Solceller eller solfångare

Solcellspaneler och solfångare kräver bygglov, men det finns undantag som du kan läsa om här.

Ibland styr detaljplanen om du får montera solceller på ditt hus eller inte. Det kan regleras genom ett direkt förbud eller genom material- eller färgval på tak och fasad. I områden som är av riksintresse för totalförsvaret tillåts inte bygglovbefriade solceller.

Montering av solceller eller solfångare kan medföra:

 • att byggnadens yttre påverkas avsevärt
 • att byggnadens form inte följs
 • att dessa blir fristående på marken

Behöver jag bygglov?

Solcellspaneler eller solfångare som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial kräver bygglov om de medför att byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt. Det finns dock ett undantag från detta krav på bygglov för sådana solenergianläggningar (se nedan under förutsättningar).

 • Följer inte solcellerna byggnadens form är de alltid bygglovspliktiga.
 • Solfångare och solcellspaneler som är fristående på marken är inte bygglovspliktiga men kan kräva tillstånd av totalförsvaret.
 • Bygglov krävs alltid för solceller på byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla.
 • Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser eller kräva tillstånd av totalförsvaret.

Förutsättningar

Solcellspaneler eller solfångare som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas är i vissa fall bygglovsbefriade. Undantaget från krav på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • De ska följa byggnadens form.
 • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Om anläggningen berör byggnadens bärande konstruktion krävs en anmälan. Kontakta kommunen om du är osäker på vad som gäller i just ditt fall.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan eller ansökan?

Ritningarna ska visa hur solpanelerna kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

 • Situationsplan skala 1:400. På situationsplanen ska du markera ut vilken byggnad eller byggnader som gäller.
 • Takplansritning skala 1:100. På ritningen ska du rita in solpanelerna placering. Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ritar du in solpanelerna placering.
 • Sektionsritning skala 1:100. På sektionsritningen ritar du in solpanelerna placering och lutning.

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov och andra åtgärder

Hur lång tid tar det?

Från det att du har lämnat in alla handlingar för en solcellsanläggning som kräver bygglov och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver normalt ingen kontrollansvarig för solpaneler och solfångare. Ska du sätta upp större solscellsanläggningar eller solfångare på flerbostadshus, industribyggnader eller andra liknande större byggnader, bör du räkna med att det krävs en kontrollansvarig.