avser att montera solceller på.

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov och andra åtgärder

Hur lång tid tar det?

Från det att du har lämnat in alla handlingar för en solcellsanläggning som kräver bygglov och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver normalt ingen kontrollansvarig för solpaneler och solfångare. Ska du sätta upp större solscellsanläggningar eller solfångare på flerbostadshus, industribyggnader eller andra liknande större byggnader, bör du räkna med att det krävs en kontrollansvarig.