• Halmstads webbplatser

Solceller eller solfångare

För att installera solceller eller solfångare på en byggnad kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan. Men det finns vissa undantag från bygglovsplikten.

Följande ska endast ses som en vägledning. För ytterligare information, besök Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Inom eller utanför ett planlagt område?

Utanför detaljplanerat område eller områdesbestämmelser krävs det inte bygglov för solfångare eller solceller. Det gäller även för byggnader eller bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, eller ligger inom ett riksintresseområde. Tänk dock på att förvanskningsförbudet och varsamhetskravet enligt plan- och bygglagen 8 kap. 13 och 17 §§ fortfarande gäller. Är du osäker på vad som gäller, kontakta gärna bygglovsrådgivningen Länk till annan webbplats. för att undvika tillsyn i efterhand där du kan tvingas att demontera din anläggning.

Storskaliga solcellsanläggningar utanför detaljplanerat område kräver ett samråd enligt miljöbalken med Länsstyrelsen. Även om bygglov inte krävs för denna typ av anläggning, krävs det bygglov för anläggningens transformatorstationer.
Om byggnaden ligger inom detaljplanerat område får solcellerna aldrig strida mot bestämmelserna i detaljplanen, oavsett om solcellerna kräver bygglov eller inte.

Påverkansområde för totalförsvaret

I Halmstads kommun har vi flera områden som är av riksintresse för totalförsvarets militära del. Riksintressena omges av så kallade påverkansområden. Inom ”påverkansområden för buller eller annan risk” samt ”påverkansområde övrigt” krävs bygglov för att montera solpaneler och solfångare på byggnader som ligger inom detaljplanerat område.

Längre ner på sidan hittar du information om hur du gör för att se om du bor inom ett område som är av riksintresse för totalförsvaret.

Undantag från krav på bygglov för solenergianläggning

Solcellsanläggning som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade, även om byggnadens utseende avsevärt påverkas. Undantaget från krav på bygglov gäller för alla typer av byggnader.
För att en utanpåliggande solenergianläggning ska vara bygglovsbefriad krävs att följande kriterier är uppfyllda:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • de ska följa byggnadens form.
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Även om alla kriterierna är uppfyllda och åtgärden är bygglovsbefriad, kan det i detaljplanen finnas bestämmelser som reglerar totalhöjd, material eller kulör på fasader och tak. Bestämmelserna gör inte att solcellsanläggningen blir bygglovspliktig, men även solcellsanläggningar måste följa gällande detaljplan och områdesbestämmelser.
Det innebär att även om åtgärden i sig inte är bygglovspliktig, kan bestämmelserna i detaljplanen innebära att du inte får sätta upp dem, i enlighet med plan- och bygglagen 10 kap. 2 §.
Är du osäker på vad som gäller, kontakta gärna bygglovsrådgivningen Länk till annan webbplats. för att undvika tillsyn i efterhand där du kan tvingas att demontera din anläggning.

Vilken detaljplan och vilka bestämmelser som gäller för just din fastighet hittar du på denna länk: Karta över Halmstad - Halmstads kommun Länk till annan webbplats..

Anmälan kan krävas

Om anläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, krävs en anmälan till kommunen. Kontakta bygglovsrådgivningen om du är osäker på vad som gäller i just ditt fall.

Ta reda på om du bor i område där bygglov behövs

Gör så här

 1. Gå in på Halmstadkartan Länk till annan webbplats. på din webbläsare.
 2. Sök på din gatuadress eller fastighetsbeteckning.
 3. Klicka på Bygga, bo och miljö.

Undersök om du bor i ett detaljplanelagt område

 • Klicka på Detaljplaner och sedan på Detaljplaner och Ändringsplaner.
 • Om det syns ett lila filter över din bostad betyder det att du bor inom ett område med en detaljplan.
 • Om det inte syns något lila filter betyder det att du inte bor inom ett detaljplanerat område. Då behöver du inte bygglov för att sätta upp solceller på taket – även om byggnaden som du äger är kulturhistoriskt värdefull eller om området som du bor i är kulturklassat.

Om du bor utanför ett detaljplanerat område men vet att du bor inom ett område som är viktigt för försvarsmakten, så krävs det inte bygglov för att sätta upp solceller.

Undersök om din byggnad är kulturklassad

 • För att se om din byggnad är kulturklassad, klicka på Bebyggelseregistret.
 • Röd plupp på huset innebär att din byggnad är kulturklassad – men det är inte en sådan kulturklassning som innebär att det krävs bygglov för solceller. (Se exempelbild nedan.)
 • Turkos plupp eller lila plupp innebär att du behöver bygglov för att sätta upp solceller på taket.
Bild på karta

Undersök om området du bor i är kulturklassat

 • För att se om området du bor i är kulturklassat, klicka i Kulturmiljöprogram för Halmstads kommun samt Kulturmiljöprogram för staden och ”Kulturmiljöer” i underfliken (inte Stadsdelar).
 • Om du bor inom ett lila snedmarkerat område och/eller inom ett gråmarkerat område med svarta prickar som ligger inom detaljplanerat område behöver du bygglov för att sätta upp solceller på en byggnad. (Se exempelbild)

Undersök om du bor inom ett riksintresse

Klicka i ”Påverkansområden för Halmstads flygplats och Försvarsmakten” för att se om du bor inom ett av försvarsmaktens påverkansområde ”Påverkansområde för buller eller annan risk” samt ”Påverkansområde övrigt”. Om du bor inom ett av dessa lila markerade områden och inom detaljplanerat område innebär det att du behöver söka bygglov.

Ta reda på om du behöver tillstånd från flygplatsen

Oavsett om din solcellsanläggning är bygglovsbefriad eller bygglovspliktig enligt ovanstående information, behöver du kontakta Halmstad city airport om du bor inom en radie av 3 kilometer från flygplatsens mittpunkt. Anledningen är att solcellsanläggningen kan störa ut flygradiokommunikation och verka bländande för landande flygplan. Om anläggningen stör flygradiotrafiken kan du i värsta fall bli ålagd att stänga av eller montera ner din anläggning. Läs mer på Halmstad city airports webbplats Länk till annan webbplats..

Undersök om du bor inom 3 kilometer från landningsbanans mittpunkt

 • För att se om du bor inom 3 kilometer från flygplatsens landningsbanas mittpunkt, klicka i ”Påverkansområden för Halmstads flygplats och Försvarsmakten” samt ”Område 3 km runt flygplatsen”. Om du bor inom detta område innebär det inte automatiskt att det krävs bygglov för solceller – det innebär att du behöver ta kontakt med flygplatsen för att säkerställa att din solcellsanläggning inte stör flygplatsens radiokommunikation eller verkar bländande för flygtrafiken.
 • Om din solcellsanläggning är bygglovspliktig kommer bygglovsavdelningen att remittera ärendet till flygplatsen för synpunkter.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan eller ansökan?

Ritningarna ska visa hur solpanelerna kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

 • Takplansritning skala 1:100. På ritningen ska du rita in solpanelernas placering.
 • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ritar du in solpanelernas placering och lutning.
 • Fotografi på den byggnad som solcellerna ska monteras på.
 • Situationsplan som visar vilken eller vilka byggnader på din fastighet som du avser att montera solceller på.

Om din fastighet ligger inom Försvarsmaktens eller flygplatsens påverkansområden så kan det krävas ytterligare handlingar.

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov och andra åtgärder

Hur lång tid tar det?

Från det att din ansökan bedöms som komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Normalt sett behöver du inte någon kontrollansvarig för att sätta upp solcellspaneler eller solfångare. Ska du sätta upp större solscellsanläggningar eller solfångare på flerbostadshus, industribyggnader eller andra liknande större byggnader, kan det krävas en kontrollansvarig om installationen är bygglovspliktig och/eller innebär påverkan på den bärande konstruktionen eller brandskyddet. Det är byggnadsnämnden som avgör behovet i samband med prövningen av ditt lov eller anmälan.

Brandskydd vid installation av solcellsanläggningar

Vid en brand i en byggnad med solcellsanläggning krävs extra stor försiktighet av räddningstjänstpersonal. Detta behöver du ta hänsyn till. Här följer ett antal viktiga åtgärder som bör vidtas för att höja säkerheten vid en brand.

Skyltning

Byggnader med solcellspaneler bör vara skyltade så att räddningstjänstens personal uppmärksammas på att det finns solceller. Det ska även finnas hänvisning till plats där personalen kan få mer information.

skyltning solceller

Växelriktare

Växelriktaren bör monteras på obrännbart material. Statistik visar på att ett flertal bränder i solcellsanläggningar har startat i eller i anslutning till växelriktaren.

Ritningar över anläggningen

För större solcellsanläggningar bör det finnas ritningar över anläggningen och dess högspänningsdelar, brandtekniska installationer samt annan relevant information. Det bör även finnas kontaktuppgifter till kontaktperson i form av installatör, fastighetsskötare eller liknande. Räddningstjänsten rekommenderar Brandskyddsföreningens Länk till annan webbplats. anvisningar för insatsplaner. Ritningar med mera kan till exempel förvaras vid centralapparat om byggnaden är försedd med automatiskt brandlarm.

Placering

Om solcellspaneler ska placeras på fasad eller kraftigt lutande tak bör risken för nedfallande panel tas i beaktning.

För att det ska finnas möjlighet för räddningstjänsten att vid insats göra hål i taket för ventilering bör solcellspanelerna inte täcka hela taket. Vid till exempel en brandvägg i en byggnad, mellan fastighetsgränser eller vid brandsektionering på vindar rekommenderas en fri takyta på minst 2,5 meter på respektive sida om brandväggen för att ge utrymme för håltagning.

Solceller placering